Yang, Hyun Seok

Partner

KPMG in South Korea

hyunseokyang@kr.kpmg.com

+82 2 2112 7741