Na, Seok Hwan

Partner

KPMG in South Korea

seokhwanna@kr.kpmg.com

+82 2 2112 0931