Cho, Sang Hyun

Partner

KPMG in South Korea

sanghyuncho@kr.kpmg.com

+82 2 2112 0951