Adóriadó

Adóriadó

Megjelentek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló részletszabályok

1000

Az alábbiakban 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet fontosabb rendelkezéseit ismertetjük:

Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés

 • A beszámoló készítésének, nyilvánosságra hozatalának, letétbe helyezésének és közzétételének, továbbá benyújtásának határideje 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodik
 • A fenti hosszabbítás nem vonatkozik a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (pl. bankok, biztosítók, tőzsdei cégek) beszámolóira

Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések

 • A beszámoló adatain alapuló éves adók (társasági adó, Robin Hood adó, helyi iparűzési adó, innovációs járulék, kisvállalati adó) esetében a bevallási és fizetési kötelezettségnek elegendő 2020. szeptember 30-ig eleget tenni – abban az esetben is, amennyiben esetlegesen mégsem jogosult a beszámolóval kapcsolatos fenti kötelezettségek halasztására
 • Az adózó a fenti adónemek esetében az esedékes adóelőleget az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg-bevallásban megállapított előlegkötelezettség alapulvételével, azonos ütemezésben állapítja meg és a rá irányadó határidőig fizeti meg
 • Társasági adó esetében továbbra is lehet adófelajánlást tenni az így megállapított adóelőleg terhére
 • Továbbá az adózó az előleg esedékessége előtt kérheti annak mérséklését, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóelőlegek összegét
 • Az idegenforgalmi adót a rendelet hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka után nem kell megfizetni, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított – de be nem szedett – adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

Szociális hozzájárulási adó (szocho)

 • A szocho mértéke 2020. július 1-jétől 15,5% lesz.
 • Ezzel összhangban, 2020. július 1-jétől abban az esetben, ha a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére, azt nem térítik meg számára, illetve azt költségként nem számolja el, a szocho és a személyi jövedelemadó (szja) alapjaként a jövedelem 87%-át kell figyelembe venni.

Béren kívüli juttatások

 • A 2020. évben a Széchenyi Pihenő Kártya
  • szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
  • vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
  • szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint    
   összegig minősül béren kívüli juttatásnak.
 • Ezzel egyidőben változnak a rekreációs keretösszegek is. Nem költségvetési szerv munkáltató esetében ezek az alábbiak szerint alakulnak:
  • évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
  • a fenti összeg arányos része, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
  • évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
 • További változás, hogy nem terheli szocho-kötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget, a kormányrendelet hatálybalépésétől (április 22.) a 2020. június 30-ig adott juttatások tekintetében.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Ebben az esetben a május 1-jétől a munkáltató köteles megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot (havonta 7.710 forint). Kérelmezni lehet, hogy az adott összeget a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.

Állami támogatások

A kutató-fejlesztő tevékenységet végzők támogatása

Valamelyest változnak a kutató-fejlesztő tevékenységet végzők munkáltatóknak nyújtott támogatások részletei. A módosítás értelmében a munkáltatónak nem szükséges vállalnia azt, hogy megtartja a kérelem kormányhivatalhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámot.

Munkavállalónak adott támogatások

 • Az új kormányrendelet [141/2020 (IV.21.) Korm. rendelet] több helyen pontosítja és módosítja a korábbi rendeletet [105/2020 (IV.10.) Korm. rendelet]. A legfontosabb változtatások a következők:
 • Csökkentett munkaidő alatt a módosuló munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidó 25 százalékát elérő, de 85 százalékát meg nem haladó részmunkaidőt kell érteni (korábban ezen mértékek 50, illetve 70 százalékok voltak).
 • A támogatásnak már nem feltétele, hogy
  • a munkaadó bemutassa a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését
  • a munkaadó a munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítse,
  • a munkaidőkeret lejárjon vagy lezárásra kerüljön.
 • Támogatás munkaerő-kölcsönzés kapcsán is adható.
 • A létszámtartási kötelezettség azt jelenti, hogy a munkaadó köteles a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló munkaviszonyát fenntartani (eddig a statisztikai létszámot volt szükséges fenntartani).
 • A támogatás mértékére, illetve a munkabér meghatározására pedig az alábbi szabályok lesznek irányadók:
 • A támogatás meghatározásának alapja nem a távolléti díj, hanem az alapbér lesz. A támogatás mértéke pedig az alapbér általános szabályok szerint megállapított szja-val és járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének 70 százaléka lesz.
 • A munkaadó továbbra is köteles az egyéni fejlesztési időre munkabért fizetni.
 • Jóllehet, egyéni fejlesztési időben csak akkor szükséges megállapodni, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja. Ha a csökkentett munkaidő a munkaidő felét nem haladja meg, egyéni fejlesztési idő meghatározása nem szükséges, de a felek továbbra is szabadon megállapodhatnak benne.
 • A munkaadónak vállalnia kell, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló alapbérét.

Adóigazgatási szabályok

 • A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre vagy végrehajtásra való hivatkozással
 • A már létező fizetési kedvezmények mellett, az adózó veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra az adóhatóság, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. Az eljárás illetékmentes, a kérelem ügyintézési határideje 15 nap.
 • Az adómérséklés szabályai úgy egészülnek ki, hogy az adóhatóság a nem természetes személy adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető, más fizetési kedvezménnyel nem vonható össze. Az eljárás illetékmentes, a kérelem ügyintézési határideje 15 nap.

EKÁER

 • Mentesülnek az adózók a kockázati biztosíték nyújtása alól a vészhelyzet megszűnésének napját követő 30. napig. Ennek megfelelően a korábban befizetett biztosíték is visszajár a kockázatos termékek fuvarozásával érintett adózóknak: a letéti számlára fizetett biztosíték visszautalásáról, illetve a garancia felmondásához szükséges hozzájárulás pénzintézet részére történő továbbításáról haladéktalanul, hivatalból gondoskodik az adóhatóság.
 • Az egyébként egy évre kérhető útszakasz-mentesítés a veszélyhelyzet teljes időszakára fennáll, a mentesítés feltételeinek fennállását nem kell ezen időszak alatt vizsgálni.

Online pénztárgépek, élelmiszerautomaták

 • Az online pénztárgépek esetében az éves szoftver-felülvizsgálatot és szervizes helyszíni vizsgálatot, továbbá élelmiszerértékesítést végző automaták éves felülvizsgálatát elegendő a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 120 napon belül elvégezni.

© 2024 KPMG Hungária Kft./ KPMG Tanácsadó Kft. / KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda / KPMG Global Services Hungary Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”) angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. Minden jog fenntartva.

A KPMG globális szervezeti struktúrával kapcsolatos további részletekért kérjük látogassa meg a https://kpmg.com/governance oldalt.

Kapcsolat