• 1000

Na sjednici Hrvatskog sabora 28. rujna 2023. izglasane su izmjene i dopune postojećih poreznih propisa.

Većina predloženih zakonskih promjena stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

U nastavku donosimo najznačajnije novosti u poreznim propisima.

Oporezivanje dohotka

Smanjenje opterećenja na plaće provedeno je kroz više zakonskih izmjena, pri čemu su najvažnije sljedeće:

 • Ukida se prirez na sve vrste primitaka.
 • Visinu porezne stope na dohotke koji nisu konačni (dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak) će određivati lokalne samouprave. Porezne stope će moći biti određene unutar sljedećih raspona: niža stopa od 15% do 23,6 % te viša stopa od 25% do 34,5%.
 • Povećava se iznos osnovnog osobnog odbitka s EUR 530,90 na EUR 560 te posljedično iznosi odbitka za uzdržavane članove obitelji i utvrđenu invalidnost.
 • Podiže se prag za primjenu više stope poreza na dohodak s EUR 47.780 na EUR 50.400.
 • Smanjuje se osnovica za prvi stup mirovinskog osiguranja za bruto plaće do EUR 1.300. Najveće umanjenje od EUR 300 će imati osobe s bruto plaćom do EUR 700, a za osobe s plaćom između EUR 700 i EUR 1.300 iznos umanjenja osnovice se smanjuje s povećanjem iznosa bruto plaće. Olakšica neće utjecati na smanjenje prava iz mirovinskog osiguranja po umirovljenju.

Istodobno sa smanjenjem opterećenja na plaće došlo je do povećanja stopa poreza na dohodak (uz ukidanje obveze prireza) na sljedeće kategorije dohotka:

 • Dohodak od imovine i imovinskih prava. Stopa poreza na dohodak od najma i zakupa povećana je s 10% na 12%, a za dohodak od imovinskih prava i otuđenja nekretnina i imovinskih prava povećana je s 20% na 24%.
 • Dohodak od kapitala. Opća stopa poreza na dohodak od kapitala povećana je s 10% na 12%. Stopa poreza na dohodak po osnovi opcijskog nagrađivanja povećana je s 20% na 24%, a za dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga društva od strane njegovih članova (tzv. „skrivene isplate dobiti“) s 30% na 36%.

Navedene izmjene predstavljaju novost u odnosu na inicijalni Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak.

Opcijsko nagrađivanje za d.o.o. društva

Izjednačen je tretman dioničkih društava (d.d.) i društava s ograničenom odgovornosti (d.o.o.) kod opcijskog nagrađivanja.

Ovime, d.o.o. društva i njihovi zaposlenici mogu kod dodjele udjela zaposlenicima koristiti isti porezni tretman kao i za d.d., što predstavlja značajnu promjenu u poreznom tretmanu u odnosu na trenutno stanje.

Porez po odbitku

 • Ukinuto je plaćanje poreza po odbitku za usluge istraživanja tržišta i poslovnog savjetovanja (revizija, porezno savjetovanje).
 • Proširena je primjena oslobođenja plaćanja poreza po odbitku na dividende, kamate i autorske naknade za društva koja su porezni rezidenti na području Europskog gospodarskog prostora (uz EU, proširenje oslobođenja na Island, Lihtenštajn i Norvešku).
 • Za nesurađujuće jurisdikcije, stopa poreza po odbitku se povećava s 20% na 25%.

Ispravak osnovice za PDV za nenaplaćena potraživanja

Ova dugo iščekivana izmjena odnosi se na pravo poreznog obveznika da umanji svoju PDV osnovicu za obavljenu isporuku u slučaju nemogućnosti naplate potraživanja ili dijela potraživanja od čijeg je dospijeća prošlo više od godinu dana.

Za ispravak obveze potrebno je ispuniti određene uvjete poput utuženja dužnika ili pokretanja ovrhe, obavještavanja Porezne uprave o provedenom ispravku, itd.

Neke od ostalih bitnih izmjena

 • Napojnice evidentirane u sustavu fiskalizacije neoporezive su do EUR 3.360 godišnje. Napojnice preko tog iznosa oporezuju se kao konačni drugi dohodak stopom od 20%.
 • Fiksiran je datum plaćanja obveze poreza po godišnjem obračunu i to prema krajnjem roku podnošenja prijave: za porez na dohodak 28. veljače, a za porez na dobit 30. travnja. Ovo pravilo se primjenjuje i već za godišnji obračun poreza za tekuću 2023. godinu.
 • EUR iznosi se u svim propisima zaokružuju u korist poreznih obveznika.

Maja Maksimović
Partner
Odjel poreznog savjetovanja
Tel. +385 1 5390 147
mmaksimovic@kpmg.com

Petra Megla
Associate Partner
Odjel poreznog savjetovanja
Tel. +385 1 5390 077
pmegla@kpmg.com

Kristina Grbavac
Associate Partner
Odjel poreznog savjetovanja
Tel. +385 1 5390 069
kgrbavac@kpmg.com


KPMG Croatia d.o.o
EUROTOWER,
Ivana Lučića 2A/17
Tel: +385 (0)1 5390 000
Fax: +385 (0)1 5390 111
info@kpmg.hr
kpmg.com/hr