Utjecaj COVID-19 – potencijalni rizici iz perspektive transfernih cijena za 2021.

Utjecaj COVID-19 – potencijalni rizici iz perspektive t

Pandemija COVID-19 je u 2021. godini imala značajan utjecaj na gotove sve aspekte svakodnevnog života

1000

Pandemija COVID-19 je u 2021. godini imala značajan utjecaj na gotove sve aspekte svakodnevnog života, te je rezultirala i značajnim ekonomskim učincima, zbog čega mnoge kompanije moraju sagledati njezin utjecaj i na poziciju poreza i transfernih cijena kako bi se minimizirali potencijalni negativni porezni učinci.

Neki od mogućih rizika iz perspektive transakcija s povezanim društvima i transfernih cijena u 2021.
godini uključuju:

Pad profitabilnosti ili gubitak – za društva koja su poslovala s povezanim društvima smanjena profitabilnosti ili gubitak mogu rezultirati značajnim rizicima iz perspektive transfernih cijena. Na koji način će takvo društvo može obraniti transferne cijene primijenjene u 2021.?

Odredbe ugovora – u slučaju smanjene profitabilnosti ili gubitka u 2021., da li ugovori s povezanim društvima predviđaju mogućnost usklade transfernih cijena (tzv. transfer pricing adjustment-a)?

Promjene kamatnih stopa – da li je došlo do promjene kamatnih stopa u zajmovima s povezanim društvima u 2021. koje nisu u skladu s propisanom porezno priznatom kamatnom stopom? Na koji način osigurati da kamate budu ujedno i porezno priznate?

Promjene u modelu poslovanja – da li je došlo do promjene u modelu poslovanja s povezanim društvima koji je rezultirao u padu profitabilnosti ili gubitku, te da li je moguće adekvatno argumentirati takvu promjenu u modelu poslovanja?

Porezni nadzori u narednim godinama bit će fokusirani na transakcije s povezanim društvima i povezane učinke u „pandemijskim“ godinama, zbog čega je od velike važnosti na ispravan način strukturirati transakcije s povezanim društvima, prikupiti dokumentaciju vezanu uz transakcije te pripremiti studiju o transfernim cijenama za 2021. godinu do vremena podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. kako bi bili sigurni da transakcije s povezanim društvima neće rezultirati negativnim poreznim učincima.

Sada je pravo vrijeme da nas kontaktirate kako bi organizirali besplatni sastanak ili video sastanak te sagledali poziciju Vašeg društva u 2021. iz perspektive transakcija s povezanim društvima te vidjeli da li i Vašem društvu možemo pomoći sa pripremom odgovarajuće dokumentacije o transfernim cijenama za 2021. godinu i argumentacijom postojeće politike transfernih cijena.

Tomislav Borošak
Director
Tel. +385 1 5390 171
tborosak@kpmg.com

Marin Grubić
Assistant Manager
Odjel poreznog savjetovanja
Tel. +385 1 5390 132
mgrubic@kpmg.com

KPMG Croatia d.o.o
EUROTOWER,
Ivana Lučića 2A/17
Tel: +385 (0)1 5390 000
Fax: +385 (0)1 5390 111
info@kpmg.hr
home.kpmg/hr

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us