Izmjene poreznih propisa

Izmjene poreznih propisa

Zakonske izmjene stupaju na snagu za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2021. godine.

1000
Kristina Grbavac

Associate Partner, Taxation Services

KPMG Croatia d.o.o.

Email

Zakonske izmjene koje stupaju na snagu za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2021. godine:

 • Zakon o porezu na dobit
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 • Zakon o porezu na dohodak

ZAKON O POREZU NA DOBIT

 • Za porezne obveznike čiji godišnji prihod ne prelazi 7,5 milijuna kn, stopa poreza na dobit smanjuje se s 12% na 10%
 • Porez po odbitku se smanjuje:
  • na isplate dividendi i udjela u dobiti s 12% na 10%
  • na isplate naknada za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i sportaša) s 15% na 10%
 • Otpis potraživanja kreditnih institucija (glavnice i kamate iskazane u prihodima) bit će porezno priznat ukoliko su ista prethodno bila vrijednosno umanjena i rezervirana u skladu s propisima Hrvatske narodne banke. Iznos otpisane obveze neće se smatrati oporezivim prihodom, odnosno primitkom dužnika i neće imati utjecaja na druge pragove propisane Zakonom o porezu na dobit.
 • Kod slučajeva u kojima se između povezanih osoba ugovore cijene koje nisu tržišne, umjesto uključivanja pripadajuće razlike u poreznu osnovicu porezni obveznik biti će obvezan provesti usklađenje transfernih cijena.

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

 • Povećava se prag za primjenu oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 7,5 milijuna kn na 15,0 milijuna kn.
 • Proširuje se mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu
 • Izjednačava se primjena oslobođenja od PDV-a u pogledu obrambenih napora koji se poduzimaju u okviru Europske unije s oslobođenjem od PDV-a koje se primjenjuje na obrambene napore koji se poduzimaju u okviru Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO).

Izmjene koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021.

 • Usklađenje s Direktivama Vijeća EU u vezi prodaje dobara na daljinu i ukidanje oslobođenja od PDV-a pri uvozu dobara male vrijednosti
  • Proširuje se primjena posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge, tzv. postupak „sve na jednom mjestu“ ('Mini One Stop Shop' – MOSS) na sve usluge koje su pružene osobama koje nisu porezni obveznici. Navedenom izmjenom, porezni obveznici koji obavljaju usluge osobama koje nisu porezni obveznici nisu obvezni registrirati se za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj je mjesto oporezivanja tih usluga, što znači da PDV na te usluge prijavljuju i plaćaju u državi članici prijave.
  • Primjena MOSS sustava proširuje se i na prodaju dobara na daljinu unutar EU osobama koje nisu porezni obveznici, te se ukida obveza izdavanja računa za te isporuke.
  • Dosadašnji pragovi za prodaju na daljinu zamijenjeni su pragom od 77.000,00 kuna, pri čemu će se prodaja dobara na daljinu nakon prelaska vrijednosti praga od 77.000,00 kuna oporezovati u državi članici u kojoj primatelj dobara koji nije porezni obveznik ima prebivalište.
  • Ukida se oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara iz trećih zemalja u EU za male pošiljke čija vrijednost ne prelazi 160,00 kn (22 eura).
  • Ukoliko se prodaja dobara na daljinu omogućuje putem uporabe elektroničkog sučelja, a radi se o dobrima uvezenim iz trećih područja ili trećih zemalja u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kuna ili dobra na daljinu unutar Europske unije prodaje porezni obveznik koji nema sjedište unutar Europske unije, isporučiteljem se smatra porezni obveznik, koji putem uporabe elektroničkog sučelja omogućuje prodaju.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

 • Smanjenje svih poreznih stopa propisanih Zakonom o porezu na dohodak, kako slijedi:

Vrste dohotka

Od 01. siječnja 2021.

- Dohodak od nesamostalnog rada/samostalne djelatnosti/drugi dohodak na poreznu osnovicu iznad 360.000 kn godišnje/30.000 kn mjesečno
- Drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa
Dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja- Drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena*

Smanjenje sa

36% na 30%

- Dohodak od nesamostalnog rada/samostalne djelatnosti/drugi dohodak na poreznu osnovicu do 360.000 kn godišnje/30.000 kn mjesečno
Dohodak od imovinskih prava
Dohodak od otuđenja više od tri nekretnine iste vrste  u razdoblju od 5 godina
- Dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

Smanjenje sa

24% na  20%

- Kapitalna dobit
Dividende ili udjeli  u dobiti
Kamate
Dohodak na koji se plaća paušalni porez
Dohodak od imovine od najamnine i zakupnine
- Dohodak od posebnih vrsta imovine

Smanjenje sa

12% na 10%

 

*Obračunani porez na dohodak uvećava se za 100%

 • Za drugi dohodak koji nije viši od 12.500 kn ukida se oporezivanje nižom godišnjom stopom kada ukupni dohodak koji podliježe godišnjem obračunu prelazi iznos od 360.000 kn
 • Uvode se dodatni primici na koje se ne plaća porez na dohodak:
  • Nacionalna naknada za starije osobe prema posebnim propisima.
  • Primici fizičkih osoba ostvarenih po osnovi obavljanja nesamostalnog rada ili djelatnosti za poslodavca koji nije registriran u Republici Hrvatskoj, temeljem stečenog statusa digitalnog nomada prema Zakonu o strancima.
 • Trošak cijepljenja radnika protiv zaraznih bolesti na teret poslodavca ne smatra se primitkom od nesamostalnog rada neovisno o načinu podmirivanja troška.
 • Propisuje se obveza javnih bilježnika dostaviti ovjerene isprave o iznajmljivanju nekretnine/ugovor o najmu elektroničkim putem nadležnoj ispostavi Porezne uprave. 

 

Paul Suchar
Partner
Tel. +385 1 5390 032
psuchar@kpmg.com

Maja Maksimović
Direktor
Tel. +385 1 5390 147
mmaksimovic@kpmg.com

Tomislav Borošak
Direktor
Tel. +385 1 5390 171
tborosak@kpmg.com

Kristina Grbavac
Direktor
Tel. +385 1 5390 069
kgrbavac@kpmg.com

Petra Megla
Direktor
Tel. +385 1 5390 077
pmegla@kpmg.com

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us