Izmjene poreznih propisa

Izmjene poreznih propisa

Najvažnije izmjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine.

1000
Kristina Grbavac

Associate Partner, Taxation Services

KPMG Croatia d.o.o.

Email

POREZ NA DOHODAK

Porezna uprava će po isteku godine putem  godišnjeg obračuna izvršiti povrat uplaćenog iznosa poreza na dohodak od nesamostalnog rada sljedećim osobama:

Starost (godine)

Stopa poreza

Povrat poreza

Do 25

24%

100%

Do 25

36%

-

26 – 30

24%

50%

26 – 30

36%

-


U prijašnjim godinama godišnja porezna rješenja su izdavana u lipnju/srpnju za prethodnu godinu. U skladu s tim porezni obveznici bi tijekom kolovoza 2021. godine mogli očekivati povrat poreza za 2020. godinu.

Osnovni osobni odbitak uvećava se s 3.800 kuna na 4.000 kuna.

Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji ostaje nepromijenjen. Roditelji više neće gubiti pravo na uvećani osobni odbitak za djecu koja ostvaruju primitak po osnovi nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknada učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja.

Uvode se dodatni neoporezivi primici, kao što su premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac može uplaćivait u korist svojeg radnika, do propisanog iznosa (neoporezivi iznos će biti propisan Pravilnikom o porezu na dohodak).

Propisani su kriteriji kojima se određuje ima li određeni rad obilježja nesamostalnog rada za porezne svrhe. Svrha propisivanja kriterija je izbjegavanje zloporaba u obliku korištenja povoljnijeg poreznog tretmana propisanog za samostalne djelatnosti u situaciji kada okolnosti upućuje da se zapravo radi o nesamostalnom radu, a ne samostalnoj djelatnosti.

Poslodavcima će, putem sustava ePorezna, biti omogućen uvid u podatke koji se odnose na isplaćene neoporezive primitke koje je pojedini radnik ostvario (od više poslodavaca) u poreznom razdoblju, a kako bi ispravno mogli isplatiti neoporezive primitke.

Poslodavcu će se omogućiti korištenje osobnog odbitka pri isplati posljednje plaće bivšem radniku, pod uvjetom da poslodavac ima uvid u poreznu karticu (PK) bivšeg radnika.


POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Zadržava se opća stopa PDV-a od 25%.

Snižena stopa PDV-a od 13% primjenjivat će se i na:

 • pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta; te
 • usluge i povezana autorska prava nositelja fonogramskih prava;

što je do sada bilo oporezovano po općoj stopi PDV-a od 25%.

Povećava se prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 3.000.000 kuna na 7.500.000 kuna.

Briše se uvjet da su PDV-a oslobođene određene djelatnosti od javnog interesa samo ako su na osobe koje obavljaju takve djelatnosti prenesene javne ovlasti.

Propisuje se mogućnost ispravka PDV obveze ako stjecatelj dobara i usluga koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu pisano izvijesti isporučitelja da nije zatražio povrat PDV-a.

Propisana su PDV pojednostavljenja u EU transakcijama, a vezano uz:

 • Premještanje vlastitih dobara u drugu državu članicu u svrhu daljnje prodaje;
 • Isporuke u nizu unutar EU;
 • Uvjete za primjenu oslobođenja za isporuka unutar EU


POREZ NA DOBIT

Uvodi se prag od 7.500.000 kuna (ostvarenih godišnjih prihoda) za:

 • plaćanje poreza na dobit po sniženoj stopi od 12%;
 • obvezni ulazak fizičke osobe koja obavlja samostalnu djelatnost u sustav poreza na dobit;
 • pravo neprofitnih organizacija na paušalno utvrđivanje porezne osnovice po osnovi gospodarske djelatnosti; i
 • utvrđivanje porezne osnovice po novčanom načelu.

Porezno priznatim troškom darovanja za zdravstvene potrebe mogu se smatrati i troškovi prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove.

Vrijednosno usklađenje potraživanja smatrat će se porezno priznatim i u slučaju nagodbe s dužnikom koji nije obveznik poreza na dobit.

Propisuje se da u slučaju okončanja likvidacije, i drugog postupka kojim se okončava poslovanje, porezni obveznik na zadnji dan poreznog razdoblja zatvara poslovne knjige, sastavlja financijska izvješća i utvrđuje poreznu obvezu. U poreznu osnovicu uključuju se iznosi kao da je sva imovina unovčena.

Detaljnije su definirana pravila u vezi stjecanja i vrednovanja prava pri statusnim promjenama.

Porezni obveznik koji pokreće postupke kao što su premještanje sjedišta, statusne promjene te okončanje likvidacije, dužan je o njima obavijestiti Poreznu upravu najkasnije 30 dana prije početka obavljanja formalnih radnji prema nadležnim tijelima.

Mijenjaju se rokovi podnošenja porezne prijave u slučaju otvaranja stečajnog postupka i likvidacije:

 • 30 dana za razdoblje od početka poreznog razdoblja do početka stečajnog postupka/likvidacije; te
 • 8 dana za razdoblje stečaja/likvidacije.

Sukladno Direktivama EU 2016/1164 i 2017/952 (tzv. Anti-Tax Avoidance Directive ili ATAD) uvodi se:

 • izlazno oporezivanje koje predstavlja uključivanje kapitalne dobiti u poreznu osnovicu u određenim slučajevima prijenosa poslovanja ili imovine u inozemstvo; i 
 • pojam hibridne neusklađenosti kojim se definira porezni tretman hibridnih aranžmana.


OPĆI POREZNI ZAKON

Uvodi se pojam korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona što se primarno odnosi na:

 • posao koji ima obilježja nesamostalnog rada, a ugovara se s poreznim obveznikom na druge načine ili se koriste drugi organizacijski oblici koji su oporezivi nižim stopama;
 • učestalo mijenjanje oblika poslovanja; te
 • korištenje povezanih društva radi izbjegavanja plaćanja poreza ili smanjenja porezne obveze.

U skupinu prioritetnih nadzora uključuju se i nadzori u slučaju korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona.

Uvodi se dobrovoljna prijava primitaka iz inozemstva, gdje obveza poreza na dohodak i doprinosa nastaje s danom prijave tog primitka.

Ugovori i poslovni odnosi između povezanih osoba biti priznati samo ako bi se i u međusobnim odnosima između nepovezanih osoba dogovorili jednaki ugovorni uvjeti ili uspostavili jednaki poslovni odnosi


POSEBNI POREZ NA MOTORNA VOZILA

 • Propisuje se uvjet da se oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe na darovano rabljeno vozilo primjenjuje na bračne drugove, srodnike u uspravnoj liniji te posvojenike i posvojitelje darovatelja, samo ako je to vozilo bilo prethodno registrirano na darovatelja.


FISKALIZACIJA U PROMETU GOTOVINOM

 • Od 1. travnja 2020. uvodi se obveza provođenja postupka fiskalizacije pratećih dokumenata temeljem kojih se vrši plaćanje, a koji se izdaju prije izdavanja samog računa.
 • Od 1. siječnja 2021. QR kod će bit obvezni element računa.

 

Paul Suchar            
Partner                     
Tel. +385 1 5390 032
psuchar@kpmg.com

Maja Maksimović
Direktor
Tel. +385 1 5390 147
mmaksimovic@kpmg.com

Tomislav Borošak
Direktor
Tel. +385 1 5390 171
tborosak@kpmg.com

Kristina Grbavac
Direktor
Tel. +385 1 5390 069
kgrbavac@kpmg.com

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us