NF-2017-01 - Propisana kamatna stopa i porez na dobit

NF-2017-01 - Propisana kamatna stopa i porez na dobit

Odlukom o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (NN 123/16, od 30. prosinca 2016. godine), ministar financija je propisao kako će tržišna kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za svrhe poreza na dobit od 1. siječnja 2017. godine iznositi 4.97% godišnje. On 30 December 2016 the Croatian Minister of Finance proclaimed that the arm’s length interest rate for Croatian Corporate Profit Tax (CPT) purposes on loans between related parties will be 4.97% per annum, effective as of 1 January 2017 (National Gazette 123/16).

1000
nf2017-01

Propisana kamatna stopa i porez na dobit
 
Kamatne stope između  povezanih osoba
 
Odlukom o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (NN 123/16, od 30. prosinca 2016. godine), ministar financija je propisao kako će tržišna kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za svrhe poreza na dobit od 1. siječnja 2017. godine iznositi 4.97% godišnje.
 
Sukladno tome, od 1. siječnja 2017.   godine:

 • najviša kamatna stopa koja se smatra priznatom za svrhe poreza na dobit na zajmove koje su porezni obveznici primili od povezanih osoba nerezidenata snižena je  s 5,14% godišnje na 4,97% godišnje; i 
 • najniža kamatna stopa koja se smatra oporezivom na zajmove koje su porezni obveznici dali povezanim osobama nerezidentima za svrhe poreza na dobit također je snižena s 5,14% godišnje na 4,97% godišnje. 

Navedeno se primjenjuje i na zajmove između dva hrvatska tuzemna porezna obveznika, ako je jedan od njih u povlaštenom poreznom položaju.

U svjetlu nove odluke, društva koja koriste financiranje od povezanih osoba trebala bi čim prije razmotriti postojeće uvjete financiranja i poduzeti
odgovarajuće mjere ukoliko je to potrebno. Podsjećamo da je tržišna kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za svrhe poreza na
dobit:

 • u  razdoblju od 1. srpnja 2011. do 30. listopada 2015. godine iznosila 7%  godišnje;  
 • u  razdoblju od 31. listopada 2015. do 31. prosinca 2015. iznosila 3% godišnje; 
 • za 2016. godinu iznosila 5,14% godišnje; te
 • da  od 1. siječnja 2017. tržišna kamatna stopa iznosi 4,97% godišnje ili je  moguće utvrditi kamatu u transakcijama s povezanim osobama primjenom jedne od metoda transfernih cijena.

Ispravak
 
KPMG u Hrvatskoj Newsflash 02-16 ispravak
·   Povećanje  porezno priznatog iznosa troškova reprezentacije s 30% na 50% primjenjuje se  od 1. siječnja 2017. godine, ne od 1. siječnja 2018. godine; te
·       Smanjenje  porezno priznatog iznosa troškova sredstava za osobni prijevoz sa 70% na 50%  primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine, ne od 1. siječnja 2017. godine.


Ispričavamo se zbog mogućih nesporazuma i radi izbjegavanja dvojbe  u nastavku navodimo sažetak promjena vezanih uz porez na dobit.


Porez na dobit - sažetak
 
Primjena u prijavi poreza na dobit za 2016. godinu nadalje

 • Priznavanje rashoda po osnovi otpisa  potraživanja
  o    pojednostavljenje  postupka utvrđivanja konačne nemogućnosti naplate i utvrđivanja porezno priznatih rashoda otpisa potraživanja.
  o    priznaje  se i otpis zastarjelih potraživanja do 200 kuna od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom jednakih zanimanja.
  o    porezno priznatim rashodom smatra se otpis duga prema posebnom propisu o stečaju potrošača. 

Izmjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2017. godine

 • Snižavanje stope poreza na dobit
  o    s 20%  na 18%
  o    s 20%  na 12% za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike s godišnjim  prihodima manjim od 3 milijuna kuna (navedeni mali porezni obveznici imaju mogućnost utvrđivanja obveze poreza na dobit prema novčanom načelu) 
 • Izračuna predujma poreza na dobit za 2017. godinu
  o    pri  izračunu predujma poreza na dobit za 2017. godinu, temeljem prijave poreza na  dobit za 2016. godinu, primjenjuju se snižene stope poreza na dobit za 2017. godinu.
 • Porezno priznavanje kamata na zajmove izmeđupovezanih osoba
  o    uvodi se mogućnost utvrđivanja kamata u transakcijama s povezanim osobama primjenom:
      ·  jedne od metoda transfernih cijena; ili
      · kamate koju propisuje ministar financija koja za 2017. godinu iznosi 4,97% godišnje. 
 • Povećanje porezno priznatog iznosa  troškova reprezentacije s 30% na 50%.
 • Ukidanje olakšice za reinvestiranu dobit.
 • Kao jednokratna mjere za kreditne  institucije tijekom 2017. godine, priznaju se otpisi teško naplativih i  nenaplativih potraživanja koja su utvrđena na dan 31.12.2015. 
 • Promjene kod poreznih olakšica i oslobođenja za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim  područjima:
  o    područje grad Vukovara – na snazi ostaje izuzeće od plaćanja poreza na dobit
  o    područja razvrstana u I. skupinu – ukida se izuzeće te se uvodi plaćanje poreza na dobit po umanjenoj stopi (50% od propisane stope poreza na dobit)
  o    područja razvrstana u II. skupinu – ukida se umanjena stopa te se porez na dobit plaća po propisanoj stopi od 18% ili 12%
 • Zadržavaju se olakšice za obrazovanje i izobrazbu, istraživačko-razvojne projekte i olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja.
 • Prethodni sporazum o transfernim  cijenama
  o    uvodi  se mogućnost sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama s Poreznom upravom kojim će za transakcije s povezanim osobama, prije nego što su započele, utvrditi transferne cijene za određeno vremensko razdoblje koje
  potom postaju obvezujuće za poreznog obveznika i za Poreznu upravu za vrijeme za koje je sklopljen sporazum.
 • Uvodi se mogućnost utvrđivanja osnovice poreza na dobit u paušalnom iznosu za gospodarsku djelatnost neprofitnih institucija do praga za ulazak u sustav PDV-a.

Izmjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine

 • Smanjenje porezno priznatog iznosa troškova sredstava za osobni prijevoz sa 70% na 50%.

 

Related party interest rate and corporate profit tax
 
Related party interest rate
 
On 30 December 2016 the Croatian Minister of Finance proclaimed that the arm’s length interest rate for Croatian Corporate Profit Tax (CPT) purposes on loans between related parties will be 4.97% per annum, effective as of 1 January 2017 (National Gazette 123/16).

Accordingly, as of 1 January 2017:

 • the maximum tax deductible interest rate on loans received by Croatian taxpayers from foreign related parties decreased from 5.14% per annum to 4.97% per annum; and
 • the minimum taxable interest rate on loans provided by Croatian taxpayers to foreign related parties has also decreased from 5.14% per annum to 4.97% per annum. 

The above rules also apply to loans between two Croatian tax residents if one of them is in a favourable CPT position.

All entities using related party debt financing should take immediate action and review their current loan structures.

We remind you that the arm’s length interest rate on loans between related parties for CPT purposes:

 • in the period from 1 July 2011 to 30 October 2015 amounted to 7% per annum;
 • in the period from 31 October 2015 to 31 December 2015, amounted to 3% per annum; and
 • for the 2016 amounted to 5.14% per annum; and
 • from 1 January 2017 the applicable arm’s length interest rate for CPT purposes is 4.97% per annum or the arm’s length interest rate may be determined by applying one of the transfer pricing methods.

Erratum
KPMG in Croatia Newsflash 02/16 corrections

 • The tax deductible amount of entertainment expenses increases from 30% to 50% from 1 January 2017 not from 1 January 2018
 • The tax deductible amount of company car expenses decreases from 70% to 50% from 1 January 2018 not from 1 January 2017

We apologise for any confusion and for the avoidance of doubt summarise below the corporate tax changes.
 
Corporate profit tax - summary


Applicable from 2016 CPT return onwards

 • Write-off of receivables 
  o   the procedure of determining the final
  inability to collect receivables and the tax deductibility of write-offs of
  those receivables was simplified
  o   write-off of overdue receivables up to HRK 200 from unrelated individuals is tax deductible if the receivable did not arise on the basis of a tradecraft or similar business activities
  o   write-off of receivables in accordance with the special legislation regarding bankruptcy is CPT deductible.

Applicable from 1 January 2017

 • Reduction of CPT rate
  o    from 20% to 18%
  o    from 20% to 12% for agricultural producers, craftsmen and small businesses with annual revenues of less than HRK 3 million (these small taxpayers may elect to pay CPT based on cash flow)
 • Calculation of CPT prepayments for 2017
  o    the reduced CPT rates for 2017 apply to the calculation of CPT prepayments for the year 2017 on the basis of the year 2016 CPT return
 • Tax deductibility of interest on loans between related parties
  o   the interest rate in transactions with related parties can be determined either by applying:
  ·        one of the transfer pricing methods; or
  ·        the interest rate published by the Minister of Finance of 4.97% per annum
 • Tax deductible amount of entertainment expenses is increased from 30% to 50%
 • Abolition of the tax relief for re-investment of profit
 • As a one-off measure for credit institutions during 2017, write-offs of partly recoverable and fully irrecoverable receivables recorded as at 31 December 2015 will be tax deductible
 • Changes in incentives for taxpayers performing business operations in designated areas:
  o   City of Vukovar– exemption from CPT remains in force
  o   areas belonging to Group I – exemption from CPT is abolished and CPT is payable at the reduced rate (50% of the prescribed CPT rate)
  o   areas belonging to Group II – reduced CPT rate is abolished and standard prescribed CPT rates of 18% or 12% apply
 • Reliefs for training and education, research and development and under the Investment Promotion Law remain in force
 • Advance Pricing Agreements (APA)
  o   APA are able to be concluded with the Croatian Tax Authorities in respect of planned related party transactions, on the basis of which transfer prices will be agreed for a pre-determined period of time. APA’s are binding for the taxpayer and the Croatian Tax Authorities for the period for which it is concluded, and the costs of concluding the
  APA are entirely borne by the taxpayer.
 • Option to determine a lump-sum tax base for commercial activities of non-profit organisations up to the VAT registration threshold  

 

TaxNewsFlash

Connect with us