NF-2016-02- Promjene poreznih zakona - Changes of Tax laws

Promjene poreznih zakona - Changes of Tax laws

Brojne promjene poreznih zakona

1000
nf2016-02

U ovom broju

Broj 02 – Prosinac 2016  -  Issue 02 – December 2016

U ovom broju:  

 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o porezu na dobit
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 • Ostale promjene

In this issue

 • Personal income tax law
 • Corporate profit tax (CPT) law
 • Value added tax law
 • Other changes

         

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Navedene izmjene odnose se na razdoblje od 1. siječnja 2017. godine.

Porezne stope i porezni razredi

Dohodak od nesamostalnog rada (samo dva porezna razreda):

Mjesečna porezna osnovica                  Porezna stopa

Do 17.500,00                                               24%

Od 17.500,01                                               36%

 • Umjesto stope od 25% primjenjuje se stopa od 24% za drugi dohodak, dohodak od imovinskih prava, dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava te dohodak od kapitala po osnovi dodjele i opcijske kupnje vlastitih dionica.
 • Umjesto stope od 40% primjenjuje se stopa od 36% za dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga od strane članova trgovačkih društava te drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa iznad najviše godišnje osnovice.
 • Umjesto stope od 40% primjenjuje se stopa od 36% za drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena, pri čemu se obračunati porez dodatno uvećava za 50%.
 • Za dohodak od osiguranja, od najamnine i zakupnine, te za dohodak od kapitala po osnovi kamata, kapitalnih dobitaka, dividendi i udjela u dobiti porezna stopa je ostala nepromijenjena te iznosi 12%. 

Osobni odbitak

 • Osnovni osobni mjesečni odbitak uvećan je s HRK 2.600,00 na HRK 3.800,00.
 • Za umirovljenike i porezne obveznike koji imaju prebivalište, odnosno boravište na području jedinica lokalne samouprave I skupine i na području Grada Vukovara nije više propisan zaseban iznos osobnog odbitka, već se njihova porezna obveza umanjuje za 50%.
 • Izmijenjeni su koeficijenti za izračun osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji, djecu te za osobe s invaliditetom pri čemu osnovica za izračun osobnog odbitka iznosi HRK 2.500,00:

                                          Koeficijent                Iznos (HRK)

Uzdržavani
član –odrasla osoba           0,7                              1.750,00

1.dijete                            0,7                               1.750,00

2.dijete                            1,0                               2.500,00

3.dijete                            1,4                               3.500,00

Invalidnost                       0,4                               1.000,00

Invalidnost 100%             1,5                               3.750,00

 • Članovi uže obitelji i djeca smatraju se uzdržavanim osobama ako njihovi ukupni godišnji primici (oporezivi i neoporezivi primici) ne prelaze HRK 15.000,00 (umjesto dosadašnjih HRK 13.000,00).

 

Rokovi za obračun i plaćanje poreza na dohodak 

 • Predujam poreza na dohodak mora se platiti i ako plaća nije isplaćena na dan dospjelosti. U tom slučaju obveza plaćanja predujma poreza na dohodak dospijeva istodobno s obvezom uručenja obračuna plaće, sukladno odredbama Zakona o radu.
 • Produženi su rokovi za obračun i uplatu poreza na dohodak za primitke u naravi i primitke iz inozemstva:
  • Za primitke u naravi do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec,
  • Za primitke iz inozemstva do 30 dana od dana isplate. 

Godišnji obračun poreza na dohodak

 • Obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak imaju isključivo osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi.
 • Za dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak porezni obveznici ne podnose godišnju prijavu poreza na dohodak, već će Porezna uprava provesti godišnji obračun poreza na dohodak.Godišnji obračun provest će se primjenom sljedećih stopa: 

Godišnja porezna osnovica                    Porezna stopa

Do 210.000,00                                             24%

Od 210.000,01                                             36%

Iznimno, neovisno o visini ukupnog dohotka u toj godini, ukoliko ukupan ostvareni drugi dohodak u godini ne prelazi HRK 12.500,00, isti će i u godišnjem obračunu ostati oporeziv po stopi od 24%.

 • Ukupni iznosi dohotka od imovinskih prava, dohotka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava, dohotka od najamnine i zakupnine, dohotka od osiguranja i dohotka od kapitala ne ulaze niti u godišnju poreznu prijavu niti u godišnji obračun poreza na dohodak, već se predujmovi poreza plaćeni tijekom godine smatraju konačnim porezom. Za primitke po navedenim osnovama ostvarene iz inozemstva Ministarstvo financija propisat će posebno godišnje izvješće o ostvarenom dohotku i uplaćenom porezu u inozemstvu, a za potrebe izbjegavanja dvostrukog oporezivanja.

Oslobođenje od obveze plaćanja predujma poreza na dohodak na primitke iz inozemstva

 • Prošireno je oslobođenje od obveze plaćanja predujma, odnosno konačne obveze, poreza na dohodak tijekom poreznog razdoblja na sav dohodak na koji se porez plaća u inozemstvu tijekom tog razdoblja (neovisno o tome ima li Hrvatska s državom iz koje se dohodak ostvaruje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili ne).

 

IZMJENE ZAKONA O DOPRINOSIMA

Nove obveze doprinosa

 • Uvedena je obveza doprinosa za primitke po osnovi naknada za autorska i umjetnička djela te za primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak isplaćene umirovljeniku.
 • Smanjene su stope za obračun doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak

                                                       Do 31.12.2016.      Od 01.01.2017.

Doprinos za mirovinsko osiguranje I stup      20%               10%

Doprinos za mirovinsko osiguranje I stup      15%                7,5%

Doprinos za mirovinsko osiguranje II stup     5%                 2,5%

Doprinos za zdravstveno osiguranje               15%              7,5%

 

Zastara

 • Relativni i apsolutni rokovi zastare od 5 i 10 godina su ukinuti, a uveden je jedinstven rok zastare od 6 godina.  

 

ZAKON O POREZU NA DOBIT

Primjena u prijavi poreza na dobit za 2016. godinu nadalje

 • Priznavanje rashoda po osnovi otpisa potraživanja
  • pojednostavljenje postupka utvrđivanja konačne nemogućnosti naplate i utvrđivanja porezno priznatih rashoda otpisa potraživanja.
  • priznaje se i otpis zastarjelih potraživanja do 200 kuna od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom jednakih zanimanja.
  • porezno priznatim rashodom smatra se otpis duga prema posebnom propisu o stečaju potrošača.  

Izmjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2017. godine

Snižavanje stope poreza na dobit

 • s 20% na 18%
 • s 20% na 12% za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike s godišnjim prihodima manjim od 3 milijuna kuna (navedeni mali porezni obveznici imaju mogućnost utvrđivanja obveze poreza na dobit prema novčanom načelu)  

Izračuna predujma poreza na dobit za 2017. godinu

 • pri izračunu predujma poreza na dobit za 2017. godinu, temeljem prijave poreza na dobit za 2016. godinu, primjenjuju se nove, snižene stope poreza na dobit. 

Porezno priznavanje kamata na zajmove između povezanih osoba

 • uvodi se mogućnost utvrđivanja kamata u transakcijama s povezanim osobama primjenom:
  • jedne od metoda transfernih cijena; ili
  • kamate koju propisuje ministar financija  

Smanjenje porezno priznatog iznosa troškova sredstava za osobni prijevoz sa 70% na 50% 

Ukidanje olakšice za reinvestiranu dobit 

Kao jednokratna mjere za kreditne institucije tijekom 2017. godine, priznaju se otpisi teško naplativih i nenaplativih potraživanja koja su utvrđena na dan 31.12.2015 

Promjene kod poreznih olakšica i oslobođenja za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima:

 • područje grad Vukovara – na snazi ostaje izuzeće od plaćanja poreza na dobit
 • područja razvrstana u I. skupinu – ukida se izuzeće te se uvodi plaćanje poreza na dobit po umanjenoj stopi (50% od propisane stope poreza na dobit)
 • područja razvrstana u II. skupinu – ukida se umanjena stopa te se porez na dobit plaća po propisanoj stopi od 18% ili 12% 

Zadržavaju se olakšice za obrazovanje i izobrazbu, istraživačko-razvojne projekte i olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja. 

Prethodni sporazum o transfernim cijenama

 • uvodi se mogućnost sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama s Poreznom upravom kojim će za transakcije s povezanim osobama, prije nego što su započele, utvrditi transferne cijene za određeno vremensko razdoblje koje potom postaju obvezujuće za poreznog obveznika i za Poreznu upravu za vrijeme za koje je sklopljen sporazum. 

Uvodi se mogućnost utvrđivanja osnovice poreza na dobit u paušalnom iznosu za gospodarsku djelatnost neprofitnih institucija do praga za ulazak u sustav PDV-a

Izmjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine

Povećanje porezno priznatog iznosa troškova reprezentacije s 30% na 50%.

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Izmjene
koje stupaju na snagu 1. siječnja 2017. godine

 • Snižavanje stope PDV-a s 25% na 13% za sljedeće proizvode i usluge:
  • repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji (sjemenje, sadnice, gnojiva, pesticidi te drugi agrokemijski proizvodi);
  • hranu za životinje, osim hrane za kućne ljubimce;
  • isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane za tu isporuku;
  • dječje sjedalice za automobile;
  • javnu uslugu prikupljanja otpada; i
  • urne i lijesove.
 • Povećanje stope PDV-a s 13% na 25 % za usluge u ugostiteljstvu i šećer;
 • Pravo na izbor za oporezivanje nekretnina oslobođenih od PDV-a - pravo na izbor se primjenjuje kada kupac ima pravo na odbitak pretporeza po osnovi predmetne isporuke, a ne samo kada ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti;
 • Propisivanje načina uspostavljanja uzajamnosti kod povrata PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja;
 • Promjena razdoblja obveze ostanka u registru obveznika PDV-a, za porezne obveznike upisane na vlastiti zahtjev, s pet kalendarskih godina na tri godine. 

Izmjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine

 • Primjena obračunske kategorije PDV-a pri uvozu određenih strojeva i opreme;
 • Povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a s 230.000 kuna na iznos od 300.000 kuna*;
 • Omogućavanje odbitka 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna*. 

* Za navedene izmjene potrebno je odobrenje Europske komisije za odstupanje od Direktive Vijeća 2006/112/EZ

Izmjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2019. godine

 • Propisivanje poreznog tretmana vrijednosnih kupona u skladu s Direktivom Vijeća 2016/1065/EU.

OSTALE PROMJENE

PRIMJENA OD 1. SIJEČNJA 2017.

 • Smanjenje stope poreza na promet nekretnina s 5% na 4%Ž
 • Ukidanje relativnog roka zastare od 3 godine te uvođenje jedinstvenog roka zastare od 6 godina

Promjene u lokalnim porezima

 • Ukidanje poreza na tvrtku
 • Smanjenje stope poreza na nasljedstvo i darove s 5% na 4%

PRIMJENA OD 1. SIJEČNJA 2018.

 • Porez na nekretnine uvodi se od 1. siječnja 2018. Više detalja bit će dostupno tijekom 2017. godine te nadležne institucije u 2017. moraju provesti određene radnje koje će omogućiti uvođenje poreza na nekretnine. 

__________________________________eNGLISH VERSION 

PERSONAL INCOME TAX LAW

Applicable from 1 January 2017

 

Tax rates and tax brackets

Employment income (only two tax brackets):

Monthly tax base (HRK)            Tax rate

Up to 17.500,00                           24%

From 17.500,01                           36%

 • Tax rate of 24% instead of the tax rate of 25% will apply to other income, income from property rights, income from alienation of real estate and property rights, and capital income from the  allocation of own shares or purchased call options of own shares.
 • Tax rate of 36% instead of the tax rate of 40% will apply to capital income from withdrawals of assets and the use of services by shareholders and other income from refunded s/s contributions.
 • Tax rate of 36% instead of the tax rate of 40% will apply to other income determined as the difference between the value of an asset and the proved amount of funds spent for its acquisition. The calculated PIT liability will be additionally increased by 50%.
 • Tax rate of 12% (no changes) will apply to insurance income, rental income and capital income from interest, capital gains, dividends and shares in profits. 

Personal allowance

 • The basic monthly personal allowance is increased from HRK 2.600,00 to HRK 3.800,00.
 • Retired individuals and individuals with permanent or habitual residence in areas under special government protection (category I) and in the city of Vukovar will no longer be entitled to increased amounts of the personal allowance: instead the tax liability for these individuals will be decreased by 50%.
 • The multipliers used to determine the additional personal monthly allowance for dependent family members, children and disability are changed and the allowance base will amount to HRK 2.500,00. 

                                          Multiplier                   Amount (HRK)

Dependent
family member – adult               0,7           1.750,00

1st child                                   0,7           1.750,00

2nd child                                 1,0            2.500,00

3rd child                                  1,4           3.500,00

Disability                                 0,4           1.000,00

100% Disability                       1,5           3.750,00

 • Family members and children are considered as dependent if their total annual receipts (taxable and non-taxable) do not exceed the amount of HRK 15.000,00 (previously HRK 13.000,00).

Deadlines for calculating and paying PIT advance

 • PIT advances must be paid even if employment income (salary) is not paid by due date (the due date is determined by Croatian Labour Law) In this case the PIT liability should be calculated and paid simultaneously with the liability of issuing a payslip as prescribed by the Croatian Labour Law.
 • The deadlines for calculating and paying PIT liabilities on benefits in kind and income received from abroad are extended.
  • For benefits in kind up to the 15th day in a month for income received in the previous month,
  • For receipts received abroad, within 30 days from receipt of the income. 

Annual PIT return

 • Only individuals with registered self-employment activity and seafarers - crew members of vessels in international navigation – will be obliged to file an annual PIT return.
 • Tax payers who receive employment income and other income will not file an annual PIT return: the annual PIT liability for these tax payers will be assessed by the Croatian Tax Authorities.
 • To calculate the annual PIT liability the following tax rates apply: 

Annual tax base                                         Tax rate

Up to 210.000,00                                        24%

From 210.000,01                                        36%

However, if the total amount of other income received during the year does not exceed HRK 12,500.00, it will be remain taxable at tax rate of 24%, regardless of the total income realised by the tax payer during that year.

 • Overall income from property rights, income from alienation of real estate and property rights, insurance income, rental income  and all types of capital income shall not be included in annual PIT return, i.e. the PIT paid on these income during the tax period is considered final PIT liability. For receipts received from abroad, the Ministry of finance will prescribe a special annual form to ensure the avoidance of double taxation.

Exemption from PIT advance payments for income received from abroad

 • The exemption from paying PIT advance or final PIT payments during the year for receipts received from abroad has been extended for all receipts if taxable abroad during that year (regardless whether Croatia has a Double Tax Treaty with the country of source or not).

LAW ON SOCIAL SECURITY (s/s)

New s/s liabilities

 • S/s liability will apply to author’s deeds, artistic deeds and other income
  received by retired individuals.
 • Rates used for calculating s/s liability for other income are decreased

                                                     Up to 31.12.2016.      As of 01.01.2017.

Pension insurance contribution - I pillar         20%                   10%

Pension insurance contribution - I pillar         15%                    7,5%

Pension insurance contribution - II pillar        5%                     2,5%

Health insurance contribution                      15%                    7,5%

 

The statute of limitation

 • The relative and absolute statutes of limitation of 5 and 10 years are abolished and unique statue of limitation of 6 years applies.

CORPORATE PROFIT TAX (CPT) LAW

Applicable from 2016 CPT return onwards

 • Write-off of receivables
  • simplification of the procedure of determining the final inability to collect and the tax deductibility of write-offs of receivables.
  • write-off of expired receivables up to HRK 200 from unrelated
   individuals is tax deductible if the debt has not arisen on the basis of trade craft and similar business activities
  • write-off of debts in accordance with the special legislation regarding bankruptcy is tax deductible.  

Applicable from 1 January 2017

 • Reduction of CPT rate
  • from 20% to 18%
  • from 20% to 12% for agricultural producers, craftsmen and small businesses with annual revenues of less than HRK 3 million (these small taxpayers may elect to pay CPT based on cash flow) 
 • Calculation of CPT prepayments for 2017
  • new, reduced CPT rates apply to calculation of CPT prepayments for the year 2017 on the basis of the year 2016 CPT return 
 • Tax deductibility of interest on loans between related parties
  • the interest rate in transactions with related parties can be determined either by applying:
   • one of the transfer pricing methods; or
   • the interest rate published by the Minister of Finance  

Tax deductible amount of company car expenses is decreased from 70% to 50%

Abolition of the tax relief for re-investment of profit

As a one-off measure for credit institutions during 2017, write-offs of partly recoverable and fully irrecoverable receivables recorded as at 31 December 2015 will be tax deductible

Changes in incentives for taxpayers performing business operations in designated areas:

 • City of Vukovar– exemption from CPT remains in force
 • areas belonging to Group I – exemption from CPT is abolished and CPT is payable at the reduced rate (50% of the prescribed CPT rate)
 • areas belonging to Group II – reduced CPT rate is abolished and standard prescribed CPT rates of 18% or 12% will apply  

Reliefs for training and education, research and development and under the Investment Promotion Law remain in force

Advance Pricing Agreements (APA)

 • APA will be able to be concluded with the Tax Authorities in respect of
  planned related party transactions, on the basis of which transfer prices will be agreed for a pre-determined period of time. APA’s are binding for the taxpayer and Tax Authorities for the period for which it was concluded, and the costs of concluding the APA are entirely borne by the taxpayer.

Option to determine a lump-sum tax base for commercial activities of non-profit organisations up to the VAT registration threshold

 

Applicable from 1 January 2018

 • Tax deductible amount of entertainment expenses is increased from 30% to 50%

VALUE ADDED TAX LAW

Applicable from 1 January 2017

Reduced VAT rate of 13% instead of standard VAT rate of 25% will apply to the following products and services:

 • agricultural raw materials (seeds, seedlings, fertilizers, pesticides and other agrochemicals);
 • animal food other than pet food;
 • supply of electricity to another supplier or end-user, including fees related to the supply;
 • child car seats;
 • municipal waste collection;
 • andurns and coffins.

Increase of VAT rate from 13% to 25% on services of preparation and serving of food and drinks in hospitality facilities and sugar;

Option to tax certain real estate with VAT – option to tax a transfer with VAT applies when the customer has full input VAT recoverability for that particular supply and not only when the customer is entitled to full input VAT recoverability;

The process of confirming reciprocity for VAT refunds to taxpayers from third
countries is prescribed;

Taxpayers that are voluntarily taxpayers should remain within the VAT system for the minimum period of three years instead of five years.  

Applicable from 1 January 2018

Import VAT for certain equipment and machinery will not be payable but
rather reverse charged and recovered within the same VAT return;

Increase of VAT registration threshold from HRK 230,000 to HRK 300,000;

Recoverability of 50% of input VAT for personal vehicles with the value
below HRK 400,000*.

* Amendments require approval of the European Commission for derogation from the Council Directive 2006/112/EC.

Applicable from 1 January 2019

VAT treatment of vouchers in accordance with the Directive 2016/1065/EU.

OTHER CHANGES

APPLICABLE FROM 1 JANUARY 2017

 • Reduction of real estate transfer tax (RETT) rate from 5% to 4%
 • Relative statute of limitation period of 3 years is abolished and unique statute of limitation period of 6 years applies 

 

Changes in local taxes

 • Company name tax is abolished
 • Reduction of inheritance and gift tax rate from 5% to 4%

APPLICABLE FROM 1 JANUARY 2018

A real estate tax will apply from 1 January 2018. During 2017 more details will be available and relevant institutions will have to complete certain tasks to
enable implementation of the real estate tax.

TaxNewsFlash

Connect with us