Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, με συνέπειες για την υγεία των πολιτών, το σύστημα υγείας αλλά και την οικονομία της χώρας. Οι εθνικές προσπάθειες για τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού φαίνονται να είναι σε καλό δρόμο. Η ελαχιστοποίηση της οικονομικής επίπτωσης σε κάθε επιχείρηση απαιτεί σωστές στρατηγικές επιλογές και αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των μέτρων που έχουν θεσπιστεί από την κυβέρνηση.

Η KPMG έχει ετοιμάσει ένα σύντομο πρακτικό οδηγό που συνοψίζει και επεξηγεί τα κυβερνητικά μέτρα, τα οφέλη και τις σχετικές υποχρεώσεις που συνεπάγονται – ενώ προτείνει και συγκεκριμένες στρατηγικές για τη διαχείριση της κρίσης ανάλογα με τον κλάδο και την οικονομική θέση της κάθε εταιρείας.

Η ομάδα μας – η οποία περιλαμβάνει ειδικούς σε θέματα στρατηγικής και λειτουργίας, νομικών, φορολογικών και εργασιακών θεμάτων – είναι στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

© 2023 KPMG Advisors Single Member S.A., a Greek Societe Anonyme and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.