• 1000

KPMG haastatteli yli 1300 kansainvälisen yrityksen toimitusjohtajaa heidän ajankohtaisista näkemyksistään liittyen talouden ja liiketoiminnan kehitykseen. KPMG:n CEO Outlook -tutkimuksen mukaan 60 prosenttia johtajista luottaa maailmantalouden kasvunäkymiin lähitulevaisuudessa, kun vielä vuoden 2021 tammi-helmikuussa toteutetussa tutkimuksessa luku oli 42 prosenttia.

Vahvemmat maailmantalouden näkymät vaikuttavat siihen, että johtajat ovat valmiita panostamaan kasvuun ja liiketoiminnan muutokseen. 69 prosenttia vastaajista kertoo epäorgaanisen kasvun olevan heidän organisaationsa tärkein kasvustrategia ja suurin osa (87 prosenttia) haastatelluista ilmoitti, että pyrkii kasvamaan yrityskaupan avulla seuraavan kolmen vuoden aikana. Suurimmiksi kasvun riskeiksi toimitusjohtajat nimeävät ongelmat toimitusketjuissa, kyberturvallisuuden sekä ilmastonmuutoksen.  

— Pandemiaa ympäröivästä jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta, toimitusjohtajat ovat yhä luottavaisempia, että maailmantalous palautuu takaisin vahvaksi. Vaikka epäorgaaniset kasvustrategiat ovat etusijalla, haetaan kasvua myös orgaanisesti. Sen lisäksi johtajat jatkavat työelämän tulevaisuuden arvioimista varmistaakseen kykynsä houkutella huippulahjakkuuksia, kommentoi KPMG Internationalin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Bill Thomas tuloksia. 

Työn tulevaisuus hybridimallissa

21 prosenttia haastatelluista sanoo pienentäneensä tai aikovansa pienentää organisaationsa fyysisiä toimitiloja, mikä on selkeä muutos verrattuna elokuuhun 2020, jolloin 69 prosenttia johtajista sanoi suunnittelevansa pienempiä tiloja. Nyt johtajat keskittyvät lisäämään työn joustavuutta. 37 prosenttia vastaajista ilmoittaa organisaationsa ottaneen käyttöönsä hybridimallin, jossa suurin osa työntekijöistä työskentelee etänä 2-3 päivää viikossa. 

Sidosryhmät kohdistavat lisääntyneitä vaatimuksia yritysten yhteiskuntavastuuseen

Yli puolet (58 prosenttia) toimitusjohtajista sanoo, että sidosryhmät (kuten sijoittajat, viranomaiset ja asiakkaat) vaativat yrityksiä raportoimaan yhä enemmän ESG-tekijöistä eli ympäristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta sekä hyvästä hallintotavasta. Tutkimuksen mukaan 30 prosenttia haastatelluista sanoo myös investoivansa yli 10 prosenttia tuotoistaan vastuullisuustoimiin seuraavien kolmen vuoden aikana. Johtajat odottavat myös hallituksilta toimia, sillä kolme neljästä (77 prosenttia) on sitä mieltä, että hallituksien tukitoimia tarvitaan, jos kaikkien yritysten nettopäästöt halutaan saada nollaan.

Kansainväliset verouudistukset johtajien agendalla

Kolme neljästä (75 prosenttia) toimitusjohtajasta ajattelee, että pandemian torjunnan aiheuttama, julkiseen talouteen kohdistuva paine, on kiihdyttänyt yhteistyötä maailman verojärjestelmän yhtenäistämiseksi. Samaan aikaan 77 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että ehdotettu maailmanlaajuinen vähimmäisverojärjestelmä on merkittävä huolenaihe heidän organisaationsa kasvutavoitteiden kannalta. Johtajat ovat myös huolissaan sääntely- ja veroriskeistä enemmän kuin ennen pandemiaa. Suurin osa (69 prosenttia) haastatelluista kokee myös lisääntynyttä painetta julkistaa yritysten verotiedot osana laajempaa ESG-sitoumusta.

Tutkimuksen tausta: KPMG CEO Outlook

Vuoden 2021 KPMG CEO Outlook -tutkimusta varten haastateltiin kansainvälisesti vaikutusvaltaisten yritysten toimitusjohtajia ja pyydettiin heitä kertomaan näkemyksensä talouden ja liiketoiminnan kehityksestä seuraavan kolmen vuoden aikana. Haastatteluissa selvitettiin myös johtajien käsityksiä siitä, miten koronapandemia vaikuttaa heidän organisaatioidensa tulevaisuuteen. 

Haastatteluissa oli mukana 1325 toimitusjohtajaa 11 avainmarkkina-alueelta (Australia, Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Italia, Japani, Espanja, Iso-Britannia ja USA). Kaikki vastaajat olivat toimitusjohtajia yrityksissä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää 500 miljoonaa dollaria ja vastaajista kolmannes toimii yrityksissä, joiden liikevaihto ylittää 10 miljardia dollaria vuosittain. 

 

Lisätietoja