KPMG ja STEP Project Global Consortium toteuttivat alkuvuodesta 2024 globaalin kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin perhejatkumon merkitystä yli sukupolvien suhteessa omistajuuteen, liiketoimintaan ja kehitysmahdollisuuksiin. Kyselyyn osallistui lähes 2700 perheyritystä 80 maasta. Suomesta kyselytutkimukseen vastasi 70 henkilöä.

Tutkimuksen perusteella sukupolvien välinen jatkuvuus (family legacy) tunnistettiin olevan eräs keskeinen tekijä perheyritysten kestävän kasvun taustalla. Parhaimmillaan se yhdistää sukupolvia, mutta vaikuttaa myönteisesti myös pitkän aikavälin yritysstrategiaan. Toisaalta on huomioitava, että perheyhtiön ”perimä” voidaan kokea myös esteenä liiketoiminnan kehittämiselle.

Toimintaansa pitkäjänteisesti yli sukupolvien kehittäneistä perheyrityksistä 45 prosenttia katsoo liiketoimintansa vahvistuneen kilpailijoihinsa verrattuna.      

Vastuullisuus kytkeytyy arvonluontiin

Tutkimuksen perusteella perheyritykset haluavat toimia kestävällä arvopohjalla, luoda vastuullisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parempaa omistaja-arvoa. Kestävyyttä ja omistaja-arvon luomista ei koeta toisensa vastakohtina. Kyselytutkimukseen vastanneista perheyrityksistä 53 prosenttia, joiden toimintaa ohjaa vahva arvomaailma, raportoivat samanaikaisesti myös hyvistä kestävyystuloksista.

― Vastuullisuus eri muodoissaan tulee korostumaan kilpailutekijänä ja erityisesti uusien innovointien polttoaineena. Suomalaisissa perheyhtiöissä vastuullisuus on jo tällä hetkellä korkealla lähtötasolla. Lisääntyvä sääntely kuitenkin edellyttää vastuullisuusajattelun nostamista aivan uudenlaiselle tasolle vaikuttaen entistä läpinäkyvämmin omistaja- ja liiketoimintastrategisiin valintoihin, kommentoi Risto Heinänen, KPMG:n perhe- ja kasvuyritysten palveluista vastaava johtaja.

Hallitustyön merkitys

Tutkimuksesta ilmenee, että hallitustyöllä katsotaan olevan merkittävä rooli perheyritysten menestyksessä. Suomalaisissa perheyhtiöissä hallitusjäseniä on tutkimuksen perusteella selvästi vähemmän kuin verrokkimaissa osoittaen sitä, että suomalaiset perheyhtiöt ovat tyypillisesti hyvin operatiivisesti ja perhekeskeisesti johdettuja.

― Hallituksen roolista ja merkityksestä keskustellaan nykyisin huomattavasti aikaisempaa enemmän. Omistajille voi olla herkkä paikka tottua ajatukseen, että joutuisivat luovuttamaan päätösvaltaa perheen ulkopuolisille tahoille. Merkit viittaavat siihen, että tulevaisuudessa myös suomalaisissa perheyhtiöissä tultaneen näkemään enemmän perheen ulkopuolisia hallituksen puheenjohtajia ja jäseniä. Varsinkin liiketoimintojen kasvaessa tai muuttaessa muotoaan ulkopuolisen osaamisen merkitys tyypillisesti kasvaa myös perheen näkökulmasta ja operatiivinen johtokin tarvitsee herkemmin sparrailua, Heinänen sanoo.

Miltä näyttää perheyritysten tulevaisuus?

Tutkimuksen mukaan perheyhtiöiden sukupolvenvaihdokset toteutetaan enimmäkseen vaiheittain ja vanhemmat sukupolvet jatkavat taustalla neuvonantajina. Suomalaisten perheyritysten omistajuus sen sijaan jatkuu yleensä verrokkimaita pidempään ja omistus luovutetaan kerralla.

― Eurooppalaiseen verrokkiryhmään nähden Suomessa näyttäisi olevan yleisempää tehdä kerralla olennaisempia muutoksia. Kun mietitään perheyhtiöiden vahvuutena pidettyä jatkuvuutta ja uusien sukupolvien mukaan tulemista osaksi päätöksentekoa, hyvissä ajoin tapahtuva ja vaiheittainen omistuksen siirtäminen näyttävät tukevan sisään kasvamista liiketoimintaan. Tulevat sukupolvet näkevät myös omistajuuden eri tavalla, eikä perheyhtiön toiminnan jatkamista koeta ”veren” velvoitteena. Tämänkin takia perheissä olisi tärkeää keskustella pidemmän aikavälin suunnitelmista ja tavoitetiloista, jotta tuleva sukupolvi pystyisi ajoissa miettimään omaa mahdollista jatkamistaan. Omistajuuden erkaantuessa perheen jatkuvuuden velvoitteesta, en pidä lainkaan mahdottomana ajatusta, että tulevina vuosina tulemme näkemään aikaisempaa enemmän perheyhtiöiden listautumisia pörssiin tai myyntejä, Heinänen toteaa. 

Tutustu tutkimukseen lisää kansainvälisillä sivuillamme