KPMG vauhditti yhdyspintatyöskentelyn kehittämistä Päijät-Hämeessä osana TE24-uudistusta

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy TE-toimistoilta kunnille 2025. Työllisyyspalvelujen, kunnan koulutuspalvelujen ja elinkeinopalvelujen siirtyminen saman järjestäjän vastuulle tukee nopeamman työllistymisen tavoitetta. Päijät-Hämeeseen muodostuu vuoden 2025 alusta kaksi työvoimaviranomaista: Päijät-Hämeen työllisyysalue ja Lahden kaupunki.

Päijät-Hämeessä haluttiin muodostaa eri toimijoiden yhteinen näkemys TE24-uudistuksen etenemisestä ja yhteisestä tavoitetilasta. Työn toimeksiantajina olivat Hollolan kunta ja Lahden kaupunki. Työ toteutettiin KPMG:n ja Vento & Pernu Työllisyys Oy:n yhteistyönä. 

Tavoitteena vahvistaa edellytyksiä muutoksen läpivientiin monitoimijaympäristössä

Toimeksiannon keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa edellytyksiä muutoksen läpivientiin monitoimijaympäristössä. Kehittämisprosessin aikana selkiytettiin eri toimijoiden roolit työllisyyden ja elinvoiman edistämisessä erityisesti yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta sekä kiteytettiin yhteisesti tuotettavat palvelut ja tunnistettiin tarvittavat yhteistyömuodot. Työllisyysalueiden valmistelijat Päijät-Hämeestä ja Lahdesta sekä TE-toimistojen, ELY-keskuksen ja LADEC Oy:n edustajat osallistuivat toteutettuihin kehittämistyöpajoihin.

Kehittämistyöpajojen lisäksi tulevasta toimintaympäristöstä, asiakkaista ja käytettävissä olevista resursseista muodostettiin tilannekuva data-analyysin avulla: analyysissä tarkasteltiin kuntiin siirtyvää henkilöstöä toiminnoittain, työnhakijaprofiileita sekä avointen työpaikkojen kohtaantoa suhteessa työttömiin työnhakijoihin.

Miten KPMG:n ratkaisu hyödytti asiakasta?

Hollolan kunnan työllisyyspäällikön Anne Tapailan mukaan kehittämisprosessin tuloksena muutokseen sitoutuminen vahvistui - käyty keskustelu ja asioiden työstäminen auttoi jäsentämään yhteistä tahtotilaa ja kunkin toimijan roolia palvelujen tarjoajina. Samoin kehittämisprosessin tuloksena selkiytyi näkemys siitä, mitä tarvitaan, jotta eri toimijoiden tuottamat palvelut muodostavat kokonaisuuden ja työnantajilla on mahdollisimman selkeät palveluväylät työnantaja- ja yrityspalveluihin.

Lisätietoja

Virpi Sillanpää
People&Change -palvelut
+358 50 3682 029

Henri Lahtinen
People&Change -palvelut
+358 40 7796 975

etunimi.sukunimi@kpmg.fi