Digipalveluasetuksen mainonta

Tiedätkö, miten digipalveluasetus vaikuttaa mainontakäytäntöihin?

Tiedätkö, miten digipalveluasetus vaikuttaa mainontakäytäntöihin?

Digipalveluasetus (Digital Services Act, DSA) tuli kaikilta osin voimaan 17.2.2024, ja sen säännöt soveltuvat nyt kaikkiin verkossa toimiviin välityspalveluihin ja verkkoalustoihin (ml. markkinapaikat, sosiaaliset verkostot ja sisällönjakoalustat). DSA:n tarkoituksena on estää laittomia ja haitallisia toimia verkossa sekä puuttua disinformaation levittämiseen. 

DSA sisältää sekä kaupallista että ei-kaupallista (ml. poliittista tai yhteiskunnallista) mainontaa koskevia vaatimuksia, jotka on kohdistettu verkkoalustojen tarjoajille. Suomessa DSA:n noudattamista mainonnan osalta valvovat tietosuojavaltuutettu sekä kuluttaja-asiamies. Erittäin suuria verkkoalustoja (ml. Meta, Amazon, Apple, Google) valvova Euroopan komissio on jo avannut DSA-työkalupakin lähettämällä muun muassa Metalle tietopyynnön koskien Facebookin ja Instagramin niin sanottuja Subscription for no Ads
-vaihtoehtoja. Metan tulee erityisesti täsmentää, kuinka se on täyttänyt DSA:n mainontakäytäntöjä, suosittelujärjestelmiä ja riskinarviointeja koskevat velvoitteensa. 

Commission sends request for information to Meta under the Digital Services Act | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

Mitä sääntöjä DSA asettaa mainonnalle?

Mainonnan selkeä tunnistettavuus
Verkkorajapinnoillaan mainoksia esittävien verkkoalustojen tarjoajien on ensinnäkin varmistettava, että palvelun vastaanottajat voivat selkeiden merkintöjen avulla tunnistaa kyseessä olevan mainos. Mainontaa ei saa piilottaa osaksi muuta viestintää. Lisäksi mainonnan yhteydessä on selkeästi ilmoitettava taho, jonka puolesta mainos esitetään, mainoksen maksaja sekä mainoksen tärkeimmät parametrit ja tieto siitä, miten näitä parametreja voi muuttaa. 

Kaupallisen viestinnän merkitseminen
Verkkoalustan tarjoajan on tarjottava toiminto, jonka avulla palvelun vastaanottaja voi ilmoittaa, sisältääkö sen toimittama sisältö kaupallista viestintää. Lisäksi on varmistettava, että muut palvelun vastaanottajat voivat tunnistaa selvästi erottuvien merkintöjen avulla, että sisällössä on kyse kaupallisesta viestinnästä. Lisäksi on hyvä muistaa, että DSA edellyttää myös helppokäyttöisiä kanavia laittoman sisällön, mukaan lukien mainonnan, ilmoittamiseksi. 

Läpinäkyvät suosittelujärjestelmät
Jos verkkoalusta käyttää suosittelujärjestelmiä sisällön tai mainosten kohdentamiseen, on niistä kerrottava avoimesti. Verkkoalustan on käyttöehdoissaan ilmoitettava selkeästi ja ymmärrettävästi suosittelujärjestelmien tärkeimmät parametrit sekä palvelun vastaanottajien mahdollisuudet vaikuttaa näihin parametreihin sekä suositeltavaan sisältöön.

Profilointiin perustuvan mainonnan rajoittaminen
DSA:ssa erikseen kielletään verkkoalustan tarjoajaa esittämästä verkkorajapinnallaan profilointiin perustuvia mainoksia, jossa käytetään alaikäisen henkilötietoja tai erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (kuten terveystietoja tai poliittisen mielipiteen ilmaisevia tietoja).  

DSA:n vaatimukset täydentävät tietosuoja-asetusta

DSA täydentää EU:n tietosuojaa ja verkkomainontaa koskevaa sääntelyä. Siltä osin kuin mainonnan yhteydessä käsitellään henkilötietoa, on verkkoalustan tarjoajan muistettava huomioida EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietosuoja-asetus edellyttää muun muassa rekisteröityjen läpinäkyvää informointia henkilötietojen käytöstä kohdennettuun verkkomainontaan sekä käsittelyn asianmukaista oikeusperustetta. Lisäksi tietosuoja-asetuksesta seuraa muun muassa pätevän suostumuksen edellytykset sekä rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä kohdennettuun mainontaan.  

Tietosuojaoikeudellisten vastuiden määrittämiseksi verkkomainonnassa verkkoalustan tarjoajan on tärkeää tunnistaa roolinsa henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavastuiden määrittämiseksi on tunnistettava, käsitteleekö organisaatio tietoja omia tarkoituksiaan varten rekisterinpitäjänä, yhteisrekisterinpitäjänä tai toimiiko verkkoalusta henkilötietojen käsittelijänä muiden tahojen puolesta ja lukuun.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Asiantuntijamme avustavat mielellään verkkoalustojen mainontaa koskevien säännösten kokonaisvaltaisessa huomioimisessa.

Karoliina Vesa
+358 40 5668 469

Julia Vikström
+358 44 9736 848

Miina Arajärvi
+358 50 4630 079

etunimi.sukunimi@kpmg.fi