Ennakolliset menettelyt, verotarkastus ja veroriidat

Verohallinnon ennakolliset kannanotot liiketoiminnan riskienhallintaa.

Verohallinnon ennakolliset kannanotot liiketoiminnan riskienhallintaa.

Verolait ovat usein tulkinnallisia, ja verovelvolliselle voi olla epäselvää, miten viranomaiset tulevat verottamaan jonkin suunnitellun oikeustoimen. Taloudellisesti merkittäviin järjestelyihin liittyy tällöin huomattava verotuksellinen riski, kuten esimerkiksi luovutusvoiton realisoituminen yritysjärjestelyssä tai yhtiön omistamien osakkeiden luovutuksen yhteydessä taikka työsuhdeannista saadun edun katsominen kokonaan veronalaiseksi tuloksi vastoin verovelvollisen ennakko-odotuksia. Verovelvollisen kannattaakin tulkinnallisissa tilanteissa selvittää oikeustoimen oikea verokohtelu ennakollisesti joko kirjallisessa ennakkoratkaisuprosessissa tai vaihtoehtoisesti, mikäli kyse on yhteisöstä, ennakollisessa keskustelussa Verohallinnon kanssa. Jos Verohallinnon kanta suunniteltuun oikeustoimeen on verovelvollisen näkökulmasta kielteinen, verovelvollinen voi vielä keskeyttää, muuttaa tai lykätä suunniteltua toimea. Jo toteutetun oikeustoimen osalta verovelvollinen voi puolestaan ennakollisen menettelyn avulla välttää veronkorotus- ja korkoriskin antamalla oikean veroilmoituksen. Jos verovelvollisen ja veroviranomaisen näkemykset verolain oikeasta soveltamisesta lopulta poikkeavat toisistaan, on ennakkoratkaisuprosessiin liittyvä riita kestoltaan jopa useita vuosia lyhyempi kuin säännönmukaisen verotuksen tai verotarkastuksen myötä alkanut veroriita. Vaikka verotuksen oikaisuajat ovatkin lyhentyneet pääsääntöisesti kolmeen vuoteen, voi esimerkiksi verotarkastuksesta alkanut veroriita saada päätöksensä jopa vasta 8–10 vuoden kuluttua verovuoden päättymisestä. 

Lainvoimainen ennakkoratkaisu sitoo verottajaa

Ennakkoratkaisu sitoo Verohallintoa myös verotarkastuksessa, kunhan hakemuksessa on kerrottu oikeat tiedot ja olosuhteet. Verotarkastuksessa ennakkoratkaisulla varmistettua verokohtelua voidaankin takautuvasti haastaa käytännössä vain oikeiden tietojen antamisen osalta. Tällaisia tapauksia on tullut vuosittain vastaan asiantuntijoillemme, mutta mikäli ennakkoratkaisuhakemus on laadittu riittävällä ammattitaidolla, eivät verotarkastajien väitteet kestä välttämättä edes oikaisulautakunnassa, mutta eivät varsinkaan hallintotuomioistuimissa, joista asiaan liittyen on saatu oikeuskäytäntöäkin. 

Kuinka KPMG voi auttaa?

Verotarkastuksen osuessa kohdalle, kannattaa ottaa mukaan asiantuntija jo heti ensimmäisen yhteydenoton tullessa, sillä myös verotarkastuksessa on ensiarvoisen tärkeää valmistautua prosessiin huolellisesti ja kuvata asiat verotarkastajille jo alusta alkaen oikealla tavalla. Mikäli tulkinnanvaraisia asioita ei ole selvitetty ennakollisesti, voivat huolellinen valmistautuminen ja oikeanlainen kommunikointi verotarkastuksessa joko säästää pitkältä veroriidalta, tai vähintään parantaa huomattavasti veroriidan menestymismahdollisuuksia.

Yhdistämme juridisen näkökulman taloudelliseen, ja tunnemme asiakkaiden liiketoiminnan. Ensisijainen tavoitteemme on riitojen tehokas ratkaisu mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus verotuksen menettelytavoista, ja he ovat aktiivisesti mukana oikeuskäytännön kehityksessä ennakkopäätöksiä hankkimalla. Ennakoitava verolainsäädäntö auttaa yrityksiä toimimaan ja suunnittelemaan toimintaansa järkevästi.