• 1000

Vuoden 2024 verotuksen muutokset heijastavat taloudessa tapahtuneita muutoksia, kuten korkotason ja elinkustannusten kasvua sekä sähkön hinnassa tapahtuneita muutoksia. Merkittävänä muutoksena voidaan pitää palkansaajien kokonaisverotuksen kevenemistä, mikä on seurausta suurimmaksi osin veronluonteisiin sosiaalivakuutusmaksuihin tehdyistä alennuksista. Kokonaisuudessaan veroprosentit alenevat palkansaajilla noin 0,5–1,2 prosenttia riippuen tulojen määrästä.

Tässä artikkelissa käymme läpi vuoden 2024 alusta lähtien sovellettavia henkilöverotuksen muutoksia, joiden vaikutukset on hyvä huomioida omassa verotuksessa sekä esimerkiksi palkkahallinnossa.

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentteihin on tehty muutoksia

Valtionverotuksessa sovelletaan aiempien vuosien tapaan progressiivista ansiotulon veroasteikkoa, ja valtion vuoden 2024 tuloveroasteikon löydät täältä. Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentit vaihtelevat 4,40–10,80 prosentin välillä. Verohallinto on julkaissut tarkemmat tiedot ensi vuonna sovellettavista kuntien ja seurakuntien veroprosenteista.

Työtulovähennyksen ja perusvähennyksen enimmäismääriä korotetaan

Työtulovähennyksen enimmäismäärä nousee 2 140 euroon (2 030 euroa vuonna 2023), ja vähennyksen tulorajat nousevat. Aiemmin työtulovähennyksen enimmäismäärää on korotettu henkilön täytettyä 60 vuotta, mutta vuonna 2024 tämä korotus poistuu. Työtulovähennyksen korotus pidetään voimassa kuitenkin 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta, ja heidän korotuksensa kaksinkertaistuu, jolloin sen enimmäismäärä nousee 600 eurosta 1 200 euroon. Jos puhtaan ansiotulon määrä ylittää noin 168 000 euroa, työtulovähennystä ei myönnetä.

Perusvähennyksen määrä korottuu 3 870 eurosta 3 980 euroon. Jos päivärahatuloa on 3 980 euroa vuodessa, palkkatuloa on noin 8 000 euroa vuodessa tai eläketuloa on noin 13 600 euroa vuodessa, perusvähennyksen saa enimmäismäärän suuruisena.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennys pienenee

Verovuonna 2022 matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotettiin tilapäisesti, ja korotusta jatkettiin vuodelle 2023. Vähennyksen enimmäismäärä oli 8 400 euroa vuosina 2022 ja 2023, ja omavastuuvähennyksen osuus oli 750 euroa. Tilapäisestä korotuksesta luovutaan vuoden 2024 alusta lähtien, minkä vuoksi matkakuluvähennyksen enimmäismäärä on 7 000 euroa.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen omavastuu nousee 750 eurosta 900 euroon. Omavastuuta pienennetään jokaista täyttä etuuskuukautta kohden 80 eurolla, jos verovelvollinen on ollut osan vuotta työttömänä tai perhevapaalla. Vuonna 2023 omavastuusta vähennettävä määrä oli 70 euroa kuukaudessa. Omavastuu on joka tapauksessa vähintään 160 euroa.

Kotitalousvähennys laajenee ja sen korotukset pysyvät voimassa

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön korotettu kotitalousvähennys säilyy vuoden 2024 verotuksessa eli näiden töiden perusteella myönnettävä vähennys on enintään 3 500 euroa. Kotitalousvähennykseen oikeuttava osuus on 60 % työkorvauksesta ja 30 % palkoista. Kotitalousvähennyksen saa vuoden 2024 alusta lähtien myös fysioterapian ja toimintaterapian kuluista, joihin sovelletaan edellä mainittua korotusta. Korotetun kotitalousvähennyksen saa edelleen lisäksi öljylämmityksestä luopumiseen.

Alkuvuonna 2023 helpotukseksi kohonneisiin sähkönkustannuksiin verotukseen oli mahdollista saada tilapäinen sähkövähennys. Sähkövähennyksen pystyi saamaan, jos vakituisen asunnon sähkökulut olivat poikkeuksellisen suuret ajalla 1.1.2023-30.4.2023. Vuonna 2024 sähkövähennystä ei enää myönnetä. 

Verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä korotetaan

Kilometrikorvauksien verovapaat määrät nousevat vuonna 2024, ja esimerkiksi autolla tehdyiltä matkoilta maksettavan kilometrikorvauksen enimmäismäärä nousee 0,53 eurosta 0,57 euroon. Verovapaan ateriakorvauksen määrä on 12,75 euroa aiemman 12 euron sijaan. Kotimaan päiväraha nousee 51 euroon 48 eurosta, ja osapäivärahan määrä nousee 24 euroon 22 eurosta. Verovapaita ulkomaan päivärahoja on myös korotettu. 

Luontoisetujen arvot nousevat

Verohallinto on vahvistanut vuoden 2024 luontoisetujen arvot päätöksellään. Ravintoedun arvoa nostetaan ruokailukustannusten nousun vuoksi, ja ensi vuonna ravintoedun arvo voi olla enimmillään 13,50 euroa, ja sen on oltava vähintään 8,50 euroa. Ravintoetua voi jatkossakin käyttää ruoan kuljetuskustannuksiin. Puhelinedun osalta Verohallinto on tarkentanut päätöksellään, että puhelinetu kattaa tietoliikenneyhteydestä aiheutuneet kustannukset. Yleisen korkotason ja ansiotasoindeksin nousun sekä sähkön hinnan alenemisen vuoksi myös autoedun verotusarvoihin on tehty muutoksia. 

Osakesäästötilin enimmäistalletuksen määrää nostetaan

Osakesäästötilin enimmäistalletuksen määrä on ollut vuoteen 2023 asti 50 000 euroa. Vuodesta 2024 lähtien enimmäistalletuksen määrä on 100 000 euroa. 

Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus poistuu, ja varainsiirtoveroprosentit laskevat

Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus lakkautetaan 1.1.2024 alkaen. Kiinteistöjen varainsiirtovero laskee 3 prosenttiin (aiemmin 4 prosenttia), asunto- ja kiinteistöosakkeiden varainsiirtovero laskee 1,5 prosenttiin (aiemmin 2 prosenttia), ja muiden arvopapereiden varainsiirtovero laskee 1,5 prosenttiin (aiemmin 1,6 prosenttia).

Uusia varainsiirtoveroprosentteja sovelletaan 12.10.2023 alkaen tehtyihin kauppoihin. Verohallinto palauttaa loppuvuoden 2023 aikana tehtyjen kauppojen perusteella liikaa maksetut varainsiirtoverot korkoineen verovelvollisille. 

Viivästyskorkoa ja hyvityskorkoa korotetaan

Myöhässä maksettavien verojen viivästyskorot nousevat. Tuloveron viivästyskorko nousee 11 prosenttiin 7 prosentista ja huojennettu viivästyskorko nousee 6 prosenttiin 2 prosentista. Veronpalautusten hyvityskorkoa nostetaan 2 prosenttiin 0,5 prosentista. 

Avainhenkilöiden lähdeverotuksen enimmäisaika pitenee

Ulkomaisten erityisasiantuntijoiden verotuksessa sovellettavan 32 prosentin lähdeverotuksen enimmäisaika pitenee aiemmasta 48 kuukaudesta 84 kuukauteen.

Palkansaajan sosiaalivakuutusmaksut 2024

Palkansaajan työeläkevakuutusmaksu

 • Alle 53-vuotiaat ja yli 63-vuotiaat: 7,15 %
 • 53–62-vuotiaat: 8,65 %

Työttömyysvakuutusmaksu

 • Palkansaajamaksu 0,79 %

Palkansaajan sairausvakuutusmaksu

 • Päivärahamaksu alle 16 499 euroa ansaitsevilla: 0,00 %
 • Päivärahamaksu vähintään 16 499 euroa ansaitsevilla: 1,01 %
 • Sairaanhoitomaksu: 0,51 %

Yhteensä työntekijän maksut keskimäärin (sairausvakuutuksen tulorajan ylittäneet): 9,46 %

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2024

 • Työnantajan työeläkevakuutusmaksu keskimäärin: 17,34 %
 • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu (palkkasummaraja 1 400 euroa, 18–64-vuotiaat)
  • Palkkasummarajaan 2 337 000 euroa: 0,27 %
  • Palkkasumman ylittävästä osasta: 1,09 %
 • Työnantajien työttömyysvakuutusmaksuprosentti keskimäärin: 0,82 %
 •  Työnantajan sairausvakuutusmaksu: 1,16 %
 • Ryhmähenkivakuutus keskimäärin: 0,06 %
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu (palkkasummaraja 1 400 euroa) keskimäärin: 0,57 %

 

Ota yhteyttä

Seuraamme jatkuvasti verotuksen muutoksia ja autamme mielellämme erilaisissa henkilöverotuksen kysymyksissä.