Kansainvälisen työskentelyn tilanteet ovat usein haastavia mm. sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja kotimaisesta poikkeavien työnteko-olosuhteiden vuoksi. Selvittämällä epäselvät asiat hyvissä ajoin ennen työskentelyn aloittamista säästät aikaa ja rahaa sekä vältät myöhemmät maksuvelvollisuudet, jotka voivat olla huomattavia. 

Kansainvälisen työskentelyn tilanteet

Kansainvälinen työskentely voidaan määritellä työskentelyksi, jolla on liityntä kahteen tai useampaan valtioon tai muuten lainsäädännöllisesti poikkeavaan alueeseen. Tilanteet saattavat olla hyvin moninaisia, minkä vuoksi jokainen tilanne tulisi arvioida aina erikseen. Kansainvälisen työskentelyn tilanteet voidaan karkeasti jakaa neljään eri ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat tilanteet, joissa työntekijä työskentelee tavallisesti ulkomailla ja tulee sieltä työskentelemään Suomeen määrätyksi ajaksi. Tyypillisiä tilanteita ovat tiettyä projektia varten Suomeen komennukselle saapuvat työntekijät, jolloin kyse on usein lähetetyistä työntekijöistä, joita koskeva laki saattaa tulla sovellettavaksi. Suomeen tullaan myös tekemään etätöitä, joka on lähtökohdiltaan erilainen tilanne kuin komennukset.

Toiseen ryhmään kuuluvat tilanteet, joissa työntekijä työskentelee tavallisesti Suomessa ja lähtee määrätyksi ajaksi työskentelemään ulkomaille. Tämä on käänteisilmiö Suomeen määrätyksi ajaksi työskentelyyn nähden ja myös tällöin on usein kyse komennukselle tai etätöihin lähtevistä työntekijöistä.

Kolmannen ryhmän muodostavat tilanteet, joissa työntekijä työskentelee säännöllisesti sekä Suomen että jonkin toisen valtion alueella.

Neljännen ryhmän muodostavat työmatkat. Työoikeudellisessa mielessä ne poikkeavat esim. komennuksista niiden lyhyemmän keston vuoksi. Usein työmatkojen tarkoituksena on lisäksi jonkin yksittäisen työtehtävän suorittaminen (esim. kansainväliseen seminaariin osallistuminen, neuvottelu tai koulutustilaisuus), jota työntekijän ei ole mahdollista tehdä tavallisessa työntekopaikassaan. Poikkeuksena ovat esim. tietyt myynnin tehtävissä toimivat henkilöt, joilla ei ole välttämättä ennaltamäärättyä työntekopaikkaa. 

Tyypilliset kansainvälisen työskentelyn haasteet:

  • "Oikean" työlainsäädännön noudattaminen

  • Työnantajan ja työntekijän vero- ja sosiaaliturvavelvoitteet

  • Mahdolliset yritysverovelvoitteet

  • Työluvat

  • Tarkempien työnteon ehtojen sopiminen

Työnantajavelvoitteiden selvittäminen

Lähinnä kolmen ensin mainitun ryhmän osalta tulee käytännössä aina eteen kysymys ”oikean” työlainsäädännön noudattamisesta. Työntekijän ja työnantajan lainvalinnasta mahdollisesti tekemän sopimuksen lisäksi tulee ottaa huomioon muitakin seikkoja. On mahdollista, että työntekijän työskentelyyn tulee soveltaa kahden (tai poikkeuksellisesti useammankin) valtion työlainsäädäntöä. Tämä mahdollisuus tulisi selvittää aina ennen kansainvälisen työskentelyn aloittamista.

Tämän lisäksi kansainvälisissä työskentelytilanteissa tulee aina huomioida mahdolliset työnantajan ja työntekijän vero- ja sosiaaliturvavelvoitteet sekä mahdolliset yritysverovelvoitteet (kiinteän toimipaikan riski) kohdemaassa. Rajat ylittävissä tilanteissa myös työluvat voivat tulla kysymykseen.

Lainsäädännön asettamien velvoitteiden lisäksi työntekijän ja työnantajan on aina hyvä sopia tarkemmista työnteon ehdoista kansainvälisiin tilanteisiin liittyen. Esimerkiksi ulkomaankomennustilanteissa on paljon käytännön asioita, joista pitää sopia ennen komennuksen alkua. Suosittelemme vahvasti, että komennus- ym. sopimusten laadinnan tekee asiaan perehtynyt asiantuntija.   

Ota yhteyttä

Neuvomme sinua mielellämme kaikkiin kansainvälisen työskentelyn tilanteisiin liittyen. KPMG on yksi harvoista palveluntarjoajista Suomessa, joka kykenee talon sisäisesti neuvomaan kaikissa kansainvälisen työskentelyn tilanteissa, suuntautuipa työskentely Suomeen tai Suomesta ulkomaille.