KPMG toimi verovelvollisen asiamiehenä kiinteistöverotuksen muutoksenhakuprosessissa, jonka lopputuloksena on saatu jälleen uutta oikeuskäytäntöä rakennusten arvostamisessa sovellettavan ikäalennusprosentin määrittämisestä.

Tuore vuosikirjapäätös KHO 2023:94 koskee paloasemien ikäalennusprosenttia. Korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavana oli tarkemmin se, oliko asiakkaamme omistamiin paloasemarakennuksiin sovellettava arvostamislain 30 §:n 1 momentin perusteella asuin- ja toimistorakennuksiin verrattavien rakennusten 1 %:n vuotuista ikäalennusta vai myymälä-, varasto-, tehdas-, työpaja- ja talousrakennuksiin verrattavien rakennusten 4 %:n vuotuista ikäalennusta.

Päätös alleviivaa rakennusten arvostamisen perusperiaatteita

KHO on viime vuosina julkaissut useita rakennuksen arvostamista selkeyttäviä päätöksiä, joille nyt saatu vuosikirjapäätös on jatkumoa. Tuore päätös vahvistaa jo aiemmassa oikeuskäytännössä omaksuttuja rakennusten arvostamisen perusperiaatteita.  

Ensinnäkin tuoreen vuosikirjapäätöksen perusteella on viimeistään selvää, että jos samaan toimintaan liittyvät toiminnot sijaitsevat useissa erillisissä rakennuksissa, on rakennusten arvostamiseen vaikuttavia tekijöitä arvioitava kunkin rakennuksen osalta erikseen, kussakin rakennuksessa harjoitettavien toimintojen perusteella. Rakennuksia ei siis voida niputtaa yhteen esimerkiksi niissä harjoitettavan toimialan perusteella. KHO viittaa tuoreessa vuosikirjapäätöksessään tältä osin aiempaan päätökseensä KHO 2021:168, jossa KPMG niin ikään toimi verovelvollisen asiamiehenä. 

KHO:n päätöksessä selkeytetään myös rakennusten verotusarvon laskennassa sovellettavan ikäalennusprosentin määrittämisen kannalta olennaisia kriteereitä. Arvioitaessa sitä, sovelletaanko rakennuksen verotusarvon laskennassa 1 %:n vai 4 %:n vuotuista ikäalennusta, huomiota on kiinnitettävä rakennuksen ominaisuuksiin ja pääasialliseen käyttötarkoitukseen, missä merkitystä tulee antaa muun ohella rakennuksen tilankäytölle ja käyttörasitukselle. Tältäkin osin KHO:n tuore päätös vahvistaa jo aiemmin oikeuskäytännössä omaksuttua linjaa.

Pelastuskaluston säilytys-, pesu- ja huoltotiloista pääasiassa muodostuviin paloaseman rakennuksiin on sovellettava 4 %:n vuotuista ikäalennusta

KHO totesi päätöksessään, että paloasemarakennusten isot hallimaiset pelastusajoneuvojen säilytys- ja pesutilat sekä varusteiden huoltotilat osaltaan määräävät paloaseman rakennetta ja sen teknisiä ominaisuuksia. KHO:n mukaan pelastuskaluston säilytykseen, pesuun ja huoltoon tarkoitettujen tilojen osalta paloasemaan kohdistuu poikkeuksellista käyttörasitusta sekä erityisiä teknisiä vaatimuksia.

KHO:n mukaan pelastuskaluston säilytys-, pesu- ja huoltotilojen muodostaessa pääosan paloasemarakennuksesta, on rakennuksen katsottava rinnastuvan paremmin arvostamislain 30 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittuihin myymälä-, varasto-, tehdas-, työpaja- ja talousrakennuksiin, eli siihen on sovellettava 4 %:n ikäalennusta. KHO totesi myös, että pelastuskaluston säilytys-, pesu- ja huoltotilojen on tyypillisesti katsottava muodostavan merkittävän osan paloaseman pinta-alasta. Tämä tarkoittaa käsityksemme mukaan sitä, että paloasemarakennuksiin on lähtökohtaisesti sovellettava 4 %:n vuotuista ikäalennusta. 

KHO:n päätöksessä todettiin myös, että paloasematoiminnan edellyttämien toimisto- ja sosiaalitilojen sijaitessa erillisessä rakennuksessa ja määrittäessä pääosin kyseisen rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen ja ominaisuudet, on paloaseman rakennusta pidettävä asuin- ja toimistorakennuksiin verrattavana. Päätös täsmentää näin ollen myös sitä, millaiset tilat on katsottava 1 %.n ikäalennuksen piiriin kuuluviksi.

KPMG on menestyksekkäästi haastanut vuosikymmeniä vallinnutta verotuskäytäntöä verovelvollisten eduksi

KPMG:n kiinteistöverotuksen asiantuntijat ja veroriitatiimi ovat viime vuosina haastaneet vuosikymmeniä vallalla olleita tulkintoja kiinteistöjen arvostamiskysymysten osalta. Kiinteistöverotusta koskevan sääntelyn ollessa varsin avointa, on verotus tyypillisesti toimitettu Verohallinnon ohjeissa esitettyjen tulkintojen mukaisesti. KPMG on vero-oikeudelliseen lähestymistapaan perustuneiden muutoksenhakuprosessien tuloksena saanut kuitenkin käännettyä useita näistä Verohallinnon vakiintuneista tulkinnoista verovelvollisten eduksi. Vuosikirjapäätös KHO 2023:94 on jälleen yksi osoitus tästä pitkäjänteisestä työstä. 

Mikäli korkeimman hallinto-oikeuden päätös herättää kysymyksiä tai haluatte KPMG:n arvioivan kiinteistöveroksenne tasoa, autamme mielellämme.