• 1000

Kesän alkajaisiksi työntekijöiden oikeuksiin ja työnantajan velvollisuuksiin tulee muutoksia työturvallisuuden parantamiseksi. Työnantajan velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä laajenee. Työturvallisuuslain muutoksilla korostetaan ikääntymisen sekä työn fyysisen ja henkisen kuormituksen merkityksen huomioon ottamista työssä. Muutoksilla edistetään yli 55-vuotiaiden työllisyyttä parantamalla työssä jaksamista ja vähentämällä varhaista työelämästä poistumista. Lainsäädäntömuutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

Työnantajan yleiseen huolehtimisvelvollisuuteen täsmennyksiä

Tällä hetkellä voimassa olevan työturvallisuuslain mukaan työnantajaa velvoittaa yleinen huolehtimisvelvoite, jonka mukaan työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä huomioiden esimerkiksi työolosuhteet ja työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat, kuten ikä tai puutteellinen kielitaito. Laissa on lisäksi muita säännöksiä työntekijöiden ikääntymisen huomioimiseksi esimerkiksi työergonomiaa ja yötyötä koskien.

Nykyisen lain edellyttämät työnantajan yleisesti toteuttamat työolosuhteiden parantamistoimet eivät aina ole riittäviä yksittäisen työntekijän turvallisuuden ja terveyden valmistamiseksi, jonka johdosta työnantajan huolehtimisvelvollisuutta täsmennetään huomioimaan jatkossa paremmin työntekijän henkilökohtaiset edellytykset ja niiden edellyttämät yksilölliset työsuojelutoimenpiteet. Työnantajan tulee ottaa huomioon, että työntekijäillä on erilaiset edellytykset suoriutua työssä ja ne voivat vaihdella työuran eri vaiheissa. Tarve mukauttaa työtä ja työolosuhteita voi syntyä esimerkiksi yksilöllisten ikääntymiseen liittyvien muutoksien myötä. Yksilölliset työsuojelutoimenpiteet toteutetaan tapauskohtaisesti riippuen työntekijän henkilökohtaisista edellytyksistä ja työnantajan mahdollisuuksista niiden toteuttamiseen. Toimenpiteissä voi olla kyse esimerkiksi työolosuhteiden järjestelyistä.  

Toimenpiteiden toteuttamiseksi varhaisessa vaiheessa työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava muun muassa turvallisia työtapoja sekä työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä.  Lainsäädäntömuutoksella tätä velvollisuutta selkeytetään ulottumaan fyysisten turvallisuustekijöiden lisäksi ja psyykkisiin ja psykososiaalisiin tekijöihin, kuten työn sisältöön ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen.

Työn vaarojen selvittämis- ja arviointivelvoite laajenee

Työnantajan huolehtimis- ja tarkkailuvelvoitteen lisäksi työnantajan tulee selvittää työssä aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä. Työturvallisuuslaissa on listattu haitta- ja vaaratekijöitä, kuten esiintyneet tapaturmat ja työntekijän ikä, joita työnantajan tulee erityisesti huomioida selvittäessään ja arvioidessaan työn vaaroja. Kyseistä säännöstä tarkennetaan lisäämällä työntekijän ikääntyminen huomioon otettavaksi seikaksi tunnistettaessa työhön liittyviä vaara- ja haittatekijöitä, jotta työnantaja pystyisi toteuttamaan iäkkäämpien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Ikääntymisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä vanhenemisesta seuraavia työkyvyn muutoksia. Vaara- ja haittatekijöinä voidaan pitää esimerkiksi fyysisesti raskasta työtä tai työn digitalisoitumisen aiheuttamia osaamisvaatimuksia.

Lainsäädäntöä täsmennetään myös niin, että työn kuormitustekijöinä huomioon otettavia seikkoja ovat fyysisten kuormitustekijöiden lisäksi psykososiaaliset työolosuhteet, kuten työn sisältöön ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. 

Muutoksia työntekijälle annettavaan opetukseen ja ohjaukseen

Muutoksia tulee myös työnantajan velvollisuuteen antaa opetusta ja ohjausta työhön. Työnantajan tulee opastaa työntekijät työtapoihin, sekä antaa riittävää ohjausta ja perehdytystä työhön. Lakiin lisätään opetuksen ja ohjauksen antamisessa huomioon otettavaksi työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet työntekijän ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen ohella. Muutoksella korostetaan henkilökohtaisten edellytysten kuten ikääntymisen, nuoren iän tai kielitaidon huomioon ottamista opetusta ja ohjausta annettaessa.

Ota yhteyttä

Edellä esitelty on tiivistelmä työturvallisuuslain muutoksista. Mikäli aiheesta herää kysymyksiä, asiantuntijamme vastaavat ja kertovat mielellään lisää. Kokenut työoikeustiimimme koostuu noin kymmenestä juristista, jotka auttavat yrityksiä kaikenlaisissa työoikeuskysymyksissä.

Mika Honkanen

Head of Employment Law

+358 40 687 4679

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Eveliina Ryynänen

Legal Trainee

+358 44 485 4514

etunimi.sukunimi@kpmg.fi