• 1000

Covid-19 pandemian jälkeen rajat ylittävästä etätyöskentelystä varsinkin manner-Euroopan alueella on tullut melko pysyvä järjestely. EU:n sosiaaliturvasäännökset määrittelevät, minkä maan sosiaaliturvaan etätyötä tekevä henkilö kuuluu. Jotta säännökset tukisivat entistä paremmin rajat ylittävää etätyötä, voivat EU jäsenvaltiot, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Iso-Britannia nyt allekirjoittaa rajat ylittävää etätyötä koskevan sopimuksen. Sopimuksen piiriin tulevat kuulumaan vain ne jäsenvaltiot, jotka päättävät allekirjoittaa sopimuksen.

Mihin sopimus vaikuttaa?

Sopimus aiheuttaa muutoksia siihen, minkä maan sosiaaliturva soveltuu työntekijään, joka asuu valtiossa A ja tekee töitä valtiossa B sijaitsevalle työnantajalle. Nykyisen EU-sääntelyn perusteella, mikäli työntekijä tekee etätöitä valtiosta A käsin yli 25 % työajastaan, hän kuuluu valtion A sosiaaliturvaan työnantajan kotivaltion B sijaan. Mikäli jäsenvaltio allekirjoittaa sopimuksen, työntekijä kuuluisi työnantajan kotivaltion B sosiaaliturvaan, mikäli työntekijän etätyön määrä asuinvaltiossa A ei ylittäisi 50 % työajasta, edellyttäen, että sopimuksessa mainitut reunaehdot täyttyvät. Työnantajan tulisi hakea A1-todistus kotivaltion sosiaaliturvaviranomaiselta vahvistaakseen työntekijän sosiaaliturva-aseman. Muutoksella olisi siis huomattava vaikutus rajat ylittävien etätyöntekijöiden sosiaaliturvaan edellä kuvatuissa tilanteissa.

Sopimus tulee voimaan aikaisintaan 1.7.2023 niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen siihen mennessä. Vielä ei ole tiedossa, tuleeko Suomi allekirjoittamaan sopimusta.