KPMG mukana VATT:n Yritysten verotuet -tutkimushankkeessa

Hankkeen tavoitteena oli parantaa yritysverotukipolitiikan tietopohjaa.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa yritysverotukipolitiikan tietopohjaa.

Hanke

VATT:n johtama Yritysten verotuet -tutkimushanke toteutettiin Työ- ja elinkeinoministeriön yritystukien tutkimusneuvostolle.

Toimeksianto

KPMG:n asiantuntijat Kristiina Äimä, Njomza Rama ja Hanna Orrenius olivat mukana VATT:n johtamassa ryhmässä arvioimassa yritysverotukien käsitettä, luokittelua ja vaikuttavuutta. 

Tutkimushankkeen (VATT Tutkimukset 193) tavoitteena oli parantaa yritysverotukipolitiikan tietopohjaa kahdella tasolla. Näistä ensimmäinen koskee yritysverotuen käsitettä. Tavoitteena oli arvioida verotukien määrittelyssä ja luokittelussa nykyisin sovellettujen käytäntöjen piirteitä sekä kehittää kriteeristöä yritysverotuiksi luokiteltavien verotukien joukon rajaamiseksi. Tarkastelu kohdennettiin yritysverotukiin. Hankkeessa pyrittiin myös lisäämään tutkimustietoa tukien vaikutuksista. Tavoitteena oli arvioida yritysverotuksen investointeja koskevien verotukisäännösten hyödyntämistä ja vaikuttavuutta.

Miten toimeksiantaja hyötyi KPMG:n osaamisesta?

KPMG:n asiantuntijat loivat katsauksen yritysverotukien raportointiin kuudessa vertailumaassa, jotka ovat Ruotsi, Tanska, Norja, Saksa, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.