Avustimme verovelvollista ennakkoratkaisuasioissa, jotka koskivat kaksinkertaisen verotuksen poistamista verosopimusoikeudellisesti läpikulkuyksiköksi katsottavan ulkomaisen sijoitusrahaston kasvuosuuksien kautta saadusta tulosta. Tarkemmin kysymys oli siitä, voitiinko kasvuosuuksien mahdollisesta Suomessa maksettavasta luovutusvoittoverosta hyvittää ne verot, jotka rahasto on mahdollisesti maksanut rahastoon kertyneestä tulosta kyseisen tulon lähdevaltiossa. Ennakkoratkaisuissa katsottiin, että verovelvollinen oli oikeutettu hyvitykseen.

Ennakkoratkaisujen merkitys

Ennakkoratkaisut selkeyttävät korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisuun 2004:116 perustuvan lähestymistavan soveltamisalaa. Lähestymistavassa on kysymys siitä, miten kaksinkertainen verotus poistetaan tilanteessa, jossa Suomessa yleisesti verovelvollinen saa tuloa sellaisesta rahastosta (tai rahaston kautta), joka ei ole verosopimuksessa tarkoitettu henkilö ja kun kyseisen rahaston saamasta tulosta, esimerkiksi osingosta, on peritty lähdeveroa tulon lähdevaltiossa.

Tällaisessa asetelmassa kaksinkertainen verotus on voitu poistaa Suomen ja rahastoon kertyneen tulon lähdevaltion välisen verosopimuksen perusteella ainakin silloin, kun tulo on kertynyt Suomeen vuosittain rahaston tuotto-osuuksien kautta. Epäselväksi kysymykseksi on kuitenkin jäänyt se, miten kaksinkertainen verotus poistetaan kasvuosuuksien kautta saadusta tulosta, koska kasvuosuuden kautta saatu tulo realisoituu Suomessa vasta silloin, kun kasvuosuus luovutetaan ja usein tämä vuosi ei ole sama kuin se vuosi, jolloin tulo on kertynyt rahastoon.

Epäselvyys on koskenut sitä, muodostaako alkuperäisen tulotyypin ”muuntuminen” ja mahdolliset erot veronmaksun ajankohdassa esteen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi Suomen ja rahastoon kertyneen tulon lähdevaltion välisen verosopimuksen perusteella. Ennakkoratkaisujen mukaan ei.

Mitä seuraavaksi?

Verovelvollisten kannattaa tarkistaa, kuuluuko sijoitusportfolioon kasvuosuuksia sellaisissa ulkomaisissa sijoitusrahastoissa, jotka eivät ole verosopimuksessa tarkoitettuja henkilöitä ja joihin voidaan soveltaa korkeimman hallinto-oikeuden kehittämää lähestymistapaa kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen. Tällaisia rahastoja saattavat olla esimerkiksi luxemburgilaiset FCP-rahastot ja irlantilaiset CCF-rahastot.

Kaksinkertaisen verotuksen poistamisvaatimukset esitetään veroilmoitusvaiheessa, jota varten verovelvollisen tulee myös esittää tarvittavat selvitykset rahaston maksamista veroista ja niiden kohdentumisesta verovelvollisen osuuteen. Usein nämä tiedot ovat saatavilla rahastoyhtiöiltä ja säilyttäjäpankeilta.

Muutoksenhakuaikojen puitteissa kannattaa tarkistaa myös se, onko aikaisempina vuosina kasvuosuuksista maksettu sellaisia luovutusvoittoveroja, joista voisi vaatia ulkomailla maksettujen verojen hyvittämistä. Lähtökohtaisesti kysymys on yhtä tärkeä yrityksille ja luonnollisille henkilöille.