Hyvinvointialueiden tiedonhallinta ja tietojohtaminen

Tiedonhallinnan ja tietojohtamisen kehittämisen ensisijaisena lähtökohtana tulisi olla asiakaslähtöisyys.

Tiedonhallinnan ja tietojohtamisen lähtökohtana tulisi olla asiakaslähtöisyys.

Hyvinvointialueet muodostettiin 1.7.2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyivät hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialueen on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021, järjestämislaki) 29 §:n mukaan seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä väestöryhmittäin, järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetta, saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta, asiakkaiden palvelujen yhteensovittamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja tuottavuutta. Lisäksi hyvinvointialueen on verrattava tätä tietoa vastaavaan muita hyvinvointialueita koskevaan tietoon ja hyödynnettävä edellä mainittua tietoa järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisessa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena.  Tämä kaikki edellyttää hyvinvointialueelta laadukasta tiedonhallintaa, joka sisältää muun muassa tiedon saatavuuden, turvaamisen, jalostamisen, yhteentoimivuuden ja ylipäätään näkymän toimintaympäristön tiedonhallinnan kokonaisuuteen, eli tiedonhallintamallin. 

Minkälaisia vaatimuksia hyvinvointialueiden tiedonhallinnalle asetetaan?

Hyvinvointialueisiin kohdistuu tiedonhallintaan kytkeytyviä vaatimuksia lainsäädännöstämme, kuten julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) vaatimukset tiedonhallinnan järjestämisestä. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla kohdistuu erityissääntelyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021, asiakastietolaki) myötä. Myös tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on otettava huomioon kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Mihin tällä kaikella sääntelyllä ja seurantavaatimuksilla pyritään? 

Lähtökohtana asiakaslähtöisyys

Tiedonhallinnassa ja siihen kytkeytyvässä tietojohtamisessa lähtökohtana on tai ainakin tulisi olla hyvinvointialueen asiakas ja kansalainen. Koko sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus tähtää palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseen kansalaisille. Näin ollen myös hyvinvointialueiden tiedonhallinnan ja tietojohtamisen ensisijaisena lähtökohtana tulisi olla asiakas. Hyvinvointialueiden tietojohtamiselta odotetaankin paljon, koska sen tulisi johtaa asiakkaiden palvelujen laadun, kustannustehokkuuden ja saatavuuden parantamiseen - unohtamatta itse asiakkailta saadun palautteen merkitystä.

Miten KPMG voi auttaa?

Me KPMG:llä tuemme hyvinvointialueita moniammatillisesti tiedonhallinnan ja tietojohtamisen kehittämisprojekteissa asiakaslähtöisesti ja organisaation tarpeiden ja kyvykkyyksien lähtökohdista käsin. Asiantuntijoidemme laaja ja vankka ammatillinen osaaminen takaavat kokonaisvaltaista neuvonantoa ja käytännönläheisiä tiedonhallinnan ratkaisuja, oli kyse sitten tiedonhallintaa koskevan lainsäädännön tulkinnasta, tietoarkkitehtuuriratkaisuista, tietosuojan vaikutusten arvioinneista tai tiedon jatkojalostamisen kehittämistoimista. Lisäksi tuemme organisaatioita tiedonhallintaan liittyvien muutosten hallinnassa ja muutosjohtamisessa.

Ota yhteyttä!

Miina Arajärvi
Puh. +358 50 463 0079

Juha Karilo
Puh. +358 40 667 0812

etunimi.sukunimi@kpmg.fi