DAC7-direktiivin mukainen digitaalisen alustatalouden toimijoiden mahdollistamien niin sanottujen olennaisten toimien tiedonantovelvollisuus astui voimaan 1.1.2023. Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudella pyritään parantamaan EU-maiden veroviranomaisten tiedonsaantia digitaalisten alustojen välityksellä harjoitetusta kaupallisesta toiminnasta ja siten ehkäisemään laajasta ja monimuotoisesta alusta- ja muusta digitaloudesta aiheutuvaa verovajetta. 

Alustaoperaattoreille tiedonantovelvollisuus tuo omat haasteensa, jotka koostuvat useista haltuun otettavista uusista käsitteistä, tiedonantovelvollisuuden täyttymisen tunnistamiseksi luoduista kriteereistä sekä kulloinkin ilmoitettavista tiedoista. Kunkin alustaoperaattorin on syytä selvittää, miten ja miltä osin tiedonantovelvollisuus sitä koskee, ja miten ilmoitettavat tiedot tulisi kerätä, säilyttää ja ilmoittaa Verohallinnolle.

Toimitko alustaoperaattorina?

Olet alustaoperaattori, jos olet solminut palvelun tai tavaran myyjän kanssa sopimuksen siitä, että tämä voi käyttää ylläpitämääsi digitaalista alustaa, kuten ohjelmistoa, verkkosivustoa tai sen osaa tai mobiilisovellusta – suoraan tai välillisesti – palvelujen tai tavaroiden myyntiin. Alustaoperaattori on esimerkiksi yritys, joka tarjoaa alustan asunnon tai liikehuoneiston vuokranantajalle, tai taksiliike, joka tarjoaa auton omistajalle alustan, jonka kautta tämä voi tarjota kuljetuspalveluita. 

Harjoitatko alustaoperaattorina tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa toimintaa?

Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tietyt niin sanotut olennaiset toimet, joita suoritetaan alustan avulla vastiketta vastaan. Olennaisia toimia ovat

  • asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen sekä kiinteän omaisuuden antaminen vuokralle;
  • henkilökohtaisten palvelujen myynti;
  • tavaroiden myynti; ja
  • liikennevälineiden antaminen vuokralle.

Tiedonantovelvollisuuden syntymisen lisäedellytyksenä on, että alustaoperaattori tietää tai saa kohtuullisin keinoin tietoonsa myyjän olennaisesta toimesta saaman vastikkeen määrän. Lain esitöiden mukaan alustaoperaattorilta ei edellytetä vastikkeen tietoon saamiseksi liiketoimintaansa liittymättömiä ylimääräisiä toimenpiteitä.

Jos edellä mainitut kriteerit täyttyvät, alustaoperaattorin tulee tämän jälkeen erikseen tunnistaa ja kerätä ne tiedot, jotka se on velvollinen raportoimaan Verohallinnolle mm. itsestään, myyjistä sekä kulloistakin myyntiä koskevasta tapahtumasta ja tuloista, joita ilmoitusvelvollisuus koskee.

Tiedonantovelvollisuus Suomessa

Tiedonantovelvollisia Suomessa ovat erityisesti ne alustaoperaattorit, jotka tarjoavat alustoja palvelujen ja tavaroiden välittämiseen, ja joiden kotipaikka on Suomessa. Tiedonantovelvollisuus voi syntyä Suomessa lisäksi myös mm. johtopaikan tai kiinteän toimipaikan kautta. 

Alustaoperaattorin on annettava tarvittavat tiedot Verohallinnolle uudella vuosi-ilmoituksella. Tiedot pitää antaa Verohallinnolle ensimmäisen kerran tammikuun 2024 loppuun mennessä, jolloin raportoidaan kaikki vuodelta 2023 ilmoitettavat tiedot. Tämän hetken tiedon mukaan Verohallinto määrittelee annettavien ilmoitusten tietosisältöä tarkemmin kevään 2023 aikana. 

Asiantuntijamme apunasi

Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien toimijoiden kannattaa viimeistään nyt varmistua, että niiden toimintaprosessit ja järjestelmät mahdollistavat raportoitavan tiedon keräämisen ajantasaisesti ja kattavasti. Autamme teitä mielellämme selvittämään, miltä osin alustaoperaattorin tiedonantovelvollisuus koskee toimintaanne, ja miten saatte kerättyä tarvittavat tiedot ja ilmoitettua ne veroviranomaiselle.

Alustatalouden arvonlisäverotukseen on myös kaavailtu EU:n laajuisia muutoksia. Tutustu tätä koskevaan uutiseemme täältä.