Etätyö ulkomailla on tällä hetkellä yksi kuumimmista puheenaiheista ympäri maailman ja moni yritys onkin antanut työntekijöillensä mahdollisuuden siihen. Työnantajan on syytä laatia etätyötä koskeva ohjeistus, sillä ulkomailla tapahtuvassa etätyössä on monta huomioon otettavaa asiaa, joista tulee olla tietoinen ennen ulkomaille lähtöä. Yksi vähemmän käsitelty  aihe on työnantajan työturvallisuusvelvoitteet, joten pyrin tässä artikkelissa valaisemaan, mitä jokaisen työnantajan tulee ottaa huomioon velvoitteiden osalta.

Yleistä työnantajan työturvallisuusvelvoitteista ulkomailla

Työturvallisuuslaki ei lähtökohtaisesti sovellu ulkomailla tehtävään työhön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö työnantajalla olisi työturvallisuusvelvoitteita ulkomailla etätyötä tekevää työntekijäänsä kohtaan. Joskin näiden velvoitteiden laajuus on suppeampi verrattuna työnantajan Suomessa olevissa toimitiloissa työskentelevään työntekijään. 

Mistä ulkomaan etätyössä on kyse?

Ulkomailla tapahtuva etätyö on tärkeää erottaa työmatkailusta ja ulkomaankomennuksista. Keskeisimmät erot näiden välillä liittyvät osapuolten erilaisiin intresseihin ja tarpeisiin: ulkomaan etätyölle syynä ovat aina työntekijän omat henkilökohtaiset intressit ja tarpeet. Työntekijän perhe tai läheiset ystävät saattavat asua ulkomailla, työntekijä haluaa yhdistää ulkomaan etätyön lomaansa tai esimerkiksi viihtyy loppuvuodesta paremmin aurinkoisessa ja lämpimässä maassa kuin Suomessa – muun muassa edellä mainituista syistä ulkomaan etätyö saattaa näyttäytyä työntekijälle houkuttelevalta vaihtoehdolta. On tärkeä muistaa, että ulkomailla tapahtuva etätyöjakso on tarkoitettu työntekemiseen ennalta sovittujen työaikojen puitteissa aivan samoin kuin kotimaassa työskentely. Työntekijän henkilökohtaiset intressit ja tarpeet eivät näin ollen saa häiritä tai rajoittaa ulkomailla etätyöskentelyä. 

Työmatkojen ja ulkomaankomennusten taustalla ovat sitä vastoin aina työnantajan toimintaan liittyvät intressit ja tarpeet. Työmatkojen ja ulkomaankomennusten luonteeseen kuuluu lisäksi yleensä se, että työtä tehdään työnantajalle ennalta tiedossa olevissa kohteissa ja aikataulussa. Työnantajan mahdollisuudet ohjata ja valvoa työntekijän työskentelyä ovatkin näin ollen suuremmat kuin ulkomaan etätyössä, jossa työntekijä voi valita tarkemman työskentelypaikan lähtökohtaisesti itse. 

Työturvallisuusvelvoitteiden luonne ulkomaan etätyössä

Ulkomailla tapahtuvan etätyön luonne vaikuttaa myös jossain määrin työnantajan työturvallisuusvelvoitteisiin. Samoin kuin Suomessa tehtävässä etätyössä, ulkomaan etätyössä korostuvat työnantajan ohjeistukset turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Ohjeistukset on syytä laatia kirjallisesti, tiedottaa kaikkia työntekijöitä niiden olemassaolosta ja soveltaa yhdenmukaisesti vastaavassa asemassa oleviin työntekijöihin. Ulkomaille etätyöhön lähtevän työntekijän vastuulla on tutustua ohjeistuksiin ja noudattaa niitä. 

Riskianalyysi

Ulkomaan etätyö tuo lisäulottuvuuden työnantajan työturvallisuusvelvoitteisiin Suomesta poikkeavan ympäristön vuoksi. Ulkomaan etätyö edellyttää työnantajalta tarkempaa harkintaa ja kohdemaassa olevien riskien analysointia ennen kuin etätyö tietyssä valtiossa tai alueella voidaan sallia. Työnantaja ei siten voi ”ulkoistaa” työturvallisuusvelvoitteitaan ulkomailla etätyöskentelevän työntekijänsä kannettavaksi. Nykyinen maailmantilanne sotineen ja luonnonkatastrofeineen korostaa entisestään työnantajan etukäteisen riskianalyysin merkitystä. 

On tärkeää tarkastella työntekijän fyysiseen turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavien seikkojen lisäksi myös tietoturvallisuutta, mikä ei useissa maissa ole yhtä hyvällä tasolla kuin Suomessa. Mikäli työnantaja kokonaisharkinnan tuloksena tulee siihen johtopäätökseen, että työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen tietyssä maassa tai alueella kohdistuu merkittäviä riskejä, ei etätyötä kyseisessä kohteessa tule sallia. Turvallisuus- ja terveysriskien harkinta on järkevää tehdä kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa työnantajan olisi hyvä miettiä yleisellä tasolla ne maat ja alueet, joissa työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen ei kohdistu merkittäviä riskejä ja joissa etätyö näin ollen on lähtökohtaisesti turvallista. Kyseiset maat ja alueet olisi hyvä sisällyttää työnantajan ulkomaan etätyötä koskevaan ohjeistukseen. Toisessa vaiheessa tulee harkita  tapauskohtaisesti, onko työntekijän etätyöskentely tietyssä työnantajan ohjeistukseen sisältyvässä maassa tai alueella turvallista juuri sinä ajankohtana. On syytä huomata, että eri maiden ja alueiden turvallisuustilanteet muuttuvat nykyään hyvinkin nopeasti. Tämän vuoksi myös toisen vaiheen harkinta on syytä tehdä huolellisesti. 

Miten voimme auttaa?

Meillä on vankka kokemus työnantajan kansainvälistä etätyötä koskevien ohjeistusten laadinnasta. Meiltä löydät sekä työoikeuden että sosiaaliturva- ja vero-oikeuden asiantuntijat, jotka neuvovat sinua mielellään kaikissa kansainväliseen etätyöhön liittyvissä asioissa.