Yhteensovittavalla johtamisella tuloksia ja vaikuttavuutta sote-uudistukseen

Yhteensovittava johtaminen on keskeisessä roolissa hyvinvointialueiden rakentamisessa ja haasteisiin vastaamisessa.

Yhteensovittava johtaminen on keskeisessä roolissa hyvinvointialueiden rakentamisessa.

Keskeiset haasteet tulevilla hyvinvointialueilla liittyvät palvelujen yhdenvertaisuuden, saatavuuden ja yhteen toimivuuden vahvistamiseen, julkisen sektorin kiristyvään taloustilanteeseen sekä henkilöstön saatavuuteen. Haasteisiin vastaamiseksi hyvinvointialueilla tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integraation vahvistamista sekä kyvykkyyttä tuottaa kustannusvaikuttavia palveluja. Samoin on kiinnitettävä huomiota niihin tekijöihin, joilla voidaan vahvistaa organisaatioiden pito- ja vetovoimatekijöitä. Yhteensovittava johtaminen on keskeisessä roolissa hyvinvointialueiden rakentamisessa ja edellä mainittuihin haasteisiin vastaamisessa.

Yhteensovittava johtaminen edistää palvelujen toimimista asiakasnäkökulmasta kokonaisuutena

Sote-uudistuksen tavoitteet ja lainsäädäntö velvoittavat palvelujen järjestämisen vahvistamiseen. Johtamisessa tämä tarkoittaa selkeää ymmärrystä järjestäjäroolista – mikä ajattelu- ja toimintatavoissa muuttuu ja miten tämä muutos viedään organisaatioon. Organisaatioissa tarvitaan entistä vahvempaa kykyä hahmottaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä kokonaisuutena, eri toimijoiden rooli palveluverkostossa ja mahdollisuudet tuottaa kustannusvaikuttavia palveluja.  Johtamisen keskeinen tehtävä onkin luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten palvelut sovitetaan yhteen siten, että ne tuottavat parhaalla mahdollisella tavalla lisäarvoa.    

Yhteensovittavan johtamisen merkitys nousee esiin erityisesti sujuvien palveluketjujen rakentamisessa ja niiden johtamisessa saumattomana kokonaisuutena. Olennaista tällöin on eri toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen palvelujen tuottamisessa, keskinäisriippuvuuksien hahmottaminen ja kokonaisvaikuttavuuteen sitoutumisen varmistaminen kaikilla tasoilla osaoptimoinnin sijasta. Konkreettisella tasolla yhteensovittava johtaminen on yhteisen näkemyksen muodostamista tavoitteista, vastuista sekä monitoimijuutta tukevien rakenteiden ja toimintamallien rakentamista.

Kiristyvässä taloustilanteessa tarvitaan kyvykkyyttä kustannusvaikuttavien ratkaisujen muodostamiseen. Tällöin keskeistä on hahmottaa mitä organisaatioissa tehtävät ratkaisut maksavat ja mistä kustannukset syntyvät. Yhteensovittavalta johtamiselta edellytetään kykyä tarkastella optimaalisia palvelujen tuotantotapoja (oma/ulkoinen) sekä toimivien käytäntöjen rakentamista oman ja ulkoisen tuotannon ohjaamiseen. 

Yhteensovittava johtaminen uudistaa toimintakulttuuria ja vahvistaa henkilöstökokemusta

Monitoimijaympäristössä yhteensovittavan johtamisen merkitys toimivien työyhteisöjen rakentamisessa on merkittävä. Selkeiden tavoitteiden ja vastuiden lisäksi tarvitaan yhteistoimintaa tukevan toimintakulttuurin luomista – asiakaslähtöisyys, keskinäinen luottamus ja dialogisuus sekä työn sujuvuuden haasteiden ratkominen ovat toimintakulttuurin avainelementtejä. Näihin asioihin panostamalla voidaan vahvistaa hyvää henkilöstökokemusta ja vaikuttaa myös organisaation pito- ja vetovoimatekijöihin. 

Sote-uudistus ja sen tavoitteisiin vastaaminen tarjoaa mahdollisuuden toimialan käytäntöjen ja toimintakulttuurin uudistamiseen. Yhteensovittava johtaminen on avainasemassa, sillä se vahvistaa vuoropuhelua eri toimijoiden välillä sekä uusien näkökulmien esiin saantia ja niiden käytäntöön vientiä.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG tarjoaa vahvaa ja monipuolista asiantuntijaosaamista sote-muutokseen. KPMG on parhaillaan mukana hyvinvointialueiden johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittämisessä. Tapaamme mielellään ja jatkamme keskustelua näiden aiheiden parissa.