Korkeimmalta oikeudelta merkittävä ennakkopäätös kollektiivisiin irtisanomisiin liittyen

KKO: Merkittävä ennakkopäätös työehtosopimuksen ja työsopimuslain välisestä suhteesta kollektiivisen irtisanomisen yhteydessä

KKO: Merkittävä ennakkopäätös kollektiivisiin irtisanomisiin liittyen

Korkein oikeus antoi hiljattain merkittävän ennakkopäätöksen (KKO:2022:17) työehtosopimuksen ja työsopimuslain välistä suhdetta koskevassa asiassa kollektiivisen irtisanomisen yhteydessä. Tapauksessa työntekijän työsuhde työnantajayhtiössä oli irtisanottu päättymään työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaisilla tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Työsuhteeseen oli sovellettu maalausalan työehtosopimusta, johon liittyvässä irtisanomissuojaa koskevassa sopimuksessa oli sovittu, että työnantajan velvollisuus tarjota työtä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevalle henkilölle (myös lomautetulle) rajoittuu työkohteisiin, joissa työntekijä voi, paikkakunnalla tavanomaiset työmatkat huomioon ottaen, päivittäin käydä työssä vakituisesta asunnostaan käsin. Kyseinen työehtosopimuksen määräys siis rajoitti maantieteellisesti työnantajan työsopimuslain 7 luvun 4 §:n mukaista työn tarjoamisvelvollisuutta.

Työntekijä nosti asiassa kanteen ja vaati työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaista vahingonkorvausta, sillä hänen mukaansa työ ei ollut vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työnantajayhtiö vastusti kannetta ja vetosi vastauksessaan työehtosopimuksessa sovittuun työn tarjoamisvelvollisuuden alueelliseen rajoitukseen. Yhtiön mukaan työn vähentymisen olennaisuutta ja pysyvyyttä oli tarkasteltava työehtosopimuksessa määritellyn alueen (tässä tapauksessa pääkaupunkiseudun) osalta, ei yhtiön koko toimialueen osalta.

Korkein oikeus päätyi ratkaisussaan siihen, että työntekijän työsuhteen irtisanomisen syyksi ilmoitettua tarjolla olevan työn vähentymistä ei voitu yhtiön esittämällä tavalla arvioida sen mukaan, mitä työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisten yhdistysten välisessä työehtosopimuksessa oli sovittu työsopimuslain 7 luvun 4 §:ssä tarkoitetusta työn tarjoamisvelvollisuuden alueellisesta laajuudesta. Korkein oikeus hyväksyi näin ollen työntekijän kanteen ja piti irtisanomista laittomana. 

Mistä ennakkopäätöksessä on kyse?

Korkeimman oikeuden mukaan asiassa oli kysymys siitä, voidaanko työsopimuslain 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettua tarjolla olevan työn olennaista ja pysyvää vähentymistä arvioida työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisten yhdistysten välisessä työehtosopimuksessa sovitun työn tarjoamisvelvollisuutta koskevan alueellisen rajauksen mukaan. Korkeimman oikeuden mukaan työn olennaista ja pysyvää vähentymistä koskeva työsopimuslain 7 luvun 3 § ja työn tarjoamisvelvollisuutta koskeva 7 luvun 4 § muodostavat yhtenäisen ja moniportaisen kokonaisuuden, jonka perusteella tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisperusteiden asiallisuutta ja painavuutta tulee arvioida. Työnantajalle asetettu työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus on näin ollen osa irtisanomisperustetta.

Mitä ennakkopäätöksestä seuraa?

Korkein oikeus toi tuomiossaan esille, että voidakseen irtisanoa työsopimuksen asianmukaisesti työsopimuslain 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetuilla tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla työnantajan on läpikäytävä kolmiportainen harkinta ja vasta ”läpäistyään” (ilmaisu artikkelin kirjoittajan) jokaisen portaan, on irtisanominen laillinen.

Ensimmäisellä portaalla työnantajan on kyettävä osoittamaan, että tarjolla oleva eli työsopimuksen mukainen työ on olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt. Toiselle portaalle työnantaja voi siirtyä vain, jos sillä ei ole tarjota työsopimuksen mukaista työtä. Tällöin työnantajan tulee harkita, voisiko se sijoittaa tai kouluttaa työntekijän toisiin tehtäviin saman luvun 4 §:ssä säädetyllä tavalla. Työnantajan on viimeksi mainitun säännöksen mukaisesti tarjottava työntekijälle tämän työsopimuksen mukaista työtä vastaavaa työtä. Kolmannelle portaalle työnantaja voi siirtyä vain, jos sillä ei ole tarjota sovittua työtä vastaavaakaan työtä. Tällöin työnantajan on tarjottava työntekijälle sellaista muuta työtä, joka vastaa työntekijän koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta. Lisäksi työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.

Korkein oikeus painotti, että taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvalle irtisanomiselle on lain mukaiset perusteet ainoastaan siinä tapauksessa, että työnantaja käy läpi kaikki edellä kuvatut portaat. Työnantajan tulee tehdä niiden sisältämä harkinta ja päätyä siihen, että työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi eikä muuta työtä pystytä tarjoamaan työntekijälle tai häntä pystytä ei kouluttamaan.

Voidaanko työehtosopimuksella poiketa työsopimuslain kollektiivista irtisanomista koskevista edellytyksistä?

Työehtosopimuksella ei voida poiketa työsopimuslain kollektiivista irtisanomista koskevista edellytyksistä. Korkeimman oikeuden mukaan työehtosopimuksella voidaan kuitenkin sopia 7 luvun 4 §:n työn tarjoamisvelvollisuuden alueellisesta laajuudesta. Tämä poikkeusmahdollisuus perustuu työsopimuslain 13 luvun 7 §:ään. Korkein oikeus kuitenkin nimenomaisesti totesi, että tämä koskee ainoastaan 7 luvun 4 §:n mukaista työn tarjoamisvelvollisuutta, ei työsopimuslain 7 luvun 3 §:n edellytystä tarjolla olevan työn vähentymisestä olennaisesti ja pysyvästi.

Muuttaako ratkaisu jotain?

Korkeimman oikeuden ratkaisu ei merkitse muutosta aikaisempaan oikeustilaan. Työnantajan on aiemminkin tullut läpikäydä yllä kuvattu kolmiportainen harkinta irtisanomisen osana. Aiemminkin on ollut selvää, että työehtosopimuksella ei voida poiketa työsopimuslain pakottavista irtisanomisperusteista. Ainoastaan työn tarjoamisvelvollisuuden laajuutta voidaan edellä mainitusti rajoittaa työehtosopimuksen määräyksellä, mutta vain jos työntekijän tekemä työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Suosittelemme vahvasti kääntymään työoikeusjuristin puoleen ennen irtisanomisharkintaan ryhtymistä. 

Asiantuntijamme apunasi

Kokeneet työoikeusjuristimme ymmärtävät syvällisesti työnantajan näkökulman. Avustamme sinua halutessasi myös kollektiivista irtisanomista edeltävissä yhteistoimintaneuvotteluissa. Työskentelemme ympäri Suomea ja tulemme avuksesi aina tarvittaessa Hangosta Utsjoelle ja Vaasasta Ilomantsiin.

Aki Laitinen

Legal Counsel

+358 40 867 8075