Humanitaariset lahjoitukset Ukrainaan ja yritykset lahjoittajina

Yksityisten ihmisten lisäksi yritykset lahjoittavat ja suunnittelevat lahjoituksia eri humanitaarisille toimijoille.

Myös yritykset lahjoittavat ja suunnittelevat lahjoituksia humanitaarisille toimijoille.

Yritysasiakkailtamme on tullut päivittäin kysymyksiä, minkälaisia päätöksiä on tehtävä, jotta tavanomaisia lahjoituksia suurempia lahjoituksia voidaan antaa, ovatko eri järjestöt lahjansaajina eri asemassa sekä onko lahjoitus yrityksen verotettavasta tulosta vähennyskelpoinen meno.

Lahjoituksista päättäminen

Yksimieliset omistajat voivat melko vapaasti päättää lahjoituksista, olipa kyse mistä yritysmuodosta tahansa. Muiden kuin yksityisten elinkeinonharjoittajien, avointen ja kommandiittiyhtiöiden päätöksentekoa rajoittaa tällöinkin ns. velkojien suojaksi luodut yhteisöoikeudelliset säännökset. Tarkastelemme päätöksentekoa esimerkinomaisesti osakeyhtiössä.

Yksimieliset osakkaat voivat lähtökohtaisesti sivuuttaa osakeyhtiön voitontuottamistarkoitusolettaman. Tällöin yhtiön varoja voidaan jakaa osakeyhtiön maksukykyisyyttä vaarantamatta ns. suosivana varojenjakona kenelle tahansa, kun varojenjako tapahtuu jakokelpoisin varoin. Käytännössä nämä ns. maksukyky- ja tasetestit voivat estää lahjoitukset, jos osakeyhtiön liiketoiminta on kannattamatonta ja varojen vastikkeeton jako on uhka yhtiön maksukyvylle. 

Jos osakeyhtiössä on useita omistajia eikä yksimielistä päätöstä ole saatavissa, ovat yhtiön tilaan nähden kohtuulliset lahjoitukset hyväksyttävissä. 

OYL 13:8 §: Yhtiökokous voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä yhtiön tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Hallitus saa käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys yhtiön tila huomioon ottaen on vähäinen

Osakeyhtiölaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä tai laskentaohjeita siitä, milloin hallituksen yhtiökokoukselle päätettäväksi esittämä lahjoitus on sellaista varojenjakoa, joka voisi loukata yksittäistä osakasta tai osakkeenomistajia. Käytännössä asiaa voi lähestyä siten, että yhtiökokouksessa hallitukselle annetaan valtuutus yleisen yhtiökäytännön mukaisiin lahjoituksiin X euroa ja Ukraina-apuun Y euroa. Jos yhtiökokous tällaisen esityksen hyväksyy, yhtiökokouspäätöstä ei vastusteta eikä sitä moitita OYL 21:1 §:n mukaisesti 3 kk:n moiteajan kuluessa, voi hallitus turvallisesti lahjoitukset toteuttaa.

Humanitaariset järjestöt ja lahjoitusten saajat verotuksessa

Eri järjestöt ja lahjoituksen saajat ovat verotuksellisesti erilaisessa asemassa lahjoituksen antavan yrityksen näkökulmasta. Ukraina-avun osalta ei ole olemassa erityissääntelyä, joka laajentaisi yrityksen verovähennysoikeutta. Kun lähtökohtaisesti yritys saa vähentää enintään 850 €:n lahjoituksen lahjoituksensaajaa kohti, on verovähennysoikeuden merkitys vaatimaton.  Jos yritys on osa laajempaa konsernia, voi kukin konserniyhtiö vähentää em. määrän.

Yhteisömuotoiset lahjoittajat, kuten osakeyhtiöt voivat vähentää erikseen määritellyille lahjoituksensaajille annetut lahjoitukset aiempaa laajemmin. Erikseen nimetyille yleishyödyllisille yhteisöille lahjoitusvähennys voi olla enintään 50 000 € ja ETA-alueella olevalle valtiolle, yliopistolle, korkeakoululle tai näiden yhteydessä olevalle korkeakoulurahastolle enintään 250 000 €. 

Kun tämä 850 € laajempi verovähennysoikeus edellyttää, että lahjoitukset on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen, jää yrityksen verovähennysoikeus Ukraina-avusta 850 €:oon lahjansaajittain.

Lisätietoja

  

Ari Engblom

+358 20 760 3614

Johanna Fagervik

+358 20 760 3939