Kiinan 14. viisivuotissuunnitelma hyväksyttiin maaliskuun alussa. Suunnitelma on globaalisti merkityksellinen suunnannäyttäjä, joka kertoo Kiinan tärkeimmistä kehitystavoitteista. Suomalaisten yritysten näkökulmasta esille nousevat esimerkiksi ympäristötavoitteet ja niihin liittyvät mahdollisuudet kestävän rakentamisen alalla. Toisaalta Hongkongin erityisasema horjuu ja Kiinan kehittyvä lainsäädäntö luo uusia haasteita esimerkiksi ICT-alalla.

Suunnitelman pääpiirteet

Niin kutsuttu kaksoiskierto (dual circulation) määrittelee Kiinan taloustavoitteita alkaneella viisivuotiskaudella. Kiina pyrkii yhtäältä vähentämään tuontiriippuvuuttansa, toisaalta Kiina haluaa edelleen avata markkinoitaan sellaisille toimijoille, joiden tuotteita ja palveluita maa tarvitsee. Markkinoille pääsy hankaloitunee strategisesti herkillä aloilla, kuten teknologia-alalla, ja ulkomaalaisten yhtiöiden kilpailuasema saattaa heikentyä. Ulkomaalaiset sijoitukset ovat kuitenkin jatkossakin Kiinalle tärkeitä, jotta maa pystyy kehittämään erityisesti palvelusektoriaan haluamaansa suuntaan.

Viisi tärkeää teemaa kansainvälisille toimijoille

  1. Viisivuotissuunnitelma ei luo uutta, vaan konkretisoi jo aiemmin esille nostettuja tavoitteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon parantaminen, kulutuksen kasvattaminen, elintarviketurvallisuuden parantaminen, teknologiset innovaatiot ja vihreä kehitys ovat sisältyneet jo aiempien viisivuotissuunnitelmien tavoitteisiin. Myös koulutusjärjestelmän kehitys jatkuu, painottuen digitaalisten työkalujen käyttöönottoon ja tasa-arvon lisäämiseen maaseudun ja kaupunkien välillä. Tuore viisivuotissuunnitelma eroaa kuitenkin aiemmista, sillä se ei sisällä tarkasti määriteltyä tavoitetta talouskasvulle. Kiina ei enää halua kasvaa hinnalla millä hyvänsä, vaan keskittyy laadukkaaseen ja kestävään kehitykseen.
  2. Kiina aikoo kasvattaa tutkimus- ja kehitystyön investointeja seitsemällä prosentilla seuraavan viiden vuoden aikana. Tarkoituksena on lisätä teknologiaomavaraisuutta ja suojata tärkeimpien teknologioiden toimitusketjuja ulkoisilta häiriötekijöiltä. Näin maa pyrkii vahvistamaan asemaansa teknologiakehityksen huipulla. ICT-alalla toimijoiden tulee huomioida erityisesti tietosuojaan liittyvät compliance-vaatimukset, jotka tulevat muuttumaan uuden lainsäädännön myötä.
  3. Uusien lainsäädäntöhankkeiden avulla Kiina pyrkii suojautumaan tehokkaammin muiden maiden sanktioita ja ekstraterritoriaalista toimivaltaa kohtaan. Näistä aiempana esimerkkinä voidaan mainita tammikuussa voimaan astuneet laajennetut Foreign Investment Security Review -säännöt. Vastaavat toimenpiteet saattavat edelleen luoda uusia liiketoimintariskejä kansainvälisille yrityksille.
  4. Suunnitelma sisältää useita merkittäviä ympäristötavoitteita. Ulkomaalaisten toimijoiden osalta ympäristötavoitteet voivat luoda mahdollisuuksia erityisesti niillä aloilla, joilla Kiinasta ei vielä löydy riittävästi kotimaista osaamista, kuten energiatehokkaan ja kestävän rakentamisen alalla.
  5. Viisivuotissuunnitelman tavoitteisiin lukeutuu Hongkongin vaalijärjestelmän uudistus. Kiinan kansankongressi on hyväksynyt päätöksen, jonka myötä valta keskittyy Hongkongin vaalilautakunnalle, jota ei ole valittu demokraattisesti. Kiinan ja Länsivaltojen erilaiset näkemykset Hongkongin luovutussopimuksen sisällöstä ja implementoinnista ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen ja Hongkongin peruslain osalta lisäävät poliittista epävarmuutta ja vaikuttavat siten kansainvälisten yhtiöiden toimintaympäristöön sekä Manner-Kiinassa että Hongkongissa.

Meiltä apua Kiinan liiketoiminnan ymmärtämiseen

Suomen KPMG:n China Practice auttaa Kiinaan investoivia tai etabloituvia, sekä siellä jo toimivia tai toimintaansa laajentavia yrityksiä. Kiinassa toimivien suomalaisyritysten tulee arvioida, kuinka liiketoiminta sopeutetaan maan poliittisiin tavoitteisiin ja miten toiminnassa huomioidaan paikallisen toimintaympäristön tuomat, jatkuvasti muuttuvat riskitekijät. Yhdessä kiinalaisten kollegoidemme kanssa autamme ennakoimaan ja hyödyntämään tarjolla olevat liiketoimintamahdollisuudet sekä vastaamaan niihin moninaisiin haasteisiin ja riskeihin, joita yritykset Kiina-investointiensa elinkaaren eri vaiheissa kohtaavat.

Mikko Harju

KPMG Suomi


Eveliina Taipalus

KPMG Suomi