KHO: Tullin noudatettava säädettyä menettelyä A.TR.-tavaratodistuksissa

KHO: Tulli ja A.TR.-tavaratodistukset

Menettelyvirhe johti siihen, ettei Tullilla ollut oikeutta toimittaa jälkitullausta. KHO:n päätös koski tapausta, jossa yhtiö oli tuonut polkupyöriä Turkista.

1000
Matti Alpua

Customs & Excise

KPMG Suomi

Sähköposti

Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa KHO:2021:31 oli kyse siitä, että yhtiö oli tuonut polkupyöriä Turkista A.TR.-tavaratodistuksilla ja ilmoittanut pyörät vapaaseen liikkeeseen EU:ssa tullitta. Myöhemmin Suomessa Tulli epäili todistusten luotettavuutta ja pyysi virka-apupyyntönä Turkin tulliviranomaisilta lisätietoja tapauksesta.

Turkista saamiensa tietojen perusteella Tulli suoritti pyörien jälkitullauksen, koska pyöristä tai niiden osista ei Tullin tulkinnan mukaan ollut kannettu asianmukaisia tulleja Turkissa. Helsingin hallinto-oikeus pysytti Tullin päätöksen.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Helsingin hallinto-oikeuden ja Tullin päätökset, koska Tulli ei ollut tehnyt Turkin tulliviranomaiselle tulliyhteistyökomitean päätöksen 16. artiklan 2. kohdassa tarkoitettua jälkitarkastuspyyntöä eikä siten noudattanut tulliyhteistyökomitean päätöksen 16. artiklassa tarkoitettua menettelyä. Tästä seurasi, että Tulli ei ole voinut hylätä Turkin tulliviranomaisen vientien yhteydessä polkupyörille antamia A.TR.-tavaratodistuksia, jolloin polkupyörien katsottiin olleen vapaassa liikkeessä Turkissa.

Kaksi oikeusneuvosta, jotka yhtyivät KHO:n lopputulemaan, esittivät kuitenkin eriävät perustelunsa. He katsoivat, ettei asiassa ole tapahtunut sellaista menettelyvirhettä, että Tullin päätökset olisivat olleet sillä perusteella kumottavissa. Tulli ei ollut kuitenkaan osoittanut, ettei polkupyöristä ollut kannettu Turkissa asianmukaisia tulleja. 

Mitä johtopäätöksiä tehtiin?

Vaikka A.TR.-tavaratodistuksille annetaankin suuri luottamuksensuoja, tulliviranomaiset voivat saattaa niiden pätevyyden tutkimuksen alaiseksi ja todeta ne pätemättömiksi. Tutkimukset on kuitenkin suoritettava lainsäädännön edellyttämässä virallismenettelyssä. Tullin on myös aina näytettävä toteen, että A.TR.-tavaratodistukset on annettu väärin perustein tai että ne muutoin ovat pätemättömät.

Jos Tulli on hylännyt yrityksesi esittämiä A.TR.-tavaratodistuksia tai alkuperäselvityksiä, asia kannattaa tarvittaessa saattaa muutoksenhaun kohteeksi. 

EU:n ja Turkin tulliliitto

EU:n ja Turkin välinen tulliliitto koskee kaikkia muita paitsi perusmaataloustuotteita sekä tuotteita, jotka kuuluvat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan (HS-ryhmät 72 ja 73). Tulliliittoon kuuluvien tavaroiden osalta EU ja Turkki soveltavat yhdenmukaista tullitariffia kolmansiin maihin nähden, minkä vuoksi EU:ssa tai Turkissa vapaassa liikkeessä olevat tavarat saavat tullittoman kohtelun niitä toiseen sopijaosapuoleen tuotaessa. Vapaassa liikkeessä oleminen todistetaan A.TR.-tavaratodistuksella.

KPMG avustaa yritystäsi ammattitaidolla kaikissa tulli- ja arvonlisäveroasioissa. 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä