KPMG:n Cloud Smart julkaisuun haastatelluista toimitusjohtajista 67 % on sitä mieltä, että ketteryys on liiketoiminnan uusi valuutta. Samaan aikaan Harvey Nash / KPMG CIO Survey -tutkimuksen mukaan ainoastaan 44 % yrityksistä on ottanut pilviteknologian laajaan käyttöön.

Riittävä tuki ja yhteiset tavoitteet

Jotta pilvitransformaatiosta voi saada hyödyt irti, tulee ensimmäiseksi varmistaa, että yrityksen koko ylin johto tukee muutosta. Samalla tulee tarkistaa, että liiketoiminnalla ja IT-osastolla on yhteiset tavoitteet, sillä kumpikaan ei pysty tekemään matkaa onnistuneesti yksin.

Kun riittävä tuki ja yhteiset tavoitteet on organisaatiossa varmistettu, pystytään mahdolliset haasteet ratkaisemaan helpommin. Cloud Smart -tutkimus paljasti, että lähes joka toisella yrityksellä pilven käyttöasteen kasvattaminen pysähtyy jo alkuvaiheessa ja kehitys jää polkemaan paikallaan. Johdon tuella on silloin oltava valmis tekemään hankaliakin päätöksiä. Pilvitransformaatio ei saa olla vain yksittäinen IT-hanke, sen tulee olla koko yrityksen hanke.

Strategian valinta

Monet yritykset ovat valinneet cloud-only tai cloud-first -strategian. Näissä haaste on se, ettei niistä välity suorittaville tahoille konkretian tasolla, kuinka hyödyt pilveen siirtymisestä halutaan realisoida. Jos pilveen siirrytään vain siirtymisen vuoksi, ei tuloksia todennäköisesti tule. Pilvi on vain alusta, jonka päälle kehitetään liiketoimintaa. Järkevästi käyttöönotettuna se kuitenkin mahdollistaa erittäin suuria hyötyjä esimerkiksi ketteryyden ja kehitysnopeuden osalta.

Usein puhutaan myös monen pilven strategiasta. Silloin on hyvä varmistaa, tarkoitetaanko pelkästään pilvialustaa (esim. Azure, AWS, GCP) vai myös SaaS-ratkaisuja (Software as a Service). Pelkästä pilvialustasta puhuttaessa on hyvä miettiä, mitä konkreettisia hyötyjä monen pilven strategiasta saadaan verrattuna yhden pilven strategiaan. Usein aliarvioidaan työ, mikä vaaditaan jokaisen valitun pilvialustan osalta. Tämän lisäksi monen pilven strategia vaatii erilaisen (tai jopa useamman) operointimallin (valittujen työkalujen tulisi esimerkiksi soveltua useampaan pilvialustaan). Tämän takia usein onkin hyvä ottaa yksi pilvialusta kunnolla haltuun ennen kuin ottaa useamman siihen rinnalle.

Strategiassa tulisi myös miettiä kuinka valmis yritys on sitoutumaan valittuihin pilvialustoihin. Mitä valmiimpi yritys on sitoutumaan, sitä enemmän hyötyjä on saatavilla, mutta samaan aikaan sitä hankalampaa poistuminen valitusta alustasta tulee jatkossa olemaan. Erilaisten ratkaisujen avulla voidaan tätä riskiä tietenkin pienentää siirtymän toteutuksen yhteydessä.

Yritysten tulisi varmistaa, että valittu pilvistrategia kuvaa selkeästi, kuinka yritys aikoo realisoida hyödyt. Yritysten tulee myös määritellä periaatteet, joiden pohjalta toteuttavat tahot voivat tehdä nopeasti päätöksiä saavuttaakseen yrityksen määrittelemät tavoitteet.

Seurattavat mittarit

Transformaatiolla täytyy olla selkeät mittarit eli KPI:t (Key Performance Indicator). Mittareita seuraamalla arvioidaan, saadaanko tavoitellut hyödyt realisoitumaan. Kuinka työntekijät - siis ne ihmiset, jotka vievät yritystäsi eteenpäin ja kehittävät uusia ratkaisuja - on huomioitu pilvitransformaation mittareissa? Entä miten seuraat, että pilven käyttöaste jatkaa kasvamistaan välttääksesi paikalleen pysähtymisen?

Pilveen vai ei?

Pelkän pilveen pääsemisen ei tule olla yrityksen tavoite. Jos pilveen siirtyminen on sisällytetty strategiaan vain, koska kaikilla muillakin on, on siirtymä parempi jättää tekemättä. Sen sijaan voisi olla hyödyllistä miettiä, miten rakentaisit järjestelmäympäristösi nykyisillä tiedoilla ja resursseilla, jos et joutuisi miettimään nykyisen ympäristösi rajoitteita. Tekisitkö täysin saman ratkaisun pilveen vai tekisitkö sen eri tavalla? Jos tekisit sen merkittävästi eri tavalla, voi olla hyödyllistä miettiä uuden pohjan rakentamisen puhtaalta pöydältä nykyisen ympäristön vähittäisen kehittämisen sijaan. Jotkut yritykset ovat näin jo päättäneet tehdä.

Mieti ainakin näitä kysymyksiä

  • Ovatko liiketoiminnan ja IT-osaston tavoitteet yhteiset? Tukeeko koko ylin johto sekä hallitus organisaatiosi matkaa pilveen? Onko organisaatiosi määritellyt hyödyt, joita pilveen siirtymisen kautta halutaan saavuttaa?
  • Onko organisaatiosi valinnut jo vanhentuneen cloud-only tai cloud-first -strategian ja mietitään miksi pilvestä ei saada konkreettisia hyötyjä? Ovatko strategian mittarit ja periaatteet selkeät?
  • Onko käytössä olevat pilvialustat valittu tietoisesti ja ovatko ne oikeat yrityksellesi? Vai ovatko ne tulleet käyttöön epävirallisten kanavien kautta, eikä niiden tietoturvan toimivuudesta, tai siitä ovatko ne ylipäänsä oikeat alustat yrityksellesi, ole varmuutta?

Autamme mielellämme

Meillä on paljon osaamista tukemaan organisaatiotasi strategiasta muutoshallintaan ja pilviratkaisuihin liittyen. Otathan yhteyttä, mikäli pilvitransformaatio herättää kysymyksiä.

Markku Manner
Head of Cloud & CIO
+358 20 760 3274
etunimi.sukunimi@kpmg.fi