Älykkään automaation käyttöönoton laajuus yhteydessä taloudelliseen tuloksellisuuteen

Älykäs automaatio yhteydessä tuloksellisuuteen

KPMG:n tutkimuksen mukaan yrityksillä, joilta puuttuu älyautomaatiostrategia, on vaikeuksia saavuttaa taloudelliset tavoitteensa.

1000

KPMG:n globaali ”Easing the pressure points: The State of Intelligent Automation” –tutkimus osoittaa, että yritykset eivät vielä skaalaa älykkään automaation (IA) teknologiaratkaisuja (tekoäly, edistynyt analytiikka ja ohjelmistorobotiikka) riittävän nopeasti saavuttaakseen toivottuja tavoitteita ja tuloksia. Tutkimus löytää selkeän yhteyden ratkaisujen laajamittaisen käyttöönoton ja parhaiden taloudellisten tulosten välillä.

Tutkimuksen mukaan jopa 64% parhaiten tuottavista yrityksistä omaksuu ratkaisut laajamittaiseen käyttöön vuoden 2019 aikana ja vastaavasti yli puolet (59%) heikoimmin menestyvistä yrityksistä tarvitsee vielä kahdesta viiteen vuotta ratkaisujen käyttöönottoon. 

Lisäarvoa ja nopeutta

Tutkimuksen tärkeimmät löydökset osoittavat, että yritysjohdossa älykkään automaation odotetaan tuottavan arvoa ja nopeuttavan tuotantoaikatauluja.

— Keskusteluissamme toistuvat teemat liittyvät laatuun ja riskien hallintaan säästöjen lisäksi, kertoo KPMG Suomen automaatiopalveluiden vetäjä Teijo Peltoniemi. Tutkimusdata tosin osoittaa myös, että älykkään automaation käyttöönotto ja tulosten saavuttaminen laahaavat vielä perässä. Vaikka alkuvaiheen sirpaleinen lähtötilanne on ollut odotettavissa, yritysten tulisi toimia nopeasti ymmärtääkseen kuinka, milloin ja missä panostukset eri teknologioihin tukisivat parhaiten niiden potentiaalia. Positiivista tilanteessa on se, että yrityksissä on huomattu Intelligent Automation-ratkaisujen skaalautuvan erikokoisiin organisaatioihin ja ympäristöihin, toteaa Peltoniemi.

 — IA-ratkaisujen käyttöönotot ja investoinnit niihin lisääntyvät kovaa vauhtia, mutta monilla organisaatioilla on haasteita niistä saatavien selvien hyötyjen osoittamisessa. Ilman kokonaisvaltaista digitaalista transformaatiostrategiaa, joka tukee IA-investointeja läpi koko organisaation, nämä projektit jäävät pilotointiasteelle eivätkä tuota toivottuja tuloksia. Kuitenkin, kun yrityksellä on selkeä visio ja yhtenäinen lähestymistapa, älykäs automaatio siivittää paitsi yrityksen kilpailukykyä, myös taloudellista menestystä, sanoo Cliff Justice, KPMG:n Innovation & Enterprise Solutions tiimin johtaja.

Haasteet

Tulosten saavuttamisen suhteen ratkaisujen käyttöönoton mittakaava on suurin haaste. Vain 17% globaalisti haastatelluista yritysjohtajista on omaksunut IA-teknologiat laajamittaisesti käyttöön yrityksissään. Älykkään automaation laajaa ja nopeaa käyttöönottoa pidättelevät johdon sitoutumisen ja vision puuttuminen. Niiden avulla muutos etenisi ja muuttuvien työtehtävien, uudelleenkoulutusten tai jopa mahdollisen työtehtävän loppumisen kanssa painivat työntekijät saataisiin mukaan.

Muita esiin nousseita haasteita ovat epävarmuus tarvittavan taloudellisen investoinnin suuruudesta, epäselvyydet siitä, kenen vastuulle asian ajaminen kuuluu sekä huolet hallinnollisista ja riskinhallinnallisista muutoksista.

Vaikutukset työvoimaan

Älykäs automaatio johtaa muutoksiin työvoiman rakenteessa. Vain 14% yrityksistä ennakoi joutuvansa vähentämään työntekijöitä, suurin osa yritysjohdosta valitsee työntekijöiden pitämisen ja uudelleenkoulutuksen. Taistelu parhaista nousevien teknologioiden osaajista on intensiivistä.

Yritysjohtajat ovat optimistisia älykkään automaation vaikutuksista työtehtäviin – noin puolet vastaajista uskoo, että automaatio koskettaa alle 20% heidän työntekijöistään. KPMG katsoo johtajien olevan liian optimistisia asian suhteen.

Taustaa: The State of Intelligent Automation -tutkimus

KPMG tutki yhteistyössä HFS Researchin kanssa, kuinka nopeasti Intelligent Automation -teknologioiden käyttöönotto yrityksissä etenee ja minkälaisia haasteita tai onnistumisia on ilmennyt. Tutkimukseen osallistui lähes 600 yritysjohtajaa kuudelta eri toimialalta ja 13:sta eri maasta. Tutkimus käsitteli heidän kokemuksiaan älykkäästä automaatiosta.

Artikkelin kirjoittaja Teijo Peltoniemi on älykkään automaation asiantuntija.

 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä