Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetun osingon verotus uudistuu

Lähdeverolaki päivittyy lähivuosina

Presidentti on vahvistanut lähdeverolakiin (laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta) ja ennakkoperintälakiin esitetyt muutokset (HE 282/2018), jotka koskevat hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavasta osingosta pidätettävää lähdeveroa.

1000

Miltä nykytilanne näyttää?

Nykyinen lähdeverolaki sisältää säännökset niin sanotusta yksinkertaistetusta menettelystä. Se mahdollistaa verosopimuksen mukaisen, yleensä 15 prosentin lähdeveron pidättämisen ulkomaiselta osakkeenomistajalta tietyin edellytyksin jo osinkoa maksettaessa. Tämän takia ulkomainen sijoittaja saa osinkonsa verosopimuksen mukaisella verolla vähennettynä eikä tarvetta erillisen palautushakemuksen tekemiseen ole

Menettelyä voidaan soveltaa, kun on varmistettu verosopimuksen sovellettavuus. Tilinhoitajayhteisön ja ulkomaisen omaisuudenhoitajan välillä on myös oltava tietyt edellytykset täyttävä sopimus hallintarekisteröidyn osakkeen säilyttämisestä.

Tällöin osakkeenomistajan yksilöintitietoja ei ilmoiteta Verohallinnolle, vaan ainoastaan hallintarekisterin pitäjä ja osakkeenomistajan kotivaltio.  Tarkemmat tiedot osingonsaajasta toimitetaan vain pyydettäessä. 

Mikä lainsäädännössä muuttui?

Lähdeverolain muutokset vaikuttavat pääasiassa rajoitetusti verovelvollisiin, joiden omistus suomalaisyhtiöissä on hallintarekisteröity. Ennakkoperintälain muutosta sovelletaan 1. tammikuuta 2020 alkaen ja muita muutoksia 1. tammikuuta 2021 alkaen.

Keskeinen muutos on yksinkertaistetusta menettelystä luopuminen. Uusien säännösten mukaan hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta voidaan periä verosopimuksen mukainen alempi lähdevero (yleensä 15 prosenttia) lähteellä vain, mikäli osingon loppusaajaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot raportoidaan Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Enää ei riitä omaisuudenhoitajan ja lopullisen osingonsaajan kotivaltion ilmoittaminen. Vuosi-ilmoituksen voi antaa joko suomalainen tilinhoitajayhteisö tai ulkomainen rekisteröitynyt säilyttäjä.

Nykyinen Verohallinnon ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteri korvataan uudella säilyttäjärekisterillä, johon tulee rekisteröity erikseen ja joka tuo uusia velvoitteita sekä yhteisvastuun virheellisesti pidätetystä lähdeverosta yhdessä osakkeen liikkeeseenlaskijan kanssa.

Jos ulkomainen säilyttäjä ei ole rekisteröitynyt eikä osingonsaajan yksilöintitietoja raportoida, alennettua verokantaa ei voida soveltaa vaan osingosta peritään 35 prosentin lähdevero. Osingonsaajan on haettava liikaa perittyä lähdeveroa takaisin lähdeveron palautushakemuksella.

Lisäksi uutta on se, että mikäli osingonsaaja on Suomessa yleisesti verovelvollinen, jonka tietoja ei raportoida Verohallinnolle, osingosta tulee pidättää 50 prosentin ennakonpidätys (ei lähdevero). Tällä pyritään varmistamaan, etteivät Suomessa asuvat henkilöt pysty välttämään Suomen veroa hallintarekisteröinnin avulla.

Lisätiedot

Antti Leppänen, +358 20 760 3247

Pauliina Laine, +358 20 760 3000

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä