Veroilmoituksen aika lähestyy

Veroilmoituksen aika lähestyy

Jokaisen yhdistyksen ja säätiön, jolla on verovuonna ollut veronalaista tuloa tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja, tulee antaa veroilmoitus.

1000

Veroilmoitus tulee antaa esimerkiksi silloin, jos yleishyödyllisellä yhteisöllä on verovuonna ollut elinkeinotuloa tai veronalaista kiinteistötuloa, yhteisön omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet, yhteisö on verovuoden aikana ostanut tai myynyt kiinteistön tai yhteisön toiminnassa on tapahtunut olennaisia muutoksia (esim. tullut uusia varainhankinnan muotoja). Yleishyödylliselle yhteisölle mahdollisesti myönnetty veronhuojennus ei vapauta veroilmoituksen antamiselta.

Yhdistyksen tai säätiön, jonka tilikausi on kalenterivuosi, tulee antaa veroilmoitus 30.4.2019 mennessä. Veroilmoitus tulee antaa sähköisesti ja sen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. 

Veroilmoituksen voi antaa myös silloin, jos on epävarma tulojen veronalaisuudesta. Veroilmoituksen antamiseen kannattaa panostaa, sillä suurin osa verotuksen muutoksenhakuprosesseista alkaa veroilmoitusprosessista. Virheellisesti täytetty veroilmoitus voi johtaa myös veronkorotusseuraamuksiin. 

Superyleishyödyllisen yhteisön veronhuojennuksen hakeminen

Yleishyödyllisenä tuloverotuksessa pidetty yhdistys tai säätiö voi hakea huojennusta veronalaisille elinkeino- tai kiinteistötuloilleen. Huojennusta tulee hakea neljän kuukauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jolle huojennusta haetaan.

Veronhuojennuksen edellytyksistä säädetään laissa eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Veronhuojennuksen saaminen edellyttää, että yhteisö harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa. Veronhuojennus voidaan myöntää vain silloin, kun sitä voidaan pitää perusteltuna yhteisön toiminnan yhteiskunnalle tuottamaan etuun nähden. 

Huojennusta harkittaessa tulee ottaa huomioon myös se, missä määrin yhteisön varoja ja tuloja käytetään yhteiskunnan kannalta tärkeään yleishyödylliseen toimintaan. Lisäksi merkitystä on sillä, merkitseekö yhteisön tiettyä liiketoimintaa koskeva huojennus vastaavaa toimintaa harjoittaville elinkeinonharjoittajille haittaa, joka ei ole vähäinen. Kiinteistötulo voidaan puolestaan huojentaa, jos kiinteistöä on käytetty pääasiallisesti yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen. 

Huojennusta haetaan kirjallisesti Savo-Karjalan yritysverotoimistolta. Huojennuksen myöntämiskriteerit ovat tulkinnallisia, ja kokemustemme mukaan etenkin kilpailuhaittaa koskevaa kriteeriä on tulkittu viime vuosina varsin ankarasti. Myös kysymykseen siitä, onko yhteisö yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittava yleishyödyllinen yhteisö, liittyy tulkinnallisuutta. Jos huojennuksen hakeminen on ajankohtaista, niin ole yhteydessä, autamme mielellämme.

Lisätiedot

Katariina Pöyhönen, Tax & Legal Senior Manager

+358 20 760 3287

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä