Sosiaaliturva alkaa karttua Suomeen töihin saapuville heti

Suomeen töihin saapuvien sosiaaliturva uudistui

Uuden lain mukaan Suomeen saapuvat työntekijät ovat oikeutettuja Suomen sosiaaliturvaan työskentelynsä ajan 1. huhtikuuta alkaen, jos heidän tulonsa ovat vähintään 696,60 euroa kuukaudessa. Näissä tapauksissa suomalaisen työnantajan on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. Myös työntekijän on maksettava sairausvakuutusmaksu, joka pidätetään verojen yhteydessä.

1000

Voimassa olevan neljän kuukauden säännön mukaan, Suomeen tulevan työntekijän on pitänyt työskennellä Suomessa vähintään neljä kuukautta kuuluakseen Suomen sosiaaliturvaan. Lisäksi on edellytetty, että työntekijä työskentelee vähintään 18 tuntia viikossa ja ansaitsee vähintään 1 189 euroa kuukaudessa.

Jatkossa Suomeen saapuva työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ensimmäisestä työskentelypäivästä lähtien, jos yllä mainittu vähimmäisvaatimus palkan määrästä täyttyy. Kuuden kuukauden työskentelyn jälkeen työntekijä on oikeutettu sosiaaliturvaan vielä kolme kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Uudet säännöt sosiaaliturvasta, kun henkilö tulee Suomeen

Uusi laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa tulee voimaan 1. huhtikuuta. Lakia sovelletaan tilanteissa, joissa oikeus Kelan maksamiin sosiaaliturvaetuuksiin ratkaistaan sillä perusteella, työskenteleekö tai asuuko tai henkilö Suomessa. Kela ei enää automaattisesti myönnä erillistä päätöstä sosiaaliturvaan kuulumisesta, kun henkilö tulee Suomeen tai lähtee ulkomaille. Oikeus sosiaaliturvaan kuulumisesta selvitetään etuushakemuksen (esim. sairaanhoitokorvaukset, lapsilisät, yleinen asumistuki ja Kelan maksamat eläkkeet) yhteydessä tai sellaista erityisesti pyydettäessä.

Uuden lain mukaan ulkomaisilla työntekijöillä on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, mikäli heidän tulonsa on vähintään 696,60 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Jos Suomeen saapuva henkilö ei ole työntekijä, häneen sovelletaan jatkossakin aikaisempia säännöksiä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta. Kun arvioidaan, onko henkilö Suomessa asuva, ratkaisu henkilön Suomessa asumisesta tehdään ensisijaisesti EU:n sosiaaliturvasäännöksien perusteella.

Asumisperusteinen sosiaaliturva laajennetaan myös kattamaan opiskelijoita, joiden katsotaan jatkossa muuttavan pysyvästi Suomeen, jos opinnot ovat muuton pääasiallinen syy. Jos opiskelujen takia Suomeen muutto on vain lyhytaikainen, opiskelijan ei katsota kuuluvan Suomen sosiaaliturvaan.

Muutoksia Suomesta ulkomaille lähtijöiden sosiaaliturvaan

Suomesta tilapäisesti ulkomaille muuttavien henkilöiden asumisperusteisen sosiaaliturvan aikaraja lyhenee vuodesta kuuteen kuukauteen. Tämä tarkoittaa, että tilapäisesti ulkomailla oleskelevan henkilön oikeus Kelan etuuksiin päättyy, mikäli oleskelu ulkomailla ylittää kuusi kuukautta.

Henkilön voidaan kuitenkin katsoa Suomessa asuvaksi jopa viiden vuoden ajan, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Tätä poikkeussääntöä sovelletaan muun muassa opiskelijoihin, tutkijoihin, lähetettyihin työntekijöihin ja avustustyöntekijöihin.

Uuden lain myötä ei enää ole mahdollista pysyä Suomen sosiaaliturvan piirissä kuin viisi vuotta. Aikaisempi raja oli 10 vuotta tiettyjen edellytysten täytyttyä. Henkilö, joka ei ole ollut oikeutettu Kelan etuuksiin ulkomailla oleskelun aikana, on jälleen oikeutettu niihin palattuaan Suomeen pysyvästi.

Lisätiedot

Joakim Frände, +358 20 760 3381

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä