Siirtohinnoittelun ajankohtainen verotarkastuskäytäntö

Siirtohinnoittelun ajankohtainen verotarkastuskäytäntö

Siirtohinnoittelua koskevat ajankohtaiset oikeustapaukset ja verotarkastukset - missä mennään?

1000
Eric Sandelin

Tax & Legal Partner

KPMG Suomi

Sähköposti

Verotarkastuskysymykset

Tuomioistuimet ovat viime aikoina poikenneet Konserniverokeskuksen tulkinnoista siirtohinnoittelua koskevissa oikeustapauksissa, esimerkiksi KHO 2017:145 ja KHO 2017:146 sekä Hämeenlinnan HaO 18/0166/1. 

Näissä tapauksissa tuomioistuimet joutuivat arvioimaan muun muassa sitä, missä määrin verovelvollisen siviilioikeudellisesta sopimusjärjestelystä ja sen taustalla olevasta operatiivisesta toimintamallista on mahdollista poiketa ilman, että poikkeamista on pidettävä tapauksessa KHO 2014:119 kiellettynä uudelleenkarakterisointina. Näiden viimeaikaisten oikeustapausten perusteella verovelvollisen operatiiviselle toimintamallille annettiin suuri merkitys.

Tuomioistuinten ratkaisemien tapausten lisäksi vireillä on ollut useita taloudellisesti huomattavia suuriin yrityksiin kohdistuneita verotarkastuksia, joille on yhteistä se, että Konserniverokeskuksen alun perin ehdottamiin oikaisuihin on sisältynyt merkittäviä uudelleenkarakterisoinnin piirteitä. Viime viikkoina on saatu tietoja, joiden mukaan Konserniverokeskus on kuitenkin verovelvollisten vastineisiin perehdyttyään päättänyt luopua eräistä oikaisuhankkeista. Kaikissa tapauksissa Konserniverokeskus ei ole luopunut siirtohinnoittelutarkastuksista: vireillä on esimerkiksi tapaus, jossa kansainväliseen konserniin kuuluvan suomalaisen tytäryhtiön tuloa pyritään oikaisemaan VML 31 §:n perusteella ilmoittamatta mihin konsernin sisäiseen liiketapahtumaan oikaisu liittyy tai mikä ulkomainen konserniyhtiö on oikaistavan liiketapahtuman vastapuolena. Mikäli tällainen oikaisu todella tehtäisiin, yrityksen olisi muun muassa vaikea vaatia kaksinkertaisen verotuksen poistamista verosopimuksen tai EU:n Arbitraatiosopimuksen perusteella, koska yritys ei tietäisi minkä maan toimivaltaisen viranomaisen kanssa sen tulisi vaatia Suomen toimivaltaista viranomaista neuvottelemaan.

 

Tulevaisuuden trendeinä ennakolliset keskustelut ja APA-neuvottelut

Konserniverokeskus on ryhtynyt julkisessa viestinnässään korostamaan siirtohinnoittelu-ongelmien ratkaisemista pitkällisten tarkastusten ja niitä seuraavien riitojen sijasta etukäteen ennakollisten keskusteluiden avulla, ja ryhtymällä aktiivisesti APA-neuvotteluihin yritysten tätä ehdottaessa. Tämä toimintatapa epäilemättä säästää niin Verohallinnon kuin yritysten resursseja. Tuoreen verotarkastuskäytännön perusteella on merkkejä, että Konserniverokeskus on myös ryhtynyt toimimaan tämän mukaisesti luopumalla joistakin verotarkastuksista.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä