Kauppasotaa tullitariffeilla

Kauppasotaa tullitariffeilla

Kuluvan vuoden aikana olemme kuulleet puhuttavan kauppasodasta, jolla yleensä viitataan etenkin USA:n ja Kiinan väliseen tullitariffinokitteluun, mutta josta Euroopan unionikaan ei ole jäänyt täysin osattomaksi.

1000

Kauppasodalla tarkoitetaan yleensä valtioiden välillä tapahtuvia ylimitoitettuja kauppapoliittisia toimenpiteitä, joista osa on joissakin tilanteissa sallittu maailmankauppaa säätelevissä WTO:n sopimuksissa. USA-lähtöisessä tariffihurjastelussa on USA:n käsityksen mukaan kyse sallituista turvallisuustoimenpiteistä, kun taas sen kauppakumppanit katsovat USA:n rikkovan WTO:n sopimusjärjestelmää. 

Vaikka kauppasodan mustia pilviä alkoi kerääntyä maailmankaupan taivaalle jo heti USA:n nykyisen presidentin tultua valituksi, tilanne eskaloitui viimeistään keväällä 2018 USA:n asetettua tullinkorotuksia yleisesti eräille teräs- ja alumiinituotteille. Samoihin aikoihin USA asetti myös erityisesti Kiinasta tuotaville eräille tuotteille 25 %:n lisätullit. Kiinalaisille tuotteille on asetettu uusia tulleja jälleen syyskuussa 2018.

Euroopan unioni vastasi USA:n tullinkorotuksiin omilla vastatoimillaan säätämällä suojatulleja tietyille teräs- ja alumiinituotteille sekä asettamalla 25 % suuruisia lisätulleja tietyille yhdysvaltalaista alkuperää oleville tuotteille. Lisätulleja sovelletaan muun ohessa seuraaviin tuotteisiin ja tuoteryhmiin: maissi, tarhapavut, riisi, maapähkinävoi, appelsiinimehu, viski, savukkeet, kauneudenhoitotuotteet, neulospaidat, housut, vuodeliinavaatteet, miesten jalkineet, rauta ja teräs, rauta- ja terästavarat, alumiini, moottoripyörät sekä veneet. 

Myös Kiina on asettanut omia vastatoimiaan USA:lle korottaen mm. USA:sta tuotavien tiettyjen maataloustuotteiden ja eräiden muiden tavaroiden tulleja. 

Loppua nokittelulle ei näy, ja eräät muutkin valtiot ovat menneet jossakin määrin mukaan. Ylimääräiset tariffit haittaavat maailmankauppaa. Niiden on arveltu koituvan lopulta asettajiensa tappioksi. 

Alkuperäsääntöjä joka lähtöön

Suomalaisyrityksiä välittömästi haittaavien, Euroopan unionia suoraan koskevien tariffitoimenpiteiden lisäksi myös USA:n ja Kiinan väliset tariffitoimenpiteet ovat koskettaneet suomalaisia yhtiöitä, jotka valmistavat tai valmistuttavat Yhdysvaltain markkinoille tarkoitettuja tuotteita Kiinassa. Kysymyksiä on herännyt mm. siitä, olisiko USA:n kiinalaistuotteille asettamat tariffitoimenpiteet mahdollista välttää suorittamalla Kiinassa muutoin valmiiksi asti valmistettujen tuotteiden viimeistely, kokoonpano ja vientitoimenpiteet jossakin muussa valtiossa kuin Kiinassa.  

USA:n kiinalaisille tuotteille asettamat tullit kannetaan Kiinan alkuperää olevista, säädettyyn tavarakatteeseen kuuluvista tavaroista. Tavaran alkuperä määräytyy tavaran yleistä alkuperää koskevien säännösten perusteella, joiden määrittely ja tulkinta on jätetty WTO:n jäsenvaltioille itselleen. Yleisessä alkuperäsäännössä määritetään tavaran vähimmäiskäsittelyä koskevat vaatimukset, jotka tuovat tavaralle käsittelymaan yleisen alkuperäaseman. 

On ilmeistä, että niissä tilanteissa, joissa Kiinassa normaalisti valmiiksi asti valmistettavien tavaroiden viimeistely tai muu sellainen loppukäsittely sekä vientitoimenpiteet suorittaisiin jossakin muussa valtiossa kuin Kiinassa pelkästään USA:n tariffien välttämistarkoituksessa, USA:n viranomaiset pyrkivät soveltamaan omia alkuperäsääntöjään tiukasti. Se tarkoittaa, ettei muualla suoritettu vähäinen käsittely välttämättä muuta Kiinassa muutoin valmistetun tuotteen Kiinan alkuperäasemaa USA:n kannalta katsottuna. Edes vientimaan viranomaisilta saatu positiivinen alkuperäpäätös ei automaattisesti pelasta USA:n tullitoimenpiteiltä. Ainoastaan USA:n viranomaisilta itseltään haettava, alkuperää koskeva ennakkoratkaisu tuo varmuutta tavaran alkuperäkohteluun USA:ssa. 

Miten yrityksesi kannattaa toimia

Kauppasodan vaikutuksia mahdollisesti kohtaavien yritysten kannattaakin selvittää, koskevatko kauppasodaksi luonnehditut toimenpiteet juuri heidän hallinnoimiaan tavaravirtoja. Säännökset ovat varsin vaikeaselkoiset, mutta niihin sisältyy myös mahdollisuuksia. Yrityksen omien tavaroiden asiantunteva tariffointi on ensiarvoisen tärkeää, koska ylimääräiset tullikustannukset määräytyvät juuri tullitariffinimikkeiden perusteella. 

On myös muistettava, että nimikkeistö ja luokittelukäytännöt vaihtelevat jossain määrin maa- tai tullialuekohtaisesti, minkä vuoksi tavaroiden nimikekysymykset kannattaa varmistaa myös maahantuontivaltion kannalta paikallisia asiantuntijoita hyväksikäyttäen.

Tuotantoa tai tavarareittejä koskeviin merkittäviin uudelleenjärjestelyihin ei kannata ryhtyä ilman perusteellista etukäteisselvitystä. On esimerkiksi varmistuttava siitä, että Kiinan ulkopuolelle siirretty käsittely on riittävää Kiinan alkuperäaseman kumoamiseksi. 

Tulliosaaminen kunniaan

Vaikeaksi asian tekee tilanteen ennakoimattomuus. Emme tiedä, kuinka kauan kauppasota jatkuu, missä määrin se laajenee ja mitkä tavararyhmät tulevat mahdollisesti tulevaisuudessa mukaan kauppasodan piirin. Kaiken kaikkiaan tilanteen seuraaminen ja varautuminen edellyttää yrityksiltä entistä parempaa tulliosaamista, jolloin tulliasiat osaavan henkilöstön merkitys korostuu entisestään. 

KPMG avustaa asiakkaitaan kaikissa kauppasotaan liittyvissä kysymyksissä ammattitaidolla maailmanlaajuista KPMG-asiantuntijaverkostoa hyväksikäyttäen. 

Lisätiedot

Matti Alpua

+358 20 7603 922

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä