Maahantuotavien tavaroiden tullausarvon määritykseen muutoksia siirtohinnoittelua sovellettaessa

Tullausarvoon muutoksia siirtohinnoittelua käytettäessä

EU:n tuomioistuimen tuomio tuo maahantuojille merkittäviä muutoksia tullausarvon määritykseen OECD:n siirtohinnoitteluohjeita sovellettaessa.

1000

Euroopan Unionin tuomioistuimen (EUTI) tuomio C-529/18 (Hamamatsu Photonics Deutschland) tuo mukanaan merkittäviä muutoksia sellaisten maahantuojien tullausarvon määrittämiseen, jotka soveltavat OECD:n siirtohinnoitteluohjeita. Tuomio on vaikutuksiltaan merkittävä ja ensimmäinen asiaa suoranaisesti koskeva tapaus.

Siirtohinnan ja tullausarvon yhteensopimattomuus

EU:n ulkopuolelle sijoittautunut emoyhtiö veloitti EU:n alueelle sijoittautuneelta tytäryhtiöltään OECD:n siirtohinnoitteluperiaatteiden mukaisen siirtohinnan, joka oli sovittu konsernin ja EU:n veroviranomaisen kanssa. Järjestelyyn sisältyi mahdollisuus oikaista siirtohintaa jälkikäteen tiettyjen edellytysten täyttyessä. Maahantuoja ilmoitti tulliviranomaisille kyseisen siirtohinnan tavaroiden maahantuonnin tullauksen yhteydessä.

Maahantuonnin jälkeen suoritetun hinnanoikaisun johdosta maahantuoja haki paikalliselta tulliviranomaiselta tullinpalautusta, mutta tulliviranomaiset hylkäsivät vaatimuksen.

Muutokset tullausarvon määrittämiseen

EUTI:n katsoi, että kun siirtohinnoittelua koskevaan järjestelyyn sisältyy mahdollisuus oikaista kauppahintaa taannehtivasti, todelliseen kauppahintaan perustuvaa transaktiomenetelmää ei voida käyttää tullausarvon määrittämiseen tavaroita EU:hun tullattaessa. Sen sijaan tullausarvo on kuvatun kaltaisissa tapauksissa määritettävä toissijaisilla tullausarvon määritysmenetelmillä.

Toissijaisten arvonmääritysmenetelmien käyttäminen monimutkaistaa tullausprosessia, eivätkä maahantuojat ole yleensä tottuneet niitä soveltamaan. Lisäksi toissijaisten tullausarvon määrittämismenetelmien soveltaminen saattaa edellyttää epätäydellisen (yksinkertaistetun) tulli-ilmoituksen käyttämistä, mikä puolestaan edellyttää, että maahantuoja täyttää varsin tiukat AEO-vaatimukset, vaikkei itse AEO olisikaan. Toissijaisien menetelmien käyttämien edellyttää usein myös neuvotteluja asianomaisten tulliviranomaisten kanssa.

On myös mahdollista, että toissijaisten arvonmääritysmenetelmien käyttäminen johtaa korkeampaan tullinkantoon kuin aikaisemmin.

Jatkotoimenpiteet

EUTI:n ratkaisulla on merkittäviä vaikutuksia OECD:n (tai paikallisiin) siirtohinnoitteluohjeisiin perustuvalla siirtohinnalla tavaroita hankkiville maahantuojille. On ensiarvoisen tärkeää, että EU:n komissio ja jäsenvaltioiden tulliviranomaiset pikaisesti ottaisivat ohjeistuksillaan kantaa siihen, mitä siirtohinnoittelua käyttäviltä maahantuojilta odotetaan ja mikä vaikutus tuomiolla on jo tullattujen tavaroiden tulliverotukseen.

Sillä välin yritysten on syytä tarkistaa tullausarvon määrittämiseen liittyvät käytännöt ja varautua soveltamaan toissijaisia arvonmääritysmenetelmiä etuyhteysliiketoimien osalta.

 

Lisätietoja

Matti Alpua +358 20 760 3922

Marko Ojala +358 20 760 3341

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä