Strategiapalvelut perhe- ja kasvuyrityksille

Strategiapalvelut perhe- ja kasvuyrityksille

Strategiapalvelumme kattavat yritys- ja kasvustrategian, yrityskaupat sekä toiminnan tehostamisessa avustamisen. Kokemuksemme kattaa satoja projekteja lukuisilta eri toimialoilta. Perhe- ja kasvuyrityksiä tuemme tinkimättömällä laadulla. Räätälöimme palvelumme aina asiakkaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

1000

Olemme erikoistuneet seuraaviin osa-alueisiin.

Strateginen uudistuminen

Strategia-asiantuntijamme neuvovat, millä pelikentillä ja minkälaisella toimintamallilla asiakkaan tulisi toimia. Asiakkaamme kaipaavat uutta strategiaa useista eri syistä:

  • Toimintaympäristössä on meneillään merkittäviä muutoksia, jotka vaativat liiketoimintaportfolion uudistamista.
  • Yrityksen sisäiset toimintatavat, johtamisjärjestelmä ja toimintamalli
    eivät vastaa enää kilpailuun ja muuttuviin asiakastarpeisiin.
  • Yrityksen eri liiketoimintojen väliset synergiat ovat ohuet ja yritys
    kaipaisi yhteistä suuntaa eri liiketoiminta-alueille.

Kun teemme yritykselle strategian, tavoitteena on aina yhdenmukaistaa taloudelliset tavoitteet, tuote- ja palvelutarjonta, sisäinen toimintamalli sekä johtamisjärjestelmä. Autamme yritystä analysoimaan ja ymmärtämään nykytilan ja tavoitetason sekä toimeenpanemaan käytännönläheisen strategian.

Kasvustrategia

Laatimamme kasvustrategia antaa selkeän kuvan yrityksen taloudellisista tavoitteista ja uudesta liiketoimintamallista sekä käytännöllisen suunnitelman operatiivisen toiminnan kehittämiseksi. KPMG:llä on kasvustrategioiden laatimiseen valmis viitekehys, jonka avulla työ on tehokasta ja tuottaa selkeää lisäarvoa asiakkaillemme.

Tavoitteenamme on aina tehdä toteuttamiskelpoinen ja ymmärrettävä suunnitelma strategian toteuttamiseksi, työskennellä organisaatiossa eri sidosryhmien sitouttamiseksi sekä varmistaa, että työskentelyssä keskitytään eniten arvoa tuottaviin kehityskohteisiin.

Markkinatutkimus on käytännönläheinen selvitys mahdollisista asiakkaista yhteystietoineen, liiketoimintapotentiaalista sekä käytännön toimista liiketoiminnan käynnistämiseen (esim. neuvoja paikallisen tytäryhtiön perustamiseen tai ideoita liiketoimintakumppaneista). 

Teemme markkinatutkimuksia taustana kasvustrategialle, uuden palvelun lanseeraukselle tai kansainväliselle laajentumiselle.

Yrityskauppastrategia

KPMG toimii asiakkaiden neuvonantajana strategisissa investointipäätöksissä.

Avustamme yrityskaupoissa ostettavan yrityksen strategian, markkinoiden, kilpailutilanteen ja liiketoimintamallin arvioimisessa.

Yrityskauppojen tuottama lisäarvo riippuu täysin ostettavan yrityskohteen onnistuneesta haltuunotosta ja liiketoimintojen yhdistämisestä. Useat yrityskaupat epäonnistuvat, kun synergioita ei ole kunnolla tunnistettu, yrityskaupan jälkeisestä tavoitetilasta ei ole selkeyttä tai ostettavan yrityksen integraatio jää vaillinaiseksi.

Autamme asiakkaitamme yrityskauppaprosessin aikana synergioiden tunnistamisessa ja laskemisessa, integraatiosuunnitelman laatimisessa sekä itse yrityskaupan jälkeisessä integraatiotyössä.

Operatiivisten toimintojen strategia ja tehokkuus

KPMG tukee asiakasyrityksiään tunnistamaan, suunnittelemaan, mallintamaan sekä toteuttamaan muutoksia operatiivisessa toiminnassa. 

Strategiaryhmällä on KPMG:n globaalisti kehittämä lähestymistapa yrityksen kannattavuuden kehittämiseen sekä kustannusten optimoinnin että liikevaihdon kasvattamisen osalta.

Metodologiamme on todettu toimivaksi useassa toimeksiannossa ja erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Sitä on sovellettu lukuisten erilaisten operatiivisten ongelmien ripeään ratkaisemiseen: operatiivisiin kustannuksiin, hankintakustannuksiin, tuotannon kokonaistehokkuuteen, henkilöstövahvuuteen ja muihin kehityskohteisiin.

Perusteellisen, hypoteesilähtöisen analyysin kautta löydämme keskeisimmät keinot kannattavuuden parantamiseen ja nopeiden tulosten tuottamiseen.

 

 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä