Tarkennuksia arvopaperin luovutukseen varainsiirtoverotuksessa

Arvopaperin luovutus varainsiirtoverotuksessa

Korkein hallinto-oikeus antoi 9.3.2017 vuosikirjapäätöksen KHO:2017:39 koskien optio-oikeuksien varainsiirtoverotusta ja päätti samalla viime vuosina vallinneen epäselvän verotuskäytännön. Päätöksen perusteella optio-oikeuden antamisessa ei ole kysymys arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta, josta olisi suoritettava varainsiirtoveroa. Optioiden antamisen varainsiirtoverotusta koskevan kannanoton lisäksi päätös sisälsi toisen vallitsevaa käytäntöä muuttavan linjauksen koskien osakemerkintää: Yhtiön maksuttomassa osakeannissa itselleen antamien osakkeiden luovutus edelleen rinnastetaan osakkeiden uusmerkintään, josta ei tule suorittaa varainsiirtoveroa. KPMG avusti asiakastaan korkeimman hallinto-oikeuden julkaiseman päätöksen kanssa samanlaisissa tapauksissa, joista korkein hallinto-oikeus niin ikään antoi verovelvolliselle positiiviset päätökset.

1000

Optio-oikeuksien antamisesta ei varainsiirtoveroa

Verohallinnon vuonna 2014 antamassa työsuhdeoptioiden verotusta koskevassa ohjeessa oli vastoin aikaisempaa oikeus- ja verotuskäytäntöä todettu, että optioiden antaminen olisi varainsiirtoveronalainen luovutus. Ohjeen mukaan varainsiirtoverotuksen synnyttävä luovutus tapahtuisi jo optio-oikeuden antohetkellä, mutta luovutus olisi ollut vastikkeen osalta ehdollinen. Mahdollisen vastikkeen määrä olisi ohjeen mukaan selvinnyt vasta siinä vaiheessa, kun optiota käytetään eli käytännössä kun optiolla merkitään osakkeita tai se luovutetaan. Käytännössä Verohallinnon tulkinta johti siihen, että merkittäessä osakkeita optioiden perusteella varainsiirtoverovelvollisuus syntyi riippumatta siitä, merkitäänkö vanhoja vai uusia osakkeita. Verohallinnon tulkinnan mukaan optioista annettava varainsiirtoverolaissa tarkoitettu vastike oli työpanos, jonka arvo määräytyi optiolla merkittävän osakkeen merkintähetken käyvän arvon perusteella. Käytännössä siis veronmaksuvelvollisuus olisi saattanut syntyä ja veron peruste selvitä vasta huomattavasti myöhemmin kuin itse verovelvollisuus olisi syntynyt.

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin totesi päätöksessään, että optio-oikeutta ei voida pitää varainsiirtoverolain 17 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna arvopaperin merkintäoikeudesta annettuna todistuksena ennen kuin optio-oikeus on merkitty ja siten annettu oikeuden saajalle eikä optio-oikeuden antamisessa ole kysymys varainsiirtoverolain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetusta arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta, josta luovutuksensaajan olisi suoritettava varainsiirtoveroa. 

Yhtiön itselleen antamien osakkeiden edelleen luovutuksesta ei varainsiirtoveroa

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan varainsiirtoveroa ei tullut periä myöskään silloin, kun työntekijä merkitsi saamillaan optioilla sellaisia A Oyj:n osakkeita, jotka olivat tulleet yhtiön haltuun sen itselleen suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa. Koska tällaisia osakkeita ulkopuolinen taho ei ole merkinnyt, korkein hallinto-oikeus katsoi, että osakkeiden luovutus rinnastuu varainsiirtoverolain esitöissä tarkoitettuun osakkeiden uusmerkintään eikä siitä ole suoritettava varainsiirtoveroa. 

Mahdollisuus hakea palautusta

Korkeimman hallinto-oikeuden linjauksen perusteella Verohallinnon ohjeessa esitetty tulkinta optio-oikeuden saannon varainsiirtoveronalaisuudesta on väärä. Samoin tähän asti noudatettu käytäntö yhtiön hallussa olevien itselleen maksuttomassa annissa antamien osakkeiden varainsiirtoverotuksessa on voinut olla väärä. Aiheettomasti maksetut varainsiirtoverot on mahdollista hakea palautettavaksi. 

Lisätiedot

Hanna Höglund

+358 20 7603 278

Jussi Järvinen

+358 20 7603 077

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä