Talent Management houkuttelee ja pitää osaajat talossa

Talent Management houkuttelee ja pitää osaajat talossa

Yrityksen muutos- ja reagointikyvyn kannalta kriittisin resurssi lähtee joka päivä töistä klo 17 ja sen toivotaan palaavan seuraavana aamuna klo 9. Millaisia keinoja organisaatiolla on varmistaa, että sen keskeinen aineeton pääoma, osaaminen, mahdollistaa menestymisen myös tulevaisuudessa?

1000

Organisaatiot voivat vaikuttaa paljon siihen, kuinka yksilöt suoriutuvat tehtävistään. Termi ’War for Talent’ lanseerattiin vuonna -97, ja vielä tänäänkin se näyttää ohjaavan HR- ja liiketoimintastrategioita. Kyse on sotavoimien sijaan pikemminkin vetovoimatekijöistä, jotka hitsaavat tarvittavan osaamisen yhteen ja saavat aikaan sellaisen organisaatiokulttuurin, jossa onnistumisesta tulee arkea. 

Osaajien löytäminen ja kriittisen osaamisen pitäminen talossa on disruptiivisten ja jatkuvien muutosten keskellä operoivien yritysten elinehto. Organisaatioiden muutoskyvykkyyteen vaikuttaa KPMG:n tutkimuksen mukaan oikea osaaminen ja sen hyödyntämisen taito. Myös uudet osaamistarpeet tulee tunnistaa pitkälle tulevaisuuteen ennakoiden.

Talent Managementissa yhdistyvät osaaminen ja käyttäytyminen

Talent Management on henkilöstöpääoman hallinnan osa-alue, joka keskittyy yksilöiden ja tiimien osaamiseen ja käyttäytymiseen. Se pitää sisällään ne aktiviteetit, joita organisaatio suorittaa kriittisen osaamisen tai suorituspotentiaalin hankkimiseksi ja kehittämiseksi:

— Houkutteleminen

— Tunnistaminen

— Rekrytointi

— Kehittäminen

— Palkitseminen

Talent Management on asiakaslähtöisesti, HR:n ja liiketoimintajohdon yhteistyöllä toteutettuna erinomainen liiketoiminnan kehittämisen metodi. Organisaation liiketoimintastrategia määrittää kriittiset roolit ja osaamiset, mutta Talent Managementissa on otettava huomioon myös valmius reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin. Tämä edellyttää vahvaa osaamisten määrittelyä ja hallintaa, sekä mahdollisten riskien tunnistamista ja kontrolloimista. Talent Managementista tulee HR-johdolle keskeinen keino linjata organisaatio yrityksen strategiaan ja tulevaisuuteen.  

Talent Managementin uusi taso

Talent Management -malleja on toteutettu organisaatioissa melko erilaisilla lähestymistavoilla. Termillä on tarkoitettu milloin potentiaalin tunnistamista ja seuraajasuunnittelua, milloin kehitys- ja arviointipäivien pyörittämistä.

KPMG:n Talent Management -raportin mukaan yritykset lähestyvät Talent Managementia pääsääntöisesti liian kapealla fokuksella, heikentäen tasaisella tahdilla omaa kilpailukykyään. 54 maata ja 1200 vastaajaa kattava tutkimus osoitti, että useat HR-johtajat keskittyvät ainoastaan löytämään ja sitouttamaan parhaita suoriutujia sillä kustannuksella, että kokonaisvaltaisempi lähestymistapa jää pimentoon. Riskinä on, että laajemmat teemat, kuten nousevat kustannukset, suorituksen johtaminen ja diversiteetti eivät saa riittävää huomiota. 2020-luvun Talent Managementin tulee ottaa huomioon koko organisaatio, ei vain pienempää ja parhaiten suoriutuvaa joukkoa. 

Yhtenäisen Talent Managementin avulla voidaan varmistaa, että yritys osaa tunnistaa rekrytoinnissa johdonmukaisesti oikeita henkilöitä, kehittää ja ylentää heitä saman yhtenäisen mallin pohjalta ja rakentaa näin mielekkäitä, merkityksellisiä urapolkuja. Yksilölle uralla kehittyminen ja eteneminen on perusteltua myös liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta. Selkeä käsitys kehittymisestä ja hyvästä suoriutumisesta vahvistaa myös linkkiä yrityksen strategiaan.

Organisaatiolla oltava kokonaiskuva osaamisesta

Osaamisriskien hallinnassa tulee ottaa huomioon muitakin kuin seuraajasuunnitteluun ja osaamisvajeisiin liittyviä tekijöitä. Kestävän liiketoiminnan näkökulmasta taloudellinen tehokkuus, samoin kuin palkkainvestoinnin tehokas optimointi ovat kriittisiä näkökulmia. Digitalisaatio ja robotisaatio tulevat määrittelemään henkilöstöstrategioita uusiksi useimmilla toimialoilla, johtaen samalla myös erilaisiin kustannus- ja resursointimalleihin.

Pienistä palasista muodostuu suuri kokonaisuus. Yksilöiden käyttäytymiset muodostavat yhdessä organisaation toimintakulttuurin, jonka polttoaineena toimii sitoutumisen aste, niin sanottu ylimääräinen panos – liiketoiminnan kasvun ja ylivertaisen asiakaskokemuksen ajuri. 

Laadukas Talent Management saa aikaan tarpeeksi joustavan ja selkeyttä edistävän organisaatioympäristön, joka motivoi yksilöitä ja tiimejä ylittämään tavoitteensa. Muutoksen hallinta lähtee yksilöiden valmiuksien ja osaamisten yhdistämisestä tehokkaasti, asiakasta hyödyttävällä tavalla.

KPMG:n People & Change -palvelut

Tuemme asiakkaitamme suurten muutosten läpiviennissä, organisaatiorakenteiden suunnittelussa, osaamisen johtamisessa, HR-funktion kehittämisessä sekä HR-teknologian hyödyntämisessä. Autamme suurten muutoshankkeiden toteuttamisessa ja yritystason muutoskyvyn rakentamisessa. Tuemme myös organisaatiokulttuurin muutoksissa ja innovaatiokyvyn kehittämisessä.

Lisätiedot:

Eero Raunio

+358 20 7603 908

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä