Yritysverotuksen työryhmä ei ehdota muutoksia Suomen yritysverotukseen

Työryhmä ei ehdota muutoksia Suomen yritysverotukseen

Suomen yritysverotusta pidetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä eikä työryhmä ehdota muutoksia yritysverotukseen. Osinkoverotukseen ja ansiotulojen verotukseen ehdotetaan muutoksia, joilla lisättäisiin verotuksen tehokkuutta.

1000

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä julkaisi 9.2.2017 raportin, jossa tarkastellaan yritysverotuksen nykyistä tasoa ja mallia kilpailukyvyn, talouskasvun ja tuottavuuden kannalta. Lisäksi raportissa tarkastellaan osinkoverotusta ja ansiotuloverotusta siltä osin kuin ne liittyvät näihin kysymyksiin. 

Yritysverotukseen ei ehdoteta muutoksia

Asiantuntijatyöryhmä ei ehdota yritysverotukseen muutoksia, koska Suomen nykyistä yritysveromallia pidetään perusteltuna ja kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Raportin mukaan Suomen nykyinen yhteisöverokanta on myös kilpailukykyinen eikä sen alentamiseen ole tarvetta tällä hetkellä. Yhteisöverokannan alentaminen voi kuitenkin osoittautua tarpeelliseksi jo lähivuosina, jos verokilpailu kiihtyy. 

Työryhmän mukaan erillisen tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimen käyttöönottoa ei pidetä perusteltuna, sillä tutkimus- ja kehittämistoiminnan verotuet ovat usein tehottomia eikä vähennysmuotoinen tuki auta tappiollisia yrityksiä. Myöskään investointien edistämiseksi tarkoitetun varauksen käyttöönottoa ei pidetä perusteltuna, koska vaikutus investointeihin on työryhmän arvion mukaan pieni.

Osinkoverotukseen ja ansiotuloverotukseen ehdotetut muutokset

Työryhmä ehdottaa muutoksia listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen. Listaamattomien yhtiöiden jakaman osingon verotuksessa huojennetun osingon laskennassa käytettävä tuottoaste alennettaisiin kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin. Lisäksi tähän tuottorajaan asti pääomatulona verotettavan osinkotulon veronalaisuusaste korotettaisiin 25 %:sta 40 %:iin ja 150 000 euron raja poistettaisiin. 

Raportissa ehdotetaan myös ansiotulojen ylimpien rajaverojen alentamista. Muutosten tavoitteena on, että keskipitkällä aikavälillä ansiotulon rajavero ei ylittäisi millään tulotasolla 50 %:ia. Lisäksi työnantajan tarjoaman koulutuksen verokohtelua selkiytettäisiin ja tuloverolakiin lisättäisiin erillinen säännös työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapaudesta työntekijän verotuksessa.

Lisätiedot:

Henri Lyyski, +358 20 7603 485

Hanna Höglund, +358 20 7603 278

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä