Osakkeiden omistaminen voidaan katsoa toiminnaksi, johon liittyvät tappiot siirtyvät jakautumisessa

Osakkeiden omistamisen tappiot jakautumisessa

KHO:n ratkaistavana oli kysymys osakkeiden omistamisen tappioiden siirtymisestä jakautumisessa.

1000

Tapauksessa KHO:2017:8 osakkeiden omistamisen ei katsottu muodostaneen jakautuneen X Oy:n kannalta itsenäistä liiketoimintakokonaisuutta, mutta sitä oli kuitenkin pidettävä yhtiön muista toiminnoista erillisenä toimintana. X Oy:n elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioita ei tullut jakaa vastaanottaville yhtiöille nettovarallisuuksien suhteessa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko osakkeiden omistamista pidettävä sellaisena tuloverolain 123 §:ssä tarkoitettuna toimintana, johon liittyvät tappiot tulee siirtää jakautumisessa osakkeet vastaanottavalle yhtiölle vai tuleeko jakautuvan yhtiön tappiot jakaa siirtyvien nettovarallisuuksien suhteessa. Tapauksessa on selvää ja riidatonta, mikä osa jakautuneen yhtiön tappioista on muodostunut tästä toiminnasta.

Tapauksessa arvopapereita omistanut X Oy oli jakautunut kokonaisjakautumisessa siten, että sen varat ja velat siirrettiin B Oy:lle ja A Oy:lle. B Oy oli vastaanottanut varoista Y AB:n osakkeet ja A Oy muut arvopaperit. Jakautuvalla X Oy:llä oli ollut vahvistettuja tappioita, joista osa oli syntynyt Y AB:n osakkeiden hankinnasta johtuneista korkomenoista.

Tappioiden siirtyminen tuloverolain mukaan

Tuloverolain 123 §:n 1 momentin mukaan yhteisön jakauduttua jakautuvan
yhteisön tappiot siirtyvät vastaanottavalle yhteisölle siltä osin kuin on
ilmeistä, että tappiot ovat syntyneet vastaanottavalle yhteisölle siirtyneessä
toiminnassa. Muilta osin tappiot siirtyvät samassa suhteessa kuin jakautuvan
yhteisön varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 2 luvussa tarkoitettu nettovarallisuus siirtyy vastaanottaville yhteisöille.

Toiminnalla ei tarkoiteta pelkästään liiketoimintakokonaisuutta

KHO:n mukaan säännöksessä mainitulla toiminnalla ei tarkoiteta yksinomaan elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa osittaisjakautumisen ja liiketoimintasiirron tarpeita varten määriteltyä liiketoimintakokonaisuutta.

Edellytyksenä jatkuvuus, pysyvyys ja erotettavuus

Lainkohdassa tarkoitettuna toimintana ei voida yleensä pitää esimerkiksi joidenkin yksittäisten varallisuuserien omistamista sinänsä, vaan toiminnalta on edellytettävä tietynasteista jatkuvuutta ja pysyvyyttä sekä erotettavuutta jakautuvan yhtiön muista toiminnoista. Säännöksen soveltaminen edellytti lisäksi, että tappioiden kohdistumista siirtyvälle toiminnalle oli pidettävä selvänä esimerkiksi sen johdosta, että jakautuva yhtiö on ylläpitänyt toimintakohtaista kirjanpitoa ja esittää tähän perustuvan selvityksen tappioiden jakautumisesta. Myös muu luotettava selvitys tappioiden kuulumisesta siirtyvään toimintaan voidaan hyväksyä. 

Lisätietoja

Hanna Höglund

+358 20 760 3278


Suvi Collin

+358 20 760 3169


email: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä