BEPS:in verosopimuksia koskevien toimenpiteiden implementointi etenee

BEPS:in verosopimustoimenpiteiden implementointi etenee

OECD on julkaissut multilateraalin instrumentin sopimustekstin, jolla implementoidaan BEPS-projektin verosopimuksia koskevat toimenpiteet.

1000

OECD julkaisi 24.11.2016 multilateraalin instrumentin sopimustekstin (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting). Sen tarkoituksena on toimia nopeana ja tehokkaana välineenä implementoida verosopimuksia koskevissa BEPS-toimenpiteissä esitetyt keinot estää veropohjan rapauttaminen ja voittojen siirtäminen. Jos valtio sitoutuu allekirjoittamaan multilateraalin instrumentin sopimustekstin, yksittäisiä verosopimuksia ei tarvitse neuvotella erikseen vastaamaan BEPS-projektin tavoitteita, vaan verosopimuksia koskevat toimenpide-ehdotukset tulevat voimaan multilateraalin instrumentin välityksellä. 

Monimutkainen sopimuskokonaisuus

OECD julkaisi 5.10.2015 multilateraalia instrumenttia koskevan BEPS-projektin toimenpiteen 15. Julkaisun jälkeen OECD käynnisti neuvottelut, joihin osallistui yli 100 valtiota. Suomi oli yksi neuvotteluihin osallistuneista valtioista. Neuvotteluihin osallistuminen ei velvoita valtioita allekirjoittamaan sopimusta, mutta OECD olettaa, että instrumentti tulee muuttamaan yli 2000 verosopimusta. Multilateraalin instrumentin sopimusteksti on valmis allekirjoitettavaksi 31.12.2016 alkaen. 

Multilateraali instrumentti tarjoaa valtioille erilaisia tapoja implementoida sopimusmääräykset. Se sisältää esimerkiksi erilasia vaihtoehtoja sopimusmääräyksiksi, joista valtio voi valita tarpeisiinsa sopivimman vaihtoehdon. Lisäksi valtiot voivat tehdä instrumentin sopimusmääräyksiin varaumia, joilla sopimusmääräys voidaan jättää implementoimatta kokonaan tai osittain. OECD tulee ylläpitämään luetteloa, josta käy ilmi verosopimukset, joiden osaksi multilateraalin instrumentin sopimusmääräykset on otettu. Lisäksi OECD:n ylläpitämästä luettelosta käy ilmi sopimusosapuolten tekemät varaumat ja muut sopimusmääräyksiä koskevat ilmoitukset. 

Multilateraali instrumentti kattaa viisi laajaa kokonaisuutta

1 Hybridi-instrumenttien verokohtelu

2 Verosopimusmääräysten väärinkäyttö

3 Kiinteän toimipaikan keinotekoinen välttely

4 Riidanratkaisumekanismien parantaminen

5 Arbitraatiomenettely

Verosopimusmääräysten väärinkäyttöä ja viranomaisten välisiä riidanratkaisumenetelmiä koskevat sopimusmääräykset ovat minimistandardeja, joihin kaikkien OECD:n jäsenvaltioiden tulee sitoutua. Valtiot voivat välttää minimistandardien implementoinnin vain rajoitetuissa olosuhteissa. Hybridi-instrumenttien verokohtelua ja kiinteän toimipaikan keinotekoista välttelyä koskevat sopimusmääräykset ovat sen sijaan suosituksia, joihin valtiot voivat halutessaan sitoutua. Implementointiin sitoutuneet valtiot voivat myös tehdä tällaisiin sopimusmääräyksiin varaumia, joilla sopimusmääräys voidaan jättää osittain tai kokonaan implementoinnin ulkopuolelle. Lisäksi valtio voi jättäytyä arbitraatiomenettelyä, eli pakollista ja sitovaa riidanratkaisumekanismia, koskevien sopimusmääräysten ulkopuolelle.

Aikataulu ja next steps

Multilateraali instrumentti tulee voimaan, kun viisi maata on ratifioinut sopimuksen. Sopimusmääräykset tulevat voimaan yksittäistä verosopimusta koskien sopimuksen hyväksymistä seuraavan neljännen kalenterikuukauden alussa. Lisäksi instrumentissa on erillisiä määräyksiä esimerkiksi lähdeveroista.

Valtiot selvittävät parhaillaan, mitkä sopimusmääräykset implementoidaan ja millaisia varaumia sopimusmääräyksiin tehdään. Suomen kanta sopimusmääräyksiin ei ole vielä selvillä, joten multilateraalin instrumentin vaikutukset Suomen oikeustilaan ovat vielä avoinna. Multilateraali instrumentti tullee monimutkaistamaan kansainvälistä yritysverotusta, sillä yritysten tulee selvittää, vaikuttavatko multilateraalin instrumentin sopimusmääräykset sovellettavaan verosopimukseen vai eivät. Jos sopimusmääräykset on otettu osaksi kyseessä olevaa verosopimusta, tulee selvittää, ovatko sopimusvaltiot tehneet varaumia sopimusmääräyksiin. Monimutkainen verojärjestelmä lisää kaksinkertaisen verotuksen riskiä, mikä lisää veroriitojen määrää. Tämän vuoksi tehokas valtioiden välinen riidanratkaisumekanismi olisi tarpeen.

 

Lisätiedot:

Henri Lyyski

+358 20 7603 485

Hanna Höglund

+358 20 7603 278

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä