Vuosikirjapäätös verovelvollisen tietoisesta menettelystä tulon ilmoittamatta jättämisessä

Tietoinen menettely tulon ilmoittamatta jättämisessä

Verovelvolliselle voitiin määrätä veronkorotus verotusmenettelylain tietoiseen tai törkeään huolimattomaan menettelyyn perustuvan 32 § 3 momentin mukaisesti tämän ilmoitettua puutteellisesti merkittäviä vuokratuloja sekä arvopaperien luovutusvoittoja.

1000

Korkein hallinto-oikeus muutti vuosikirjaratkaisullaan (KHO:2016:153) hallinto-oikeuden päätöstä, jonka mukaan veronkorotus tuli määrätä 32 § 2 momentin perusteella.

Korkein hallinto-oikeus korotti hallinto-oikeuden verovelvolliselle määräämän veronkorotuksen määrää, ja katsoi että veronkorotus tuli määrätä prosenttiosuutena lisätystä tulosta VML 32 § 3 momentin perusteella, vaikka verovelvollisen menettely ei ilmentänyt sen mukaan nimenomaista veron välttämistarkoitusta tai erityistä suunnitelmallisuutta.

Ilmoittamatta jätetyn tulon suuruudella merkitys

Vaikka verovelvollinen oli ilmoittanut osan vuokratuloistaan veroilmoituksen antamiselle säädetyssä määräajassa, VML 32 § 3 momentti tuli sovellettavaksi, koska ilmoittamatta jätetyt vuokratulot olivat määrältään huomattavat, yli 200 000 euroa. Myös vuokratulojen luonne sellaisina tuloina, joista Verohallinto ei saa tietoa tulon maksajalta tai muulta ulkopuoliselta, sekä se että vuokraustoimintaan kohdistuu erityinen muistiinpanovelvollisuus, olivat päätöksen kannalta merkityksellisiä seikkoja. Oikeus katsoi verovelvollisen menettelyn tietoiseksi sillä perusteella, että tämä oli keskustellut ilmoitettujen tietojen puutteellisuudesta kirjanpitäjänsä kanssa. 

Verohallinto oli säännönmukaisessa verotuksessa määrännyt tapauksessa veronkorotusta 10 prosenttia lisätystä tulosta. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin harkitsi veronkorotuksen oikeaksi määräksi 5 prosenttia lisätystä tulosta.

 

Lisätietoja

Hanna Höglund, P. 020 760 3278

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä