Voisiko kilpailukykysopimuksessa sovittu työajan pidennys tulla teillä sovellettavaksi?

Kilpailukykysopimuksen työajan pidennys

Kilpailukykysopimuksessa sovittu työajan pidennys keskimäärin 24 tunnilla vuodessa työntekijöiden palkkaa korottamatta astuu voimaan toimialoittain työ- ja virkaehtosopimusten uudistamisten yhteydessä tulevan vuodenvaihteen molemmin puolin.

1000

Työnantaja- ja palkansaajaliitot sopivat työajan pidennyksen käytännön toteutuksesta ja sen tavoista alakohtaisissa työ- ja virkaehtosopimuksissaan. Käytännössä esiintyneitä toteutusmalleja ovat muun muassa päivittäisen tai viikoittaisen säännöllisen työajan pidentäminen, liukumien ja työaikapankkien tuntimäärien vähentäminen sekä arkipyhien muuttaminen työpäiviksi.

Joillakin toimialoilla työajan pidennyksestä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti

Paikallisessa sopimisessa työnantaja neuvottelee ja sopii toteutettavasta käytännöstä suoraan luottamusmiehen tai tämän puuttuessa koko henkilöstön kanssa. Mikäli paikallista sopimusta ei saada aikaiseksi, sovellettavaksi tulevat viime kädessä kyseisellä työpaikalla sovellettavan työ- tai virkaehtosopimuksen niin sanotut perälautamääräykset, joiden mukaisesti työajan pidennys tällöin toteutetaan.

Kilpailukykysopimus ja sen mukainen työajan pidennys koskee vain työ- tai virkaehtosopimuksen piiriin kuuluvia työntekijöitä

Näin ollen esimerkiksi monet asiantuntija-ammatit, joihin ei sovelleta mitään työ- tai virkaehtosopimusta, jäävät työajan pidennyksen ulkopuolelle. Tällaisillakin työpaikoilla asia voidaan ottaa esiin ja työntekijät voivat työajan pidennykseen sitoutua.

Lisäksi on huomattava, että kilpailukykysopimusta ja työajan pidennystä sovelletaan myös järjestäytymättömiin yleissitovan työehtosopimuksen piirissä oleviin työnantajiin. Tällöin noudatetaan sitä, mitä työajan pidennyksestä tai paikallisesta sopimisesta on määrätty asianomaisessa yleissitovassa työehtosopimuksessa.


Miten KPMG:n lakipalvelut voi auttaa?

Lakimiehillämme on monipuolista ja laaja-alaista osaamista sekä käytännön kokemusta kaikilla liikejuridiikan osa-alueilla. Ota yhteyttä, olemme tavoitteidesi tukena.

Lisätietoja

Keijo Putkonen
Puh. 020 760 3048
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä