Ennakolliset toimintatavat — verotuksen tulevaisuus?

Ennakolliset toimintatavat — verotuksen tulevaisuus?

KPMG:n aamuseminaarissa kuultiin sekä veroviranomaisten että yritysten edustajien puheenvuoroja Verohallinnon ennakollisiin toimintatapoihin liittyen. Ennakollisia toimintatapoja ovat esimerkiksi syvennetty asiakasyhteistyö, ennakolliset keskustelut sekä APA:t eli siirtohinnoittelun ennakkosopimukset rajat ylittävissä transaktioissa.

1000

78 veroasiantuntijaa tuli kuulemaan KPMG:n aamuseminaariin Verohallinnon uusista toimintamalleista ja yritysten kokemuksia niistä. Syvennetyn asiakasyhteistyön toimintatapa otettiin käyttöön Konserniverokeskuksen päivittäistoiminnassa 1.1.2016 alkaen pilottiprojektin jälkeen, ennakolliset keskustelut lanseerattiin toimintamallina keväällä 2016. 

Ennakolliset toimintamallit ovat globaali trendi: verotuksen painopiste maailmalla on siirtymässä ennakoivaan ja läpinäkyvään toimintaan, ja Suomi seuraa mukana. Ennakollisille toimintamalleille on tilausta myös yritysmaailmassa. Aiempaa läheisempi ja joustavampi yhteistyö veroviranomaisten kanssa on tarpeen KPMG:n veroasiantuntija Jussi Järvisen mukaan esimerkiksi BEPS:n toimeenpanon ja kaksinkertaisen verotuksen lisääntymisen myötä, mikä kasvattaa vuosikausia kestävien, raskaiden ja kalliiden verotarkastusten sekä MAP-prosessien määrää.

Virheiden korjaaminen aikaisessa vaiheessa vähentää tarvetta tarkastuksiin

Kirsti Piiskoppel Verohallinnon Konserniverokeskuksesta kertoi syvennetyn asiakasyhteistyön perustuvan OECD:n suositukseen suurten veroasiakkaiden valvonnasta. Sen tavoitteena on parantaa verotuksen ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta tekemällä tietojenvaihdosta mahdollisimman reaaliaikaista. 

— Compliance-prosessien tarkastelussa tavoitteena on selvittää, onko yhtiöllä kontrollit kunnossa niin, että viranomainen saa oikeat tiedot. Tarkastelun kohteena ovat verotukseen liittyvät prosessit, liityntäpinnat, raportointisuhteet ja vastuualueet. Tämän jälkeen päästään keskustelemaan yksittäisistä verotukseen liittyvistä kysymyksistä reaaliaikaisesti.

Verohallinto tavoittelee vuosittain noin 10 konsernin tai yhtiön siirtymistä toimintatapaan. 

Harri Siltanen, niin ikään Konserniverokeskuksesta, kertoi ennakollisista keskusteluista.

— Tavoitteena on asiakkaan ohjaaminen toimimaan oikein ennen kuin verotukseen liittyvät transaktiot ovat tapahtuneet, välttäen pitkät ja raskaat oikaisu- ja oikeuskäsittelyt. Toimintamallissa valitaan aina kevyin toimenpide, jolla varmistetaan verotuksen oikeellisuus. Esimerkiksi perinteiset tarkastukset ovat vähentyneet ennakollisten toimintamallien käyttöönoton jälkeen.

Ennakollisesta keskustelusta laaditaan aina muistio ja se on myös mahdollista nauhoittaa, jos molemmat osapuolet sitä toivovat.

Ennakollisista toimintatavoista positiivisia kokemuksia — kehitettävää silti löytyy

SVP Corporate Taxes Nina Leväjärvi Kone Oyj:ltä kertoi syvennettyyn yhteistyöhön osallistumisen auttaneen vastaamaan kysymykseen omien kontrollien riittävyydestä. Positiivisena Leväjärvi koki myös sen, että menettelyssä tuodaan verottaja ja verovelvollinen tiedollisesti ja ajallisesti samalle viivalle: kritiikkiä verovelvollisen tekemistä ratkaisuista ei tule vasta vuosien päästä.

— Kyseessä on tulevaisuuden malli, joka otetaan varmasti jokaisessa suuressa yhtiössä ennemmin tai myöhemmin käyttöön. Mukaan kannattaa lähteä positiivisella asenteella: mitä tästä itselle on hyötyä?

Ennakollisiin keskusteluihin perustuva yhteistyö eri maiden veroviranomaisten kanssa herätti myös keskustelua. Yleisöstä kysyttiin, voisiko Suomen Verohallinto ottaa aktiivisen otteen rajat ylittävässä yhteistyössä. Eri maiden viranomaisilta nimittäin voi saada ristiriitaisia ratkaisuja ennakollisissa keskusteluissa eikä ole selvää, kumman maan ratkaisua pitäisi noudattaa. Siirtohinnoittelun osalta kansainvälisille konserneille tarjotaan mahdollisuutta ennakollisiin hinnoittelusopimuksiin (APA), joilla useampi valtio sitoutuu noudattamaan sovittua mallia tietyn transaktion siirtohinnoittelussa. APA:a ei vielä käytetä laajalti suomalaisissa yrityksissä.

— APA tarjosi meille oivan mahdollisuuden hakea ratkaisu kahden maan verohallintojen välillä ilman, että jouduimme itse neuvottelujen ja eriävien mielipiteiden keskelle. Uskoisin, että APA oli kaikille osapuolille tehokas tapa saada ratkaisu asiassa, sanoi Altian CFO Matti Piri.

Ennakolliset toimintatavat ovat tulleet jäädäkseen. Niistä on paljon apua yrityksille, mutta uuteen siirtyminen vaatii aiempaa tiiviimpää keskusteluyhteyttä Verohallinnon kanssa ja oman toiminnan ennakkoluulotonta itsereflektiota. 

Lisätiedot:

Hanna Höglund, +358 20 7603 278

Jussi Järvinen, +358 20 7603 077

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä