Tavaranhaltijaksi ilmoittaminen ilman valtuutusta pätemätön

Tavaranhaltijaksi eli velalliseksi ei ilman suostumusta

Korkeimman hallinto-oikeuden tulliverotusta koskevassa vuosikirjapäätöksessä (KHO:2016:152) oli kysymys siitä, voitiinko jälkitullauspäätös kohdistaa yritykseen, jonka tullihuolitsija oli ilmoittanut tavaranhaltijaksi ja velalliseksi ilman asianmukaista valtuutusta.

1000

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen ja katsoi, ettei jälkitullauspäätöstä voitu kohdistaa tapauksen yritykseen, vaikka se olikin merkitty tulli-ilmoituksella tavaranhaltijaksi ja velalliseksi. KHO:n mukaan ketään ei voida merkitä tavaranhaltijaksi eli velalliseksi ilman tämän omaa suostumusta.

Helsingin hallinto-oikeus katsoi ensivaiheessa, että jälkitullaus voitiin tässä tapauksessa kohdistaa yritykseen, koska se oli merkitty tulli-ilmoitukselle tavaranhaltijaksi ja maksamalla ensitullauksessa määrätyn arvonlisäveron se oli tullut tietoiseksi velallisen asemastaan. 

Ilmoittaja-termi selventää paremmin velallisaseman syntymistä

Tapauksen ajankohtana voimassa ollessa EU:n tullikoodeksissa tavaranhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, joka jättää tulli-ilmoituksen vapaaseen liikkeeseen omissa nimissään tai jonka nimissä tulli-ilmoitus jätetään. Tavaranhaltija tulee velallisen asemaan ja tullauspäätös kirjoitetaan hänen nimiinsä. Tavaranhaltijan ja velallisen asema ei siten edellytä esimerkiksi tullattavien tavaroiden omistajuutta tai hallintaa. Merkitystä ei myöskään ole sillä, mitä toimitusehtoa maahantuotavien tavaroiden kaupassa käytetään. Lainsäädännöstä ei kuitenkaan voida tehdä päätelmää, että ketään voisi sitovin oikeusvaikutuksin ilmoittaa tavaranhaltijaksi ja velalliseksi vastoin tahtoaan, ilman asianmukaista valtuutusta. 

Uudessa 1.5.2016 voimaantulleessa Unionin tullikoodeksin suomenkielisessä versiossa tavaranhaltija-termi on korvattu ilmoittaja-termillä, joka kuvastaa paremmin velallisaseman synnyttävää toimenpidettä. Tullivelasta vastaa siten ilmoittaja, joko tulli-ilmoituksen omissa nimissään jättänyt tai henkilö, jonka nimissä tulli-ilmoitus jätetään.  

Tulli-ilmoituksen tiedot syytä tarkastaa

KHO:n päätös ei näyttäisi suoraan koskevan sellaisia tapauksia, joissa yritys itse ryhtyy maahantuotavien tavaroiden osalta ilmoittajaksi tai velalliseksi epähuomiossa esimerkiksi silloin, kun tavaroita ei ole tarkoitettu hänen omaan liiketoimintaansa. 

Epäselvyyksien välttämiseksi maahantuojien ja tullihuolitsijoiden kannattaa kuitenkin tarkastaa, että tulli-ilmoituksella annettavat tiedot ovat oikein ja vastaavat sitä, mitä osapuolet ovat tarkoittaneet. KHO:n päätös toimii tästä hyvänä muistutuksena.

Lisätiedot:

Matti Alpua

+358 20 760 3922

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä