Korkein hallinto-oikeus linjasi pääomasijoitustoiminnan käsitettä

KHO linjasi pääomasijoitustoiminnan käsitettä

Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun koskien käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verovapautta. Sen mukaan yhtiön ei voitu katsoa harjoittavan pääomasijoitustoimintaa tilanteessa, jossa se oli luovuttanut tytäryhtiöidensä osakkeita, vaikka sen toiminta sisälsi pääomasijoitustoiminnan piirteitä.

1000

KHO kumosi päätöksellään (KHO:2016:141) hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan luovutuksia tuli verottaa sen perusteella, että A Oyj olisi pääomasijoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö, johon ei sovelleta käyttöomaisuusosakkeiden luovutusta koskevia verovapaussäännöksiä. KHO puolestaan katsoi, ettei yhtiön toimintaa tullut pitää pääomasijoitustoimintana, vaikka yrityksen toiminta täytti joitakin pääomasijoitustoiminnan tunnusmerkkejä. KHO:n mukaan A:n toiminnan erotti pääomasijoitustoiminnasta muun muassa se, että tämä oli enemmistöosakkaana myynnin kohteina olleissa yhtiöissä, aloite osakkeiden myynnille tuli ostajan taholta sekä se että A harjoitti myös muuta liiketoimintaa.

Osakemyynnit eivät yhtiön varsinaista liiketoimintaa

Tapauksessa ratkaisevaa oli yrityksen harjoittama toiminta kokonaisuutena tarkastellen. Toimintaa, jossa yhtiö hankkii aliarvostettua omaisuutta ja myy kyseisen omaisuuden sen arvon noustua suhteellisen lyhyen ajan kuluttua, ei tule automaattisesti pitää pääomasijoittamisena. Lain esitöistä löytyvien yksittäisten pääomasijoitustoiminnan tunnusmerkkien täyttymisen ei siten KHO:n päätöksen perusteella voida katsoa riittävän tulkintaan, jonka mukaan yritystä tulisi pitää pääomasijoitustoimintaa harjoittavana osakeyhtiönä.

Tapauksen kuvaus

A Oyj on yhtiö, joka on perustettu B Oy:n osakkeiden hankintaa varten. Toimitetussa verotuksessa A Oyj katsottiin pääomasijoitustoimintaa harjoittavaksi osakeyhtiöksi sen luovutettua omistamiensa yhtiöiden osakkeita. Yhtiö vaati, että toteutuneista osakkeiden luovutuksista saadut voitot on katsottava yhtiön verovapaaksi tuloksi. Verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi yhtiön vaatimuksen.

Hallinto-oikeus kumosi oikaisulautakunnan päätöksen ja katsoi, että A Oyj:tä tuli pitää pääomasijoitustoimintaa harjoittavana osakeyhtiönä. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään muun muassa yhtiön listautumisesitteen toimintakuvauksella, jonka se totesi olevan pääomasijoitustoiminnalle tyypillinen, ja sillä että yhtiön sijoitusten kohteina oli ollut vain julkisesti noteeraamattomia yhtiöitä.

KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen. Oikeus totesi, että A-konsernin kaltaisissa tapauksissa pääsääntö on, että vain emoyhtiö on noteerattu yhtiö, muut konserniyhtiöt eivät. Myöskään listautumisesitteen sisällöllä ei oikeuden mielestä voitu perustella hallinto-oikeuden päätöksen mukaista tulkintaa.

 

Lisätietoja:

Hanna Höglund P. 020 760 3278

Jani Karjalainen P. 020 760 3474

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä